SLU-nyhet

Nu lanseras nya Artfakta

Publicerad: 14 maj 2019
Illustration med hänvisning till artfakta.se

Nya Artfakta samlar flera av ArtDatabankens digitala tjänster för art- och naturvårdsinformation i ett gemensamt och mobilanpassat gränssnitt. Här går det också att rapportera observationer direkt till Artportalen. Allt smidigt på ett och samma ställe, med en gemensam inloggning.

Nya Artfakta är platsen för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för den som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med egna artobservationer. Dagens Artfakta, Artnyckeln, delar av Dyntaxa och inrapporteringsdelen av Artportalen integreras i den nya mobilanpassade webbapplikationen.

Fler tjänster på en plats

I nya Artfakta finns verktyg för artbestämning, rapportering och naturvård. I verktyget Naturvård finns Rödlistan, men också en mängd andra så kallade naturvårdslistor, till exempel direktivsarter, fridlysta arter och signalarter. Det går att filtrera på bland annat landskapstyp, substrat och biotop och hitta information om rödlistning, hot, åtgärder och ekologi. Här finns interaktiva utbredningskartor som visar både bedömd förekomst och rapporterade fynd i Artportalen.

Artnycklar som tidigare funnits i en egen webbapplikation finns nu integrerade i Artfakta. Gallerier med mängder av bilder, ljud och andra hjälpmedel finns för att kunna göra korrekta artbestämningar.

Artobservationer rapporteras smidigt direkt i mobilen till Artportalen via Artfakta. Här finns det generella inrapporteringsformuläret, men också formulär för att rapportera utifrån checklistor som även genererar så kallade nollfynd. Här finns också ett anpassat formulär för rapportering av invasiva arter.

Mycket nytt i nya Artfakta

En stor del av informationen i nya integrerade Artfakta har tidigare funnits spridd i olika applikationer, men blir med det nya gränssnittet mer tillgängligt och enklare att använda. Utöver många förbättringar finns också helt nya funktioner. Bildgalleriet är utvecklat med bättre bildpresentationer och bildfunktioner. Det går nu att filtrera bilder på olika kategorier och se redaktionella bilder eller bilder från Artportalen. Fågelljud är ett exempel på en ny funktion för att kunna göra korrekta artbestämningar.  

Det går fortfarande att söka information och arbeta i nya Artfakta utan att skapa ett konto, men med ett konto, som är helt kostnadsfritt, får användaren tillgång till fler funktioner. Man har möjlighet att spara flera olika urval, som man sedan kan arbeta med på olika sätt, till exempel jämföra bilder, förekomst och faktatexter. Har man ett konto i Artportalen fungerar det även i nya Artfakta. Inloggningen är gemensam för Artfakta och Artportalen. 

Alla Sveriges arter på ett ställe

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med utförliga texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning. Rödlistan är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Arternas status bedöms och kategoriseras utifrån flera kriterier, såsom skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Totalt sett finns det goda filtreringsmöjligheter på ca 20 000 naturvårdsintressanta arter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.  

I Artfakta finns även information om de arter som är upptagna på EU:s lista över invasiva främmande arter. Man kan läsa om varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem. De går också att rapportera i det specialanpassade formuläret för invasiva arter i rapporteringstjänsten.

Artfakta fylls på och uppdateras kontinuerligt med nya artnycklar, texter och bilder. Innehållet byggs upp av såväl forskare och experter som av engagerade användare. Det övergripande syftet är att ge glädje och göra nytta för alla som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige. Kännedom om arter är en viktig del i att motverka artutrotningen och centralt för Sveriges arbete med att nå riksdagens miljökvalitetsmål för ett rikt växt- och djurliv.

 

Har du frågor eller synpunkter kring innehåll och funktioner i nya Artfakta, kontakta oss på artfakta@artdatabanken.se.

Fakta:

Artfakta utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.  


Kontaktinformation

Artur Larsson, systemansvarig Artfakta
SLU Artdatabanken
artur.larsson@slu.se, 018-672218