Forskningsprojekt inom Svenska artprojektet

Senast ändrad: 21 juni 2022

Sedan starten 2002 har Svenska artprojektet beviljat ekonomiskt stöd till mer än 150 taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt.

Svenska artprojektet stödjer forskning och inventering

Många nya arter återstår fortfarande att upptäcka, och arbetet med att formellt beskriva alla de för vetenskapen nya arterna pågår för fullt. Svenska artprojektet stödjer på olika sätt forskning och inventeringsarbete av dåligt kända organismgrupper och/eller i dåligt kända miljöer. Projekten drivs av forskare på landets universitet eller naturhistoriska museer. 

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har hittills lett till att cirka 3 000 arter nya för landet har upptäckts, varav mer än 1 000 arter är helt nya för vetenskapen.

Så här publiceras resultaten

Forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, oftast på engelska.

Delar av de nya forskningsrönen tillgängliggörs i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och Artfakta. Inventeringsfynden läggs in i Artportalen eller de naturhistoriska museernas offentliga databaser. 

Stora inventeringsprojekt

De två största inventeringarna med finansiering från Svenska artprojektet är Svenska artprojektets marina inventering och Svenska malaisefälleprojektet.

Svenska artprojektets marina inventering                        

Svenska artprojektet har genomfört en marin inventering av bottenfaunan längs Sveriges västkust.

Malaisefälleinventeringen

Svenska artprojektet gav Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att inventera svenska insekter, speciellt steklar och tvåvingar. Omkring 80 miljoner insekter har samlats in. Materialet bearbetas nu vid Station Linné, Öland.