SLU-nyhet

10 miljoner till forskning om svamp, insekter, parasiter och lavar

Publicerad: 17 oktober 2023

SLU Artdatabanken delar inom ramen för Svenska artprojektet ut sammanlagt 10 miljoner kronor till fyra taxonomiska forskningsprojekt.

Varje år utlyser SLU Artdatabanken bidrag till taxonomisk forskning. Det görs som del av regeringsuppdraget Svenska artprojektet, vars mål är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. Särskilt intressanta är de arter som vi ännu inte vet så mycket om.

Till årets utlysning inkom 15 projektförslag som bedömdes och rangordnades av Svenska artprojektet granskningskommitté utifrån vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans. Kommittén rekommenderade fyra projekt som tillsammans tilldelas 10 miljoner kronor fördelade på fyra år:

En molekylär-taxonomisk omstöpning av det vanliga men förbisedda basidsvamps-tryffel-släktet Hymenogaster i och utanför Sverige

Projektet drivs av Henrik Nilsson vid Göteborgs universitet. Hymenogaster – så kallade ”buktryfflar” – är ett svampsläkte som genom DNA-sekvensering av skogsjord visat sig ha mycket stor, hittills okänd artdiversitet. Projektet tar sig an flera frågor gällande nya arter, släktets avgränsning, geografiska utbredning och ekologiska sammanhang. Detta doktorandprojekt planerar att hantera såväl morfologi som molekylära metoder, använda DNA-sekvensering av både jord och fruktkroppar, samt arbeta med både nyinsamlat material och herbariematerial.

Systematik och integrativ taxonomi av Monogenea parasiterande fiskar i Sverige

Projektet drivs av Chahinez Bouguerche vid Naturhistoriska riksmuseet. Monogenea – sugmaskar som parasiterar på fiskar – är huvudfokus i projektet som bland annat ska titta på artsammansättning i den skandinaviska faunan. Provtagning görs i både sötvatten och marina miljöer i Sverige.  Morfologiska och molekylära data ska kombineras för att studera artavgränsning och värd-parasitförhållanden.

Taxonomi och fylogeni hos släktet Rinodina i Fennoskandien

Projektet drivs av Måns Svensson vid Uppsala universitet. Projektet kommer i första hand att revidera artavgränsningar och nomenklatur för fennoskandiska arter av släktet Rinodina, eller krimmerlavar, med fokus på icke-stenväxande arter. I andra hand siktar projektet på att klargöra släktestillhörigheten hos arterna, utveckla förståelsen för deras utbredning och ekologi, samt göra en användarvänlig bestämningsnyckel för alla fennoskandiska Rinodina-arter. Metoden integrerar morfologiska, kemiska och molekylära data.

Smaltripsar (Thysanoptera: Thripidae) i Sverige med särskilt fokus på tripsfaunan i våtmarker

Projektet drivs av Emma Wahlberg vid Naturhistoriska riksmuseet. Hon fortsätter forskningen om mångfalden av svenska tripsar (Thysanoptera), där stora kunskapsluckor fortfarande finns. Tripsar är mycket små insekter, och många tripsarter lever ett undanskymt liv. Projektet ska fokusera på familjen Thripidae, även kallade smaltripsar, och involverar bland annat fältarbete, DNA-streckkodning och fotografering.

Fakta:

SLU Artdatabanken har sedan 2002 regeringens uppdrag att driva Svenska artprojektet. Målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. 

Svenska artprojektet har bland annat i uppdrag att stödja och dela ut bidrag till taxonomisk forskning och till inventeringsarbeten för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Särskilt fokus läggs på dåligt kända organismgrupper.

Projekten drivs av forskare som oftast sitter på något av landets universitet eller naturhistoriska museer. De två största inventeringarna med bidrag från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet.