SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2018 till Ekbom, Gärdenfors och Wallenbeck

Publicerad: 23 augusti 2018

I samband med årets promotionshögtid den 6 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emerita Barbara Ekbom. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Ulf Gärdenfors (ArtDatabanken), medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Anna Wallenbeck (Husdjurens miljö och hälsa).

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor emerita Barbara Ekbom

Barbara Ekbom är professor emerita i lantbruksentomologi och hennes insatser inom detta ämne och ekologi är omfattande och har mycket högt anseende internationellt. En stor del av hennes forskning har handlat om möjligheter att hålla skadeinsekter i schack med hjälp av deras naturliga fiender och motståndskraftiga växter. Det har bland annat handlat om marklevande rovinsekters betydelse som "biologiska bekämpare" av havrebladlöss och om samspelet mellan rapsbaggar och deras värdväxter – dvs. om två av de viktigaste skadegörarna i svenskt jordbruk. Ekboms ekologiska forskning omfattar framförallt populationsdynamik, samspelet mellan växter och insekter samt landskapets betydelse för biologisk mångfald. Genom t.ex. studier av hur olika brukningsmetoder och kemiska bekämpningsmedel påverkar insektspopulationer har hon starkt bidragit till kunskapsutvecklingen inom växtskyddsforskningen vid SLU.

Under senare år har hon även varit en viktig kraft vid tillkomsten av Plattform växtskydd, som ska främja fakultetsövergripande samarbeten inom SLU, och Enheten för riskvärdering av växtskadegörare, som ska bistå Jordbruksverket när nya växtskadegörare dyker upp. Genom åren har Ekbom har även haft omfattande internationella samarbeten, inte minst i Afrika, vilka har ett bestående värde genom de nätverk som hon har byggt upp.

Ekbom kom till SLU 1977 och under sin långa tid vid SLU har hon med betydande framgång förvaltat flera viktiga uppdrag inom universitetet, bland annat som prefekt under många år och senare som dekan för den största fakulteten.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Ulf Gärdenfors

Ulf Gärdenfors är professor i naturvårdsbiologi, och har en unik biologisk kompetens. Med kännedom och fälterfarenhet som täcker de flesta artgrupper i Sverige, i kombination med forskningserfarenhet inom taxonomi och naturvårdsbiologi, har han kunnat förverkliga visioner om att samla, sprida och utbyta kunskap om arter och biologisk mångfald.

Gärdenfors anställdes vid SLU och ArtDatabanken 1992 som expert på evertebrater ("småkryp") och för att arbeta med utdöendeprocesser och förutsägelser av arters förekomst i landskapet. Han engagerade sig också i Internationella naturvårdsunionens arbete med kriterier för rödlistning – både när det gäller utveckling och teoribildning – och ledde sedan arbetet med att utveckla riktlinjer för hur teorin skulle användas på nationell och regional nivå. Under en rad år basade han sedan för framtagandet av den svenska rödlistan, som beskriver utdöenderisken för olika arter och som är ett viktigt hjälpmedel för många aktörer som arbetar med naturvårdprioriteringar och miljökonsekvensbeskrivningar. Arbetena om hur rödlistning bör gå till på regional nivå, där populationers utbredning kan sträcka sig över landgränser, har gjort Gärdenfors till en världsauktoritet inom området.

Bland Gärdenfors andra insatser kan nämnas att han var en av initiativtagarna till Svenska artprojektet och Sveriges genom tiderna största populärvetenskapliga satsning, Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Vidare har han sedan 2010 varit föreståndare för Svenska LifeWatch, ett nationellt konsortium som arbetar för att göra biologiska data mer tillgängliga för forskning och naturvård.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas universitetslektor Anna Wallenbeck

Anna Wallenbeck är universitetslektor i ämnet djurskydd och docent i ämnet djurproduktionssystem, och arbetar vid SLU:s institution för husdjurens miljö och hälsa, i både Skara och Uppsala.

Wallenbeck disputerade 2009 med en avhandling om ekologisk grisproduktion, och skapade många av förutsättningarna för avhandlingsarbetet på egen hand. Bland annat byggde hon tidigt upp ett kraftfullt nätverk av grisproducenter, för att kunna genomföra forskningen i nära samarbete med de lantbrukare som skulle kunna dra nytta av resultaten. Detta nätverk upprätthåller hon delvis fortfarande.

Därefter har Wallenbeck lett flera svenska och internationella forskningsprojekt om såväl grisar som slaktkycklingar och mjölkkor. Genom sitt arbetssätt kopplar hon ihop uppfödningen av olika djurslag till en helhet, både inom ekologisk och konventionell produktion av livsmedel. Hon omvandlar också högklassig forskning på systemnivå till praktiskt användbar kunskap på ett föredömligt sätt, vilket gör att forskningsresultaten kommer lantbrukets djur och djurägare till nytta.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 6 oktober. Vid samma tillfälle delas även rektor Mårten Carlssons pris ut, till universitetsadjunkt och agronom Jan Larsson.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Barbara Ekbom. Foto: Anna Lehrman

Ulf Gärdenfors. Foto: Johan Samuelsson

Anna Wallenbeck. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Fakta:

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för nionde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Tidigare års medaljörer


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-524 99 48