SLU-nyhet

Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald

Publicerad: 30 oktober 2019

Under onsdagen skrev Sverige, Norge och Finlands miljöministrar under en överenskommelse om samarbete till nytta för den biologiska mångfalden i Norden. Samarbetet fokuserar på att utforska flercelliga djur, växter och svampar med särskild hänsyn till att etablera kunskap om dåligt kända arter, artgrupper och ekosystem.

Finland ansluter till det unika arbetet för att utforska mångfalden av arter i Norge, Sverige och numera även Finland. Samarbetet är en överenskommelse mellan Miljöministeriet i Finland, Klima og Miljöverndepartementet i Norge samt Miljödepartementet i Sverige.

Avsikten med samarbetet är att bidra till ökad kunskap och kompetens om biologisk mångfald knutet till kunskapsuppbyggande om arter, ekosystem, deras status och insatsbehov.

Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen ser fram emot ett fruktbart samarbete med Sverige och Norge.

– Kunskap om tillståndet för biologisk mångfald, ekosystem och arter är avgörande för att hantera förlusten av biologisk mångfald. Det finns goda förutsättningar för att fördjupa och intensifiera samarbetet inom forskning och kunskapsdelning. Vi har goda erfarenheter från långvarigt samarbete och informationsutbyte i samband med exempelvis bedömningar av rödlistade arter. Det är tydligt att mer forskning behövs och ett samarbete kan inte vara mer aktuellt ur finsk synvinkel - jag är mycket glad att kunna berätta att förutom nya betydelsefulla investeringar för bevarande av biologisk mångfald i Finland arbetar vi med ett omfattande forskningsprogram om arter. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka vår kunskap och forskning, säger minister Mikkonen.

Tanken är att löpande ansvar för samarbetet i frågor om arter kommer att ligga hos ländernas respektive artprojekt eller motsvarande. Enligt överenskommelsen har varje enskilt land ansvar för kunskapsuppbyggande i enlighet med nationella riktlinjer.

Samarbetet mellan de svenska och norska artprojekten som pågått sedan tio år har hittills gett enastående resultat, med över 3 000 nya arter som hittats i Sverige och lika många i Norge, varav totalt cirka 2 000 arter är helt nya för vetenskapen. Att Finland nu går in i samarbetet ger unika möjligheter och ömsesidig nytta av att samarbeta för en kunskapsbaserad och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden.

– Jag är mycket glad över det utvidgade samarbetet eftersom alla tre länder delar samma artstock. Arter, kända och okända, försvinner i en skrämmande takt. Genom att samarbeta kan vi arbeta mer effektivt och snabbare, vilket behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för bevarandet av den biologiska mångfalden, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken, SLU i Sverige.

Inom ramarna för samarbetet är det av vikt att den ökade kunskapen kommer allmänhet, förvaltning och forskning till godo och att allmänheten ges möjlighet att rapportera förekomsten av arter,

– Planetens arter dör 10 000 gånger snabbare än naturligt på grund av mänsklig påverkan. Även i Norden sker det i en alarmerande takt. För att kunna förhindra den utvecklingen behöver vi arbeta snabbare och få bättre kunskap så att vi kan sätta in rätt åtgärder i tid. Om vi samarbetar mellan nordiska länder och låter medborgarna delta kan vi använda respektive lands resurser mycket mer effektivt, vilket är nödvändigt och smart, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Finland, Norge och Sverige ser det som en prioriterad uppgift att fortsätta utveckla kunskap och kompetens om den biologiska mångfalden och dess förändringar i de tre länderna. Med ny kunskap om Nordens arter fortsätter arbetet med att bygga den vetenskapliga grunden för en bättre förståelse av naturen och dess ekosystem. Och därmed också de bästa lösningarna för att behålla och skydda dem.