SLU-nyhet

Tio givande år av landsöverskridande samarbete

Publicerad: 10 september 2019

Under måndagen uppmärksammades det 10-åriga samarbetet mellan Norge och Sverige där fokus är att utforska flercelliga djur, växter och svampar till nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Sedan tio år pågår ett unikt samarbete för att utforska mångfalden av arter i Norge och Sverige. Arbetet har gett enastående resultat. Hittills har över 3 000 nya arter hittats i Sverige och lika många i Norge, varav totalt cirka 2 000 arter helt nya för vetenskapen.

– Ökad kunskap om våra arter är enormt viktig eftersom den biologiska mångfalden utgör grunden för vår existens, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken, SLU och fortsätter:

­– Tack vare samarbetet, vet vi idag mer om organismgruppen havsborstmaskar, som utför viktiga ekosystemtjänster och dessutom används som indikatorer inom miljöövervakning. Här ser vi verkligen nyttan av samarbetet och artprojekten och det är bara ett exempel.

Samarbetet bygger på de artprojekt som länderna fått i uppdrag av respektive regering.

För Sveriges del har Svenska artprojektets uppdrag, som startade redan 2002, varit att genom inventeringar, taxonomisk forskning och stöd till de biologiska samlingarna identifiera och beskriva alla flercelliga organismer i Sverige. Att Norge och Sverige samarbetar inom sina artprojekt är en självklarhet eftersom ländernas organismvärld till stor del är gemensam. Några organismgrupper som nu är betydligt bättre kända tack vare samarbetet är till exempel slemmaskar, fåborstmaskar, svampmyggor och korallfingersvampar.

– Bara i år har två olika rapporter pekat på de utmaningar vi står inför med ökande temperaturer och minskande biologisk mångfald. Trots att vi vet att människans sätt att leva är orsaken fortsätter vi som om ingenting har hänt. Att vända den trenden är den största utmaningen vi har framför oss och en viktig del i det arbetet är kunskapsbyggande, bland annat genom artprojekten, säger Einar Hjorthol, direktør för Artsdatabanken i Norge.

Vid firandet i Oslo deltog forskare och inventerare från både Sverige och Norge. I centrum stod de båda artprojekten och vad de åstadkommit under de tio år som samarbetet pågått. Bland annat presenterades konkreta resultat av avslutade och pågående inventerings- och forskningsprojekt. Även representanter från de två ländernas miljödepartement närvarade.

 – Agenda 2030, en hållbar utveckling i världen, är prioriterad i regeringens arbete. Vi behöver mer kunskap om arter och biologisk mångfald för att nå hållbarhetsmålen. Kunskapsbyggande är också en viktig del för att kunna kommunicera förutsättningar och konsekvenser för biologisk mångfald över sektorsgränser, säger Michael Löfroth, kansliråd Miljödepartementet.

– Artkunskap är av fundamental betydelse för vårt samhälle, bland annat för att kunna leva upp till internationella åtaganden om skydd av arter och naturtyper. Tyvärr riskerar många arter att dö ut innan vi ens får kunskap om att de finns. Därför fortsätter artprojekten med det viktiga arbetet och samarbetet. Det finns även en förhoppning att fler nordiska länder ansluter, säger Lena Sundin Rådström.

Fakta:

Under invigningen av den gränsöverskridande nationalparken Kosterhavet/Ytre Hvaler den 9 september 2009 undertecknades samarbetsavtalet mellan Norge och Sverige. Samarbetet mellan de båda artprojekten sker till exempel genom att på ett samordnat sätt stötta forskning om, och inventering av, dåligt kända organismgrupper som förekommer i båda länderna. I flera fall har svenska forskare arbetat i Norge och norska forskare i Sverige, och gemensamma undersökningar har också genomförts.

Taxonomiska experter i respektive land har bidragit med information till de taxonomiska databaser som byggts upp inom artprojekten, samt med granskning av ansökningar av forskningsanslag.

Tack vare artprojekten har det även etablerats ett stort antal samarbetsprojekt med forskare i andra länder.

Artprojekten bidrar även till att bygga upp och vidareutveckla nationell och internationell infrastruktur om biologisk mångfald, med kvalitetssäkrad information om arter.


Kontaktinformation