SLU-nyhet

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Publicerad: 27 november 2020

Svenska artprojektet fördelar totalt 9,95 miljoner kronor till fem olika projekt för taxonomisk forskning och inventeringar under perioden 2021-2024. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en långsiktig nationell satsning för att fylla de kunskapsluckor som fortfarande finns kring biologisk mångfald.

Svenska artprojektets bidrag till taxonomisk forskning och inventeringar syftar bland annat till att kartlägga dåligt kända arter. För perioden 2021-2024 delas totalt 9,95 miljoner kronor ut till dessa fem projekt:

  • Insekter inom ordningen Thysanoptera, Emma Wahlberg, Naturhistoriska riksmuseet
  • Svampar inom klassen Archaeorhizomycetes, Veera Tuovinen, Uppsala universitet
  • Mossor inom släktet Bryum, Nils Cronberg, Lunds universitet
  • Svampar inom grupperna Tremellomycetes och Puccinomycotina, Mats Wedin, Naturhistoriska riksmuseet
  • Kvalster inom ordningen Mesostigmata, Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet

De främsta kriterierna för att få forskningsmedel är den vetenskapliga kvaliteten, relevansen för utforskningen av svenska djur-, växt- och svamparter och hur genomförbart projektet bedöms vara. 

Projekten förväntas bidra till att den biologiska mångfalden i Sverige blir väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå. Projekten ska bidra till det nationella målet att alla namn och släktskap finns samlade och är tillgängliga och att det finns tillgänglig fakta som gör det möjligt att kunna artbestämma alla flercelliga svenska arter.

Fakta:

SLU Artdatabanken har sedan 2002 regeringens uppdrag att driva Svenska artprojektet. Målet är att kartlägga, beskriva och tillgängliggöra kunskap om alla Sveriges flercelliga växter, svampar och djur. 

Svenska artprojektet har bland annat i uppdrag att stödja och dela ut medel till taxonomisk forskning och till inventeringsarbeten för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. 

Projekten drivs av forskare, som oftast sitter på något av landets universitet eller naturhistoriska museer. De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet. Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att cirka 3 000 för Sverige nya arter har upptäckts, varav cirka 1 000 arter är helt nya för vetenskapen. 


Kontaktinformation