Behandling av personuppgifter i ArtDatabankens webbapplikationer

Senast ändrad: 29 maj 2018

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter som används i ArtDatabankens webbapplikationer behandlas inom ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är Matts Djos, program IT, ArtDatabanken, som nås på matts.djos@slu.se eller 018-67 25 46.

Dataskyddsombud vid SLU nås på dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Ändamål

Vi samlar in, lagrar, behandlar och tillgängliggör information, inklusive personuppgifter, för att främja naturvård och forskning samt sprida kunskap om arter och naturtyper.

Vi samlar in, lagrar, behandlar och tillgängliggör personuppgifter

  • för att möjliggöra kvalitetsgranskning av information som rapporteras in till ArtDatabanken.
  • för att enligt god publicistisk sed, och som ett led i kvalitetsdeklareringen, kunna korrekt namnge personer som har levererat fakta eller på annat sätt bidragit i arbetet med att producera publicerat innehåll.
  • för att förse andra aktörer med kvalitetssäkrad data.
  • för att utveckla och leverera välfungerande och högkvalitativa system kopplat till behovet av artinformation samt att stödja ändamålen i detta stycke.
  • för att möjliggöra produktion av listor, analyser och statistik.
  • för att möjliggöra inloggning och hantering av användarkonton.
  • för att möjliggöra kontakt mellan användare.

Vi behandlar dessutom eventuella personuppgifter som användare själva väljer att lämna.

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Mer om ArtDatabankens webbapplikationer finns att läsa här.

Rättslig grund

ArtDatabankens webbapplikationer tillhandahålls gratis till allmänheten. För att få tillgång till utökad funktionalitet, t.ex. möjlighet att rapportera in och analysera observationsdata, måste man skapa ett användarkonto, som omfattas av Villkor för kontohavare vid ArtDatabanken. På detta sätt ingår kontohavaren ett avtal med SLU. SLU behandlar personuppgifter på de sätt som behövs för att uppfylla detta avtal.

Tillhandahållande av webbapplikationerna är dessutom en del i SLUs arbete med fortlöpande miljöanalys, enligt förordningen (1993:221) om SLU, 1 kap. 1a §. Artdatabankens specifika arbete beskrivs i dokumentet Instruktion för ArtDatabanken, SLU ua 2014.1.1.1-3204. Behandlingen av personuppgifter inom webbapplikationerna sker därför även för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

I övrigt behandlar SLU personuppgifterna så som krävs för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar, vilket är en uppgift av allmänt intresse enligt svensk lag.

Överföring

Vissa personuppgifter om rapportör/kontohavare visas publikt i applikationerna och utlämnas även via APIer eller manuellt till andra myndigheter, ideella föreningar och andra aktörer. Dessa uppgifter har lämnats enligt gällande användarvillkor (se länk ovan) som godkänns av kontohavaren.

De personuppgifter som kontohavare själv har valt att synliggöra blir även tillgängliga för andra inloggade kontohavare.

Via ArtDatabankens tjänster kan för- och efternamn samt postort med koppling till fynduppgifter komma att överföras till användare internationellt.

Uppgifter om användning av våra tjänster, inklusive personuppgifter, överförs till Google Analytics och lagras där kortast möjliga tid innan de raderas automatiskt.

Utlämnande                    

SLU kan komma att lämna ut personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Lagring

Dina personuppgifter kopplade till publicerad information lagras så länge det finns behov av att ha personuppgifter kopplade till informationen.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina övriga personuppgifter, kopplade specifikt till ditt konto vid ArtDatabanken, lagras så länge som ditt konto är aktivt.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta dataskydd.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLUs svar kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer på Datainspektionens sidor om dataskyddsförordningen GDPR.


 


Kontaktinformation

Matts Djos, IT-arkitekt
ArtDatabanken, SLU
matts.djos@slu.se, 072-7287027

Integritets- och dataskyddsfunktionen, Ledningskansliet, SLU
dataskydd@slu.se, 018-67  20 90
Postadress: Integritets- och dataskyddsfunktionen vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas Allé 8