SLU Artdatabankens avgifter

Senast ändrad: 24 februari 2020

Från och med 2019 tar SLU Artdatabanken ut avgifter för vissa tjänster. Avgiften är till för att täcka de kostnader som SLU Artdatabanken har för hantering och support för dessa tjänster samt för förvaltning och drift av berörda applikationer och bakomliggande databaser och webbtjänster. I dagsläget omfattas tjänsterna åtkomst till skyddsklassad fynddata och bildhantering av avgifter.

Tjänsten åtkomst till skyddsklassad fynddata

SLU Artdatabanken erbjuder myndigheter åtkomst till skyddsklassad fynddata genom direktuppkoppling mot våra databaser. För övriga intressenter som till exempel konsulter ges åtkomst till skyddsklassad fynddata genom engångsuttag. Forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, behöver inte betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata.

OBS! Detta gäller för 2020

Med stöd av SLU och med bidrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har SLU Artdatabanken nu beslutat att ta bort avgifterna för att tillgängliggöra skyddsklassad fynddata för länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter under 2020.

Forskare och ideella föreningar, utan kommersiella syften, betalar oförändrat ingen avgift. För övriga intressenter som konsulter kommer tjänsten tillsvidare fortsatt att medföra en avgift.

Denna kortsiktiga lösning är ett resultat av det arbete som påbörjades under 2019. Under året kommer vi i samarbete med SLU och Naturvårdsverket att fortsätta vårt arbete för att hitta en stabil och långsiktig finansiering från 2021 och framåt.

Bildhantering

Artdatabanken kan i vissa fall bevilja tillstånd att publicera enstaka bilder i ett specificerat, icke-kommersiellt sammanhang. Förfrågan om sådant tillstånd ska inför varje tänkt publicering skickas in till upphovsratt@artdatabanken.se. Vid beviljat tillstånd för angiven publicering tar vi ut en avgift för vår hantering av ärendet.

Om tillstånd beviljas kan jpg-bilder upp till 1600 x 1200 px laddas ner från Artfakta. Vid behov av större bildfiler kan dessa erhållas mot en tilläggskostnad.

Priser

Årsavgift för direktåtkomst skyddsklassad fynddata, gäller från 1 januari 2019

  • Länsstyrelser, 50 000 kr per år, ingen avgift 2020
  • Kommuner, 20 000 kr per år för 1 behörighet, ingen avgift 2020
  • Kommuner, 30 000 kr per år för 2-4 behörigheter, ingen avgift 2020
  • Skogsstyrelsen, 10 000 kr per distrikt, ingen avgift 2020
  • Övriga myndigheter får prisuppgift vid förfrågan, ingen avgift 2020

Engångsuttag av skyddsklassad fynddata, gäller från 1 april 2019

  • Engångsuttag, 1500 kr per ärende upp till en timme. Därutöver debiteras ytterligare 1500 kr per timme.

Avgift bildhantering, gäller från 1 april 2019

  • Vid beviljat tillstånd, grundavgift 700 kr (även för jpg-bilder som beställaren själv kan ladda ned).
  • Bilder större än 1600 x 1200 px kan erhållas mot en tilläggskostnad om 200 kr per bild.

Alla avgifter ovan anges exklusive moms.

FAQ - avgifter allmänt

Varför måste SLU Artdatabanken ta betalt?

En utmaning för SLU Artdatabanken är att våra tjänster blir mer och mer efterfrågade vilket innebär ökande kostnader. Vi har klarat av situationen med hjälp av tillfälliga statsanslag från men inför 2019 års verksamhet hade vi inte möjlighet att få några tillfälliga medel. För att hitta en lösning på detta har vi under 4 år arbetat för att få kontinuerliga statsanslag. Den ansträngningen har inte lyckats och därför beslutades att  SLU Artdatabanken, från 1 januari 2019, behöver ta ut avgifter för de tjänster i vår grundverksamhet som kan avgiftsbeläggas.

 

Varför avgiftsbelägger SLU Artdatabanken vissa tjänster?

De tjänster som SLU Artdatabanken avgiftsbelägger saknar annan finansiering.

 

Hur har SLU Artdatabanken kommit fram till avgifternas storlek?

SLU Artdatabanken har gjort en kostnadskalkyl som beräknar de faktiska kostnaderna för systembelastning och hantering av ärenden.

 

Hur går betalningen till?

SLU Artdatabanken kommer att skicka en faktura till angiven fakturaadress, avgiften faktureras årsvis vid prenumeration. Vid engångsuttag och bildhantering fakturerar vi löpande. 

 

Vad kommer införandet av avgifter att kosta i arbetstid för SLU Artdatabanken?

Det är svårt att säga exakt. Vi räknar med att det blir en extra arbetsinsats under april månad, men att kostnaden för den är liten i jämförelse med den finansiering som krävs för fynddatahanteringen med bakomliggande webbtjänsterna och bildhantering.

 

Att SLU Artdatabanken tar betalt för sina tjänster kan inte det innebära att de slutar att användas, vilket är en förlust för svensk naturvård?

SLU Artdatabanken har genomfört en risk- och konsekvensanalys samt juridisk förankring innan beslut om avgifter togs. En av riskerna är givetvis att användare inte vill betala och därmed slutar nyttja våra tjänster, till exempel åtkomst till skyddsklassad fynddata. Men i det läge som SLU Artdatabanken befinner sig i just nu innebär uteblivna avgifter på sikt att vi inte kan tillhandahålla dessa tjänster överhuvudtaget, vilket skulle vara en större förlust för naturvården.

 

FAQ - avgifter skyddsklassad fynddata

Kostar det verkligen något att få tillgång till fynddata, uppgifterna finns ju i Artportalen?

Artportalen är ett öppet system och kommer fortsätta att vara det. Avgiften är kopplad till de tjänster vi utför och den systembelastning och arbetsbelastning som är en direkt konsekvens av att vi behöver hjälpa till för att ge åtkomst till skyddsklassad fynddata. De tjänster vi pratar om kräver systemkapacitet från olika system vilket innebär stora arbetsinsatser. Handläggningstid, it-support och hantering av ärenden är inkluderat i avgiften.

 

Varför ska jag betala när jag rapporterar in fynd själv?

Det är inte informationen SLU Artdatabanken tar betalt för, utan tjänsten att tillhandahålla den.

 

Måste alla betala för åtkomst till skyddsklassad fynddata?

Avgiften gäller alla som nyttjar tjänsten att få åtkomst till skyddsklassad fynddata med undantag för forskare och ideella föreningar och under förutsättning att informationen inte används i kommersiellt syfte.

  

FAQ - avgifter myndigheter

Varför har inte SLU Artdatabankens beslut om avgifter gått på remiss?

Genom ett remissförfarande kan berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter lämna synpunkter på ett förslag. SLU Artdatabanken har dock inte sett avgifter som ett förslag utan det har varit den enda kvarstående lösningen på den utmaning som utebliven finansiering inneburit.

 

Vad händer om en användare inte vill betala årsavgift?

Om man som användare inte vill betala årsavgiften tar vi bort berörd behörighet och stänger åtkomsten och stöd till skyddsklassad fynddata. Som ett alternativ till att betala en årsavgift kan man göra engångsuttag för 1500 kr per ärende. Beräknad tidsåtgång för ett normalt ärende är cirka 1 timme. Vid längre ärenden kostar varje påbörjad timme.

 

Kommer behörigheter för personal på länsstyrelser som inte har betalat tas bort/brytas och i så fall när?

SLU Artdatabanken kommer då att ändra behörigheten, ett arbete som påbörjas 15 april. Man kommer även fortsättningsvis att kunna ha allmän behörighet knuten till sin organisation och därmed åtkomst till sina egna fynd av skyddsklassade data.

 

Vad händer med alla hundratusentals fynddata och alla de projekt som är kopplade till redigeringsbehörighet inom länsstyrelserna idag? Ska SLU Artdatabanken ta över förvaltningen/redigeringsbehörigheten av dessa?

Behörighetsrollerna med Full respektive Utökad behörighet kommer att bytas till Allmän behörighet, men fortfarande kopplad till länsstyrelsen. Redigeringsrätten till länsstyrelsens fyndposter kommer alltså ligga kvar hos länsstyrelsen. Skyddsklassade data visas för rapportören och medobservatören. Projekt påverkas inte av en ändrad behörighet, det kommer att fungera som tidigare.

 

Om en länsstyrelse väljer att betala senare, kommer SLU Artdatabanken då ha möjlighet att återkoppla redigeringsbehörighet till fynd och projekt till respektive länsstyrelse?

Redigeringsrätten till fynddata respektive projekt kommer inte att påverkas av detta.

 

FAQ - bildhantering 

Stämmer det att jag kan använda era bilder gratis?

Bara genom direkt länkning. Att hotlinka till våra digitalt publicerade bilder är tillåtet, under förutsättning att upphovsmannen namnges och att bilderna inte visas på sådant sätt att upphovsmannens ideella rätt kränks. Icke kommersiella aktörer kan efter ansökan tillstånd att publicera våra bilder på annat sätt än genom länkning mot en administrativ avgift.

 

Om jag får publiceringstillstånd, får jag då publicera bilderna fritt?

Nej, man erhåller publiceringsrätten för specifikt ändamål.

 

Varför måste ni ta ut en avgift?

Att hantera förfrågningar och bilder för leverans innebär administrativa kostnader.

 

Vid publicering av en bild vad får jag göra med bilden?

Ingenting. Bilden får ej beskäras, vridas, ändras färg osv. Se alltid till att upphovsmannens ideella rättigheter beaktas vilket inkluderar att namnge upphovsmannen.

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se