Svenska LifeWatch lever vidare

De tjänster som tillhandahålls av Svenska LifeWatch, däribland Analysportalen för biodiversitetsdata och tillhörande webbtjänster, får tryggad finansiering två år framåt.

Vetenskapsrådet reserverade i december 2015 medel för att Svenska LifeWatch och GBIF skulle bilda en övergripande paraplyorganisation för svensk e-infrastruktur för biodiversitetsdata. Diskussionerna om huvudmannaskap för en sådan organisation drog olyckligtvis ut på tiden och därför beslutade Vetenskapsrådet den 17 mars att omfördela de reserverade medlen. Istället öppnade man för möjligheten att inkomma med en ny ansökan 2017.

Vetenskapsrådet beslutade dock samtidigt att tilldela Svenska LifeWatch 1,8 mkr för 2016 och 675 tkr för 2017. Dessutom gör SLU en extra satsning på LifeWatch och tryggar därmed finansieringen av de tjänster som LifeWatch tillhandahåller, i väntan på att en ny ansökan kan göras.

LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsdata. Svenska LifeWatch tillgängliggör data och analysverktyg för forskning och naturvård. Projektet är ett nationellt samarbete som samordnas av ArtDatabanken.