2 500 ormvråkar övervintrar i Sverige

Senast ändrad: 21 mars 2024
Omkring 2 500 ormvråkar övervintrar i Sverige. Foto: Hans Bister

[Publicerad 2018-01-16]. Omkring 2 500 ormvråkar övervintrar i Sverige, enligt en analys som bygger på de drygt 35 000 januarifynd som rapporterades till Artportalen under åren 2008 till 2017.

Själv tycker jag att jag numera ser färre ormvråkar vintertid jämfört med tidigare år, men det är tydligen fel. Sett under den senaste tioårsperioden har antalet ormvråkar under januari ökat, enligt rapporteringen i Artportalen.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Rapportkommittéerna i Uppland, Västmanland och Södermanland försöker summera antalet övervintrande ormvråkar och redovisar resultatet i de regionala fågelrapporterna. För Sverige finns dock inga summor som baserar sig på det som rapporterats till rapportkommittéerna och Artportalen.

För att efterlikna bedömningen av antalet ormvråkar skrev jag ett program som utgår från kluster av observerade ormvråkar. Jag räknade alla fynd som ligger inom tre kilometers radie från klustrets centrum som samma individ. Finns rapporter om fler individer i klustret används det högre antalet. Om man jämför summorna som redovisas av rapportkommittéerna i Uppland, Västmanland och Södermanland stämmer antalet förvånansvärt bra. Resultatet av denna automatiska analys blir att det rapporterats i medeltal 2 500 ormvråkar i januari månad under åren 2008 till 2017. Under denna period fanns två- eller tresiffriga antal ormvråkar i alla landskap i Götaland och Svealand. Undantaget är Dalarna, där endast en eller två ormvråkar brukar rapporteras. I Norrland har bara åtta ormvråkar rapporterats under den senaste tioårsperioden, med undantag för Gästrikland som håller någon enstaka övervintrare varje år.

Medelantalet övervintrande ormvråkar per landskap åren 2008–2017, där Småland är uppdelat i rapportområdena Jönköping, Kronoberg och Östra Småland.

Alla observationer som hamnar inom tre kilometers radie från en svärm av fynd räknas som samma individ.

Alla observationer som hamnar inom tre kilometers radie från en svärm av fynd räknas som samma individ.

Flest ormvråkar övervintrar i sydvästra Sverige; framför allt i Skåne, Västergötland och längs Västkusten. Ett överraskande stort antal ormvråkar finns också kvar i Södermanland och Uppland på vintern. 

Analysen bygger på de drygt 35 000 januarifynd som faktiskt rapporterats till Artportalen under perioden 2008 till 2017. Ormvråken övervintrar framför allt i jordbrukslandskapet. Trots det rapporteras de flesta ormvråkarna nära tätbebyggda områden, vilket indikerar att många förblir oupptäckta. Om ormvråken kan hitta tillräckligt med mat under den kallaste perioden är den nog rätt passiv och mest stillasittande, vilket innebär att den lätt undgår upptäckt i ett område med få fågelskådare.

Jämför man antalet rapporterade ormvråkar i Artportalen med Svensk fågeltaxerings vinterpunktrutter är överenstämmelsen mellan åren låg, utom att båda källor i stort sett anger samma svaga ökning.

Diagram ormvråkJämförelse mellan antalet rapporterade ormvråkar i Artportalen och indexvärdet från Svensk fågeltaxerings vinterpunktrutter (i rött). Överensstämmelsen är låg när man tittar på toppar och dalar, men en svag ökning är gemensam för båda metoderna under perioden.

Denna redovisning av antalet ormvråkar i januari bygger alltså på de observationer som är rapporterade i Artportalen. Vill man få en summa som bättre stämmer med det verkliga antalet övervintrande ormvråkar behöver man veta var och hur länge man letat, och dessutom var man inte hittade ormvråkar.

Text: Johan Nilsson
Foto: Hans Bister
Källor: Artportalen, Svensk fågeltaxering

 

Läs mer i Artfakta

Till Dagens natur

 

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019.