SLU-nyhet

Mossor går en tuff framtid till mötes

Publicerad: 01 oktober 2019

Över tjugo procent av de europeiska mossarterna riskerar att dö ut enligt den senaste rapporten om rödlistade arter från Internationella naturvårdsunionen (IUCN). En ny hotfaktor är de snabba klimatförändringarna.

Under de senaste fyra åren har Internationella naturvårdsunionen (IUCN) arbetat med att kartlägga tillståndet för mossor i Europa. Arbetet har genomförts av experter från olika delar av Europa, varav Tomas Hallingbäck och Niklas Lönnell från ArtDatabanken, SLU är två. Tomas Hallingbäck har haft ansvar för de arter som huvudsakligen finns i norra Europa.

För första gången har en heltäckande bedömning av de europeiska mossornas bevarandestatus gjorts; A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. Resultaten visar att av de 1817 bedömda arterna riskerar 22,5 procent att dö ut. De största hoten utgörs av ändrade markförhållanden, till exempel vid dammbyggen och av den ökande förekomsten av bränder men även klimatförändringar och ett intensivt jord- och skogsbruk.

– Effekterna av människans aktiviteter leder till minskade populationer och en ökad risk för utrotning av viktiga arter i Europa. Denna rapport visar hur svår situationen är för många förbisedda, undervärderade arter som utgör ryggraden i Europas ekosystem och som bidrar till en hälsosam planet. Vi måste minska människans påverkan på våra ekosystem och prioritera skyddet av dessa arter, säger Luc Bas, direktör för IUCN Europa i ett pressmeddelande.

Mossor är den tredje mest hotade gruppen av växtarter som hittills bedömts. Som jämförelse är 2 % av medicinalväxter, 8 % av vattenväxter, 16 % av vilda släktingar, 20 % av ormbunkar och lummerväxter, 42 % av träd och 57 % av fridlysta växter (listade under europeiska eller internationella politiska instrument) hotade.

Arbetet har genomförts av experter från många delar av Europa som producerat utkast till utvärderingar, och som sedan diskuterats vid en serie regionala workshops under de tre gångna åren. Projektet genomfördes i samarbete med IUCN Species Survival Commission, med Bryophyte Specialist Group Red List Authority, Ariel Bergamini, som spelat en nyckelroll i utvärderingsprocessen.

Just nu arbetar ArtDatabanken med den svenska rödlistan, som utkommer under våren 2020.

– För Sverige är situationen för våra mossor likartad med den i Europa, med vissa undantag. Till exempel är statusen för mossor i svenska våtmarker något bättre än i övriga Europa, säger Tomas Hallingbäck som även arbetar med underlag till den svenska rödlistan.

ArtDatabanken arbetar även med att färdigställa den fjärde och sista boken om bladmossor som en del i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor utgör ca 80 procent av de svenska mossarterna.