Aktuell utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 22 december 2021
Siluett av tre personer som samtalar, illustration

SLU Artdatabanken utlyser årliga bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi.

Årets utlysning stängdes 15 augusti 2021.

Bidrag för nätverkande aktiviteter

Bidraget kan användas till nätverksbildande och kompetenshöjande aktiviteter med fokus på ökad kunskap om arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige. Bidraget riktar sig särskilt till aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.

Förutsättningar för att söka medel

Den sökande ska bedriva relevant verksamhet i förhållande till utlysningens syfte och kan vara en offentlig organisation eller institution, eller annan sökande (till exempel ideella föreningar). Detta förutsatt att denne är en icke vinstdrivande, juridisk person med svenskt organisationsnummer (se anvisningarna i ansökningsblanketten för mer information).

Bidraget täcker endast driftkostnader och kan inte användas för lönemedel. Högsta sökbara belopp är 75 000 SEK. Aktiviteten ska genomföras under kalenderåret 2022 och avslutas med en enkel redovisning efterföljande år. För redovisning och övriga anvisningar, se ansökningsblanketten och preliminär redovisningsmall.

Exempel på aktiviteter som kan få bidrag

  • Workshops och nätverksträffar, inkl. inventeringar i kompetenshöjande syfte
  • Konferenser
  • Seminarier
  • Kurser

Bidraget omfattar inte aktiviteter som kan rymmas inom bidrag från Svenska artprojektet för taxonomisk forskning samt biologiska samlingar, eller som redan har finansiering från andra nordiska artprojekt. Kostnader för vetenskaplig publicering omfattas inte heller av bidraget.

Tillgängliggörande av material

Resultaten från genomförda aktiviteter kan komma att tillgängliggöras via SLU Artdatabankens webbapplikationer, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Infrastructure).

Bedömning av ansökningar

De tre huvudsakliga bedömningskriterierna är relevans, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Med relevans avses på vilket sätt projektet möter Svenska artprojektets långsiktiga mål (länk till ingångssida). Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån den sökandes egen meritering, och projektets kvalitet, samt dokumenterade erfarenheter av liknande projekt. Beslut om tilldelning fattas av SLU Artdatabanken, efter beredning inom SLU Artdatabankens forskningskansli.

Ansökan

Ansökan görs enligt anvisningar och skickas in via webbformuläret som du når via ansökningsknappen nedan.

Ansökningsblanketten ska signeras av den sökande (ansvarig chef/firmatecknare) och laddas upp via webbformuläret. Samtliga bilagor ska vara sammanfogade i en pdf och laddas upp via webbformuläret.

Signering kan göras antingen elektroniskt via https://edusign.sunet.se/ eller manuellt.  Om signering sker manuellt ska ansökan i original, komplett med samtliga bilagor, även skickas med post till adressen nedan.

Vid elektronisk signering har du, som är anställd inom högskolesektorn, redan ditt konto kopplat till eduSign. Välj ditt lärosäte på förstasidan och följ stegen. Om du inte är anställd inom högskolesektorn behöver du först skapa ett eduID, vilket görs på https://eduid.se/. För att logga in på eduSign, sök efter eduID Sweden i listan bland lärosäten.

 

SLU Artdatabanken
Kansli Svenska artprojektet
Box 7007
750 07 Uppsala

 

Avtal

Vid beviljande av bidrag tecknas ett avtal mellan SLU Artdatabanken och den sökande organisationen, genom vilket de allmänna villkoren för bland annat redovisning (§7) och upphovsrätt (§10) godkänns.

 
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med SLU:s riktlinjer för behandling av personuppgifter. För uppgifter som lagras i SLU Artdatabankens webbapplikationer, se villkor för kontohavare på SLU Artdatabanken.

Kontaktinformation

Frågor om utlysningar av bidrag från Svenska artprojektet kan mejlas till ansokan.artprojekt@slu.se.

 

Fakta:

Svenska artprojektets långsiktiga mål:

  1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
  2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
  3. Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
  4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.