Sök stöd till forskning via                 Svenska artprojektet

Senast ändrad: 20 april 2018
Logga_Svenskaartprojektet.jpg

Informationen nedan gäller utlysning med sista ansökningsdag 1 juni 2018. Nästa ordinarie utlysning sker i andra halvan av april 2019. Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året.

Ansökningsförfarande för att söka Svenska artprojektets forskningsmedel


Ansökan görs på särskild blankett. Till blanketten ska bland annat bifogas en projektbeskrivning om högst åtta sidor samt CV (meritförteckning) för den sökande och eventuella medsökande. En översikt över vilka bilagor som krävs för en komplett ansökan hittar du i anvisningarna på blankettens sista sida – använd den gärna som checklista så att du är säker på att du fått med allt som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. På samma sida hittar du även detaljerade anvisningar om hur du ska fylla i blanketten. 

Innan du söker, läs noga igenom informationen som finns om forskningsmedel.

Ansökan i original och med nio kopior ska vara hos Svenska artprojektet senast 1 juni 2018. Dessutom ska en digital version av ansökan skickas in via e-post till Svenska artprojektets forskningssekreterare, Rikard Sundin.

Den digitala versionen ska innehålla följande:

  1. En fil med ansökan i pdf-format, komplett med underskrifter och alla bilagor
  2. Ifylld ansökningsblankett i Word-format
  3. Projektbeskrivning i Word-format

Ladda ner ansökningsblankett här.

Språk

Själva ansökan skrivs på svenska eller engelska, men projektbeskrivning och andra bilagor ska skrivas på engelska. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska.

Schablonbelopp

För doktorand tillämpas ett schablonbelopp för lönekostnader om 550 000 kr/år i maximalt fyra år. För postdoktoral anställning i Sverige är schablonbeloppet 620 000 kr/år i maximalt tre år. För gästforskare och intendent är schablonbeloppet 765 000 kr/år i maximalt tre år, och för särskild forskartjänst 800 000 kr/år i maximalt sex (tre + tre) år. Om schablonbelopp inte kan tillämpas ska uppskattad kostnad anges (totala lönekostnader, men utan indirekta kostnader).

Ansökningarnas behandling

Ansökningarna utvärderas av Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och beslut om medelsfördelning fattas därefter av ArtDatabanken. Arbetet styrs av riktlinjer fastställda av Svenska artprojektets styrgrupp. Dessa kan rekvireras från forskningssekreterare Rikard Sundin.

Fakta:

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

(2017 års ledamöter)
Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)
Stefan Ekman (Uppsala universitet)
Henrik Enghoff (Statens naturhistorisk museum, Köpenhamn)
Danny Eibye-Jacobsen (Statens naturhistorisk museum, Köpenhamn)
Bente Eriksen (Botaniska trädgården, Lund)
Christiane Todt (Universitetet, Bergen/Rådgivende biologer, Bergen)


Kontaktinformation

Rikard Sundin, Forskningssekreterare Svenska artprojektet
ArtDatabanken, SLU
rikard.sundin@slu.se018-672574, 070-5802574