Aktuell utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 07 januari 2021

SLU Artdatabanken utlyser från och med hösten 2020 årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Nu har ansökningstiden för 2020 års utlysning gått ut.

Bidrag för nätverkande aktiviteter

Bidraget kan användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter med fokus på ökad kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige och i Norden. Bidraget riktar sig särskilt till aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.

Förutsättningar för att söka medel

Den sökande ska vara ett svenskt universitet/högskola, museum eller annan icke vinstdrivande forskningsinstitution (se anvisningarna i ansökningsblanketten för mer information). Vi uppmuntrar även andra, till exempel ideella föreningar, att söka i samarbete med en sökande som uppfyller de formella kraven.

Bidraget täcker endast driftkostnader och kan inte användas för lönemedel. Högsta sökbara belopp är 75 000 SEK. Aktiviteten ska genomföras under kalenderåret 2021 och avslutas med en enkel redovisning efterföljande år. För redovisning och övriga anvisningar, se ansökningsblanketten och preliminär redovisningsmall.

Exempel på aktiviteter som kan få bidrag

  • Workshops och nätverksträffar, inklusive inventeringar i kompetenshöjande syfte
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser

Bidraget omfattar inte aktiviteter som kan rymmas inom bidrag från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning och inventeringar samt biologiska samlingar, eller som redan har finansiering från andra nordiska artprojekt. Kostnader för vetenskaplig publicering omfattas inte heller av bidraget.

Tillgängliggörande av material

Eventuella resultat kan komma att tillgängliggöras via SLU Artdatabankens webbapplikationer, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Infrastructure).

Bedömning av ansökningar

Bedömningskriterier är relevans, kvalitet och genomförbarhet. Med relevans avses på vilket sätt aktiviteten möter Svenska artprojektets långsiktiga mål. Kvalitet och genomförbarhet bedöms utifrån sökandes beskrivning av aktiviteten. Beslut om tilldelning fattas av SLU Artdatabanken, efter beredning inom SLU Artdatabankens forskningskansli.

Ansökan

Ansökan görs enligt anvisningar (se ansökningsblankett) och via webbformuläret som du når via ansökningsknappen nedan.

Ansökningsblanketten ska skrivas under elektroniskt eller manuellt av medelsförvaltaren och laddas upp via webbformuläret.

Ansökningsblankett inklusive anvisningar för ansökan (pdf 0,3 MB)

 

Om ansökan signeras manuellt skickas den postalt till adressen nedan:

SLU Artdatabanken

Kansli Svenska artprojektet

Box 7007

750 07 Uppsala

Ansökan ska vara SLU Artdatabanken tillhanda senast 1 november 2020.

Avtal

Vid beviljande av bidrag tecknas ett avtal mellan SLU Artdatabanken och den sökande organisationen, genom vilket de allmänna villkoren för bland annat redovisning (§7) och upphovsrätt (§10) godkänns.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med SLU Artdatabankens riktlinjer för behandling av personuppgifter. För uppgifter som lagras i SLU Artdatabankens webbapplikationer, se villkor för kontohavare på SLU Artdatabanken.

Fakta:

Svenska artprojektets långsiktiga mål:

  1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
  2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
  3. Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
  4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.
Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se