Expertkommittén för lavar

Senast ändrad: 25 april 2018

I expertkommittén för lavar arbetar sex botanister främst med att göra bedömningar för rödlistan och skriva artfaktablad. I gruppen ingår naturvårdare, forskare i taxonomi samt medarbetare på konsultföretag, alla med bred kännedom om lavarnas taxonomi, ekologi och status.

Varglav Letharia vulpina. Foto: Varglav (Letharia vulpina). Foto: Veera Tuovinen

Kommitténs medlemmar 2016-2020:

Ulf Arup arbetar som museichef på Biologiska museet vid Lunds universitet. Han har forskat på lavar i över 30 år, framför allt inom taxonomi och systematik där han beskriver nya arter och studerar deras släktskap. Han har även arbetat med lavar inom naturvård och utfört inventeringar av lavar under många år.

Janolof Hermansson bor i Ludvika. Arbetade som kommunekolog på Ludvika kommun tills nyligen. Hans intresse om lavar är kopplad till artbevarande och livsmiljöerna för de rödlistade arterna. Har på senare år varit särskilt intresserad av bl.a. lavar efter stränder. Riktar in sig främst på lavfloran i Dalarna.

Svante Hultengren är biolog och naturgeograf. Svante arbetar med inventeringar, utredningar och biologiska informationsprojekt. Särskilt intresserad av trädlevande arter. Arbetar på Naturcentrum AB i Stenungsund i Bohuslän.

Måns Svensson är agronom och har doktorerat vid SLU på en avhandling om vedlevande lavar i produktionsskog. Han delar sin tid mellan att forska på lecideoida lavars taxonomi vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet och att arbeta som naturmiljökonsult hos WSP Sverige AB.

Göran Thor är biolog och arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet och delar tiden mellan ArtDatabanken och institutionen för ekologi där han undervisar och forskar. Vid ArtDatabanken är han huvudansvarig för lavar och bl.a. ordförande i expertkommittén för lavar.  

Martin Westberg arbetar som intendent för lavherbariet på Evolutionsmuseet i Uppsala. Han har forskat på lavsystematik sedan 1996 och har en gedigen fälterfarenhet av lavfloran i hela Sverige.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Göran Thor, lavar
ArtDatabanken, SLU
goran.thor@slu.se018-672419

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se