Aktuell utlysning av bidrag till taxonomisk forskning

Senast ändrad: 04 maj 2021

SLU Artdatabanken utlyser genom Svenska artprojektet årliga bidrag till taxonomiska forskningsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer.

Årets utlysning av bidrag är nu stängd. 

Svenska artprojektets forskningsinriktning

Forskning inom Svenska artprojektet ska behandla taxonomi och systematik hos flercelliga organismer som är dåligt kända inom Sverige eller Norden. Tyngdpunkten ska dock ligga på svenska arter. Projekten kan där så är motiverat även innefatta utredning av högre systematik och ett större geografiskt område. Forskningsbehoven är ofta heterogena, där vissa delgrupper kan vara relativt väl kända och andra ytterst dåligt kända. Inventeringar utgör ofta en viktig del av ett forskningsprojekt och ingår i den här utlysningen om de har en tydlig koppling till den fortsatta forskningen inom det sökta projektet.

Mindre bidrag till driftskostnader för ettåriga inventeringsprojekt av nätverkande karaktär, t.ex. kartläggning av dåligt kända grupper, kan inte sökas här utan hänvisas till utlysningen av bidrag för nätverkande aktiviteter.

Förutsättningar för att söka medel

Som projektledare anges den huvudsakliga utföraren av projektets forskningsarbete. Projektledaren ska vid ansökan om forskningsstöd ha avlagt doktorsexamen och ha dokumenterad erfarenhet av taxonomisk och/eller systematisk forskning. Projektledaren ska vid starten av och under bidragsperioden vara anställd av medelsförvaltaren och bör ha sin arbetsplats i Sverige. Samarbetsparter och aktörer som bidrar med annan finansiering kan vara baserade i annat land.

Medelsförvaltaren är oftast ett svenskt universitet eller högskola (se anvisningarna i ansökningsblanketten för mer information).

Exempel på projekt

Se nedan för exempel på anställningsformer som kan sökas för ett projekt. Bidrag lämnas normalt inte för handledning av doktorander, uppbyggnad av egna databaser eller studier kring arters ekologi, beteende, populationstrender eller detaljerad utbredning.

 • Anställning av doktorand (max 4 år). Den tilltänkta huvudhandledaren anges som projektledare.
 • Anställning av postdoktor (max 2 år). Postdoktorns doktorsexamen får vara högst 3 år gammal, medel kan ej delas ut i form av stipendier. Bidrag kan sökas
  • för svenska forskare som vill forska vid ett utländskt eller svenskt universitet (annat än det där hen disputerat). Vid stationering utomlands krävs att projektledaren är anställd hos den svenska medelsförvaltaren under hela projektperioden. Den utförande forskaren anges som projektledare.
  • en disputerad forskare med utländskt medborgarskap. Den utförande forskaren anges som projektledare.
  • anställning efter utlysning av öppen postdoktoral tjänst (för svenska eller utländska medborgare). Den tilltänkta värden/handledaren anges som projektledare.
 • Anställning av forskare till projektet (projektledares lön och ev. andra forskares). Bidrag ges till projekt på max 3 år. Kortare projekt på 1-2 år uppmuntras. Den utförande forskaren anges som projektledare.
 • Anställning av gästforskare (max 2 år). Den tilltänkta värden eller gästforskaren anges som projektledare.

Tillgängliggörande av data

Utöver publicering enligt gängse praxis i vetenskapliga tidskrifter lämnas relevanta data till SLU Artdatabanken för kunskapsspridning om arter och organismgrupper. Materialet tillgängliggörs via SLU Artdatabankens webbapplikationer och webbtjänster, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Infrastructure).

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté bestående av minst fyra forskare med taxonomisk expertkunskap och utifrån fastställda instruktioner. De tre huvudsakliga bedömningskriterierna är relevans, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Med relevans avses på vilket sätt projektet möter Svenska artprojektets långsiktiga mål. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån projektledarens meritering, och projektets kvalitet, samt dokumenterade erfarenheter av liknande projekt. Vid likvärdiga ansökningar vägs jämställdhet mellan könen in.

 

 

Fakta:

Svenska artprojektets långsiktiga mål:

 1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
 2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
 3. Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
 4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.