SLU-nyhet

ArtDatabanken tvingas till nedskärningar - slår hårt mot den biologiska mångfalden

Publicerad: 04 april 2019

ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och den nu sittande regeringen, är att neddragningen ska ses som permanent.

De kraftigt reducerade medlen från Naturvårdsverket under 2019 i kombination med en redan underfinansierad verksamhet, på naturvårdssidan, har lett till att ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget. Detta kommer att innebära en betydligt begränsad verksamhet och att ett tiotal tjänster dras in.

Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när Artdatabanken måste skära ned för att klara sin budget.

Artportalen och Rödlistan för hotade arter är exempel på verktyg som Artdatabanken arbetar med för att övervaka och analysera tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. Den neddragna budgeten innebär bland annat att Artportalens användare kommer att ges begränsad support samt att ArtDatabanken inte längre kan arbeta med utveckling av Artportalen.

– Artportalen och Rödlistan är jätteviktiga verktyg i svensk naturvård. De ger kunskap och underlag för beslut som används dagligen av alla länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och andra myndigheter och aktörer. De över 68 miljoner artfynd, som finns i Artportalen, utgör ett ovärderligt underlag för naturvård och samhällsplanering, säger Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Konsekvenserna av det trånga finansiella läget blir ett sämre kunskapsunderlag och därmed sämre beslut för naturvård och samhällsplanering. Detta leder till exempel till sämre skötselåtgärder i skyddade områden samt att tillräcklig hänsyn inte tas vid planerade avverkningar och exploatering.

– Naturens resurser och den biologiska mångfalden är viktiga bidrag till vår välfärd - i form av mat, vatten, rening, pollinering, skydd mot översvämningar. Men det finns stora hot, till exempel habitatdegradering och främmande arter. ArtDatabanken arbetar med att ta fram underlag och verktyg för att hantera dessa hot. Har vi inte rätt naturvårdsverktyg kommer vi inte lyckas nå de nationella miljökvalitetsmålen, särskilt inte det om ett rikt växt och djurliv. Neddragningen är därför otroligt allvarlig, menar Lena Sundin Rådström.

Fakta:

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch mm. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.