SLU-nyhet

Naturvårdsarter i Artfakta

Publicerad: 22 juni 2017
Bild på större grynsnäcka. Foto Jonas Roth.

Nu kan du utöver rödlistade arter även söka ut andra kategorier av så kallade naturvårdsarter i ArtDatabankens tjänst Artfakta: Fridlysta arter, habitatdirektivets arter, typiska arter, Skogsstyrelsens signalarter och arter som har eller har haft åtgärdsprogram inom naturvårdsarbetet.

Arterna är klassade på länsförekomst och biotop/landskapstyp, och man kan i filterfunktionen kombinera olika villkor, t.ex. vilka arter i sjöar i Kronobergs län som är upptagna i habitatdirektivet, eller vilka fridlysta arter som finns i ädellövskog i Hallands län.

Fakta:

I Artfakta presenteras ArtDatabankens information om svenska arter på ett samlat sätt. Faktauppgifterna omfattar allt från arters namn och släktskap till deras kännetecken, utbredning och ekologi. 

www.artfakta.se


Kontaktinformation