Expertkommittén för mossor

Senast ändrad: 27 februari 2020

I expertkommittén för mossor arbetar åtta bryologer framförallt med att göra rödlistningsbedömningar för Sveriges drygt 1000 mossor. I gruppen ingår personer med stor kännedom om arter och deras ekologi och förekomst i Sverige.


Expertkommittén för mossor 2016-2020. Från vänster till höger i bakre raden: Tomas Hallingbäck, Henrik Weibull, Lars Hedenäs, Karin Wiklund, Kristoffer Hylander och Nils Cronberg. I förgrunden: Niklas Lönnell och inklippt upptill till höger: Urban Gunnarsson. Foto: Tomas Hallingbäck

Nils Cronberg arbetar på Lunds universitet med forskning och undervisar på kurser i biodiversitet och bevarandebiologi. Hans forskning fokuserar på mossors evolution och ligger i gränsområdet mellan genetik, ekologi och systematik. Han är dessutom ideellt verksam i inventeringsprojektet Skånes mossor som leds av Lunds botaniska förening. Till Nils Cronbergs webbplats.

Urban Gunnarsson är docent i Ekologisk botanik och arbetar på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Han har forskat på bland annat om myrarnas ekologi och hur de påverkas av kvävedeposition samt om vitmossors genetik och ekologi. Arbetar nu med miljöövervakning i fjäll, skog och våtmarker samt med åtgärdsprogram för hotade arter.

Tomas Hallingbäck arbetar på SLU Artdatabanken med mossor på halvtid. Han har bl.a. arbetat med att rödlistebedöma alla Europas mossor i samarbete med ett tiotal andra experter från olika hörn av Europa. Han har tidigare arbetat med luftföroreningar men intresserar sig idag mest för levermossor och deras ekologi i Norden.

Lars Hedenäs är docent i systematisk botanik och förste intendent på Naturhistoriska riksmuseet. I hans tjänst ingår dels forskning, dels att ansvara för ordningen i mossherbariet på Naturhistoriska riksmuseet. Han har under en tid även lett arbetet med ABS-frågor på museet (Nagoya-protokollet). I hans forskning ingår bladmossors släktskapsmönster och evolutionen av olika egenskaper, från under artnivån till hela gruppen. En mindre del handlar om fossila och subfossila mossor och vad dessa berättar om mossornas utveckling eller de miljöer där de växte. Hans fokus har länge legat på pleurokarper, men under senare år har han även arbetat med flera akrokarpa grupper. Till Lars Hedenäs webbplats.  

Kristoffer Hylander arbetar som professor i växtekologi på Stockholms universitet. Är involverad i undervisning och forskning i både skogslandskap i centrala Sverige och jordbrukslandskap i Etiopien. 

Niklas Lönnell är disputerad forskare i växtekologi och arbetar sedan flera år på SLU Artdatabanken. Hans forskningsintressen innefattar bl.a spridning av mossor, men han intresserar sig för alla grupper av växter, svampar och djur.

Henrik Weibull arbetar som naturvårdskonsult på Naturcentrum AB. Har forskat på bland annat ädellövträds inverkan på mossfloran på block.

Karin Wiklund arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala län med bl.a. biogeografisk uppföljning av mossor. Har forskat på metapopulationer och etablering hos mossor.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se