Hoppa till huvudinnehåll

Artfakta

I Artfakta samlas flera av SLU Artdatabankens tjänster under ett och samma tak. Här kan du läsa fakta om arter, få hjälp med artbestämning och på ett smidigt sätt rapportera direkt till Artportalen.  

Om Artfakta

Artfakta är platsen för dig som i ditt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning, men också för dig som vill bli bättre på att känna igen Sveriges arter och bidra med dina egna artobservationer.

I Artfakta finns tjänster för naturvård, artbestämning, namn och släktskap, fyndkartor och rapportering.  

Alla Sveriges arter

Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning samt ytterligare ca 20 000 naturvårdsintressanta arter med goda filtreringsmöjligheter. Bilder finns för långt fler arter än så och information om namn och släktskap finns för alla 60 000 arter av växter, djur och svampar som finns i Sverige.  

Rödlistan

I Artfakta kan du söka i Sveriges rödlista som är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige. Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken vart femte år.

Invasiva arter

I Artfakta kan du på ett enkelt sätt rapportera invasiva arter och läsa varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem. Rapporterna granskas av validerare och hamnar därefter i Artportalen. 

Rappen - vattenlevande arter

I Artfakta kan du på ett enkelt sätt rapportera observationer vattenlevande djur och växter som är viktiga att hålla koll på för att tidigt kunna upptäcka hot mot våra levande sjöar, vattendrag och hav. Rapporterna granskas av experter kopplade till Havs- och vattenmyndighetern och hamnar därefter i Artportalen.

Fyndkartor

I fyndkartor kan du se rapporter av arter, följa utvecklingen över tid och följa upp hur bekämpningen av invasiva arter går. Tjänsten har två kartor, en mer generell för alla arter och en för invasiva arter. Fyndkartan för invasiva arter har den specifika funktionen att den visar var och när bekämpningsåtgärder har gjorts och följts upp.

Namn och släktskap

I tjänsten för namn och släktskap kan du söka information om rekommenderade namn, vanligt förekommande synonyma namn, felanvända namn och namnförändringar som gjorts över tid. All taxonomisk information hämtas från Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas.  

Levande innehåll

Innehållet i Artfakta fylls på och uppdateras kontinuerligt med nya artnycklar, texter och bilder. Artfakta byggs upp av både experter och användare och ska ge glädje och göra nytta för alla som värnar om den biologiska mångfalden i Sverige. Tillsammans med dig och alla andra naturengagerade bidrar vi till en rik och känd natur.

Utveckling och förvaltning

Artfakta utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper.
Publicerad: 07 september 2021 - Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se
Loading…