SLU-nyhet

Nya lösningar för att utveckla bioekonomin och samtidigt möjliggöra arters långsiktiga överlevnad

Publicerad: 03 oktober 2017

Hur ska vi sköta skogslandskapet så att det levererar den biomassa som krävs för den viktiga övergången till en bioekonomi, samtidigt som vi tryggar skogens ekosystemtjänster och de skogslevande arternas långsiktiga överlevnad? Det ska två europeiska forskningsprojekt som koordineras vid SLU ge svar på under den kommande treårsperioden.

Nu har forskningsprojekten GreenFutureForest och FutureBioEcon haft avsparksmöten och kommit igång. I projekten ingår cirka 30 forskare från sex olika länder och ett flertal institutioner vid SLU.

- Det är verkligen roligt att ha kunnat samla en sådan bredd av kompetens inom skogsplanering, livscykelanalys och ekologi vid SLU och andra universitet inom EU. I dialog med olika avnämargrupper kommer vi tillsammans att göra mera holistiskt och integrerat utvecklingsarbete än vad som är möjligt med enskilda forskningsprojekt, säger Tord Snäll, professor vid ArtDatabanken och koordinator för projekten.

Båda projekten utgår från globala eller europeiska skalor och ska utveckla strategier för skogsskötsel och naturvård på nationell nivå och landskapsnivå, med scenarioanalys. Effekter av de olika strategierna på det framtida klimatet kommer att undersökas med livscykelanalys.

Utöver vedråvara som kan användas till produkter och energi tillhandahåller skogslandskapet en mängd andra ekosystemtjänster, till exempel lagring av kol och möjlighet till rekreation och friluftsliv. Skogslandskapet är också hem för ett stort antal arter som påverkas av vårt brukande.

- I arbetet ingår också att undersöka hur EUs olika policies för att öka uttaget av vedråvara och minska vår klimatpåverkan kommer att påverka möjligheten att använda skogslandskapet för andra ändamål, såsom bär- och svampplockning. Vi undersöker också hur olika grupper av skogslevande arter kan komma att påverkas, säger Tord Snäll.

Forskarna kommer att använda nordiska och centraleuropeiska skogliga beslutstödssystem och modeller för ekosystemtjänster och arters utbredning för att studera dessa frågor. För modellutveckling används bland annat data på arter och miljövariabler som finns fritt tillgängliga via Artportalen, Swedish LifeWatch och Markinventeringen. För att simulera den svenska skogens framtida skötsel och utveckling kommer Heurekasystemet att användas.

Kick-off för forskningsprojektet FutureBioEcon

Kick-off för forskningsprojektet GreenFutureForest.

Fakta:

Forskningsprojekten Scenarios for a Sustainable Future Forest Green Infrastructure (GreenFutureForest) och Sustainable future use of European forests for developing the bioeconomy (FutureBioEcon) finansieras av BiodivERsA respektive Sumforest.