Aktuell utlysning av bidrag

Senast ändrad: 27 november 2020

SLU Artdatabanken utlyser genom Svenska artprojektet årliga bidrag till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer.

 

Nu har ansökningstiden för årets utlysning gått ut.

Svenska artprojektets forskningsinriktning

Forskning inom Svenska artprojektet ska behandla taxonomi och systematik hos flercelliga organismer som är dåligt kända inom Sverige eller Norden. Projekten kan där så är motiverat även innefatta utredning av högre systematik och ett större geografiskt område. Forskningsbehoven är ofta heterogena, där vissa delgrupper kan vara relativt väl kända och andra ytterst dåligt kända.

Medel för inventeringar

Mindre inventeringar kan ingå i ett vanligt forskningsprojekt, men bidrag för inventeringar av dåligt kända grupper kan sökas som eget projekt.

Förutsättningar för att söka bidrag

Projektledaren ska vid ansökan om forskningsstöd ha avlagt doktorsexamen och ha dokumenterad erfarenhet av taxonomisk och/eller systematisk forskning. Vid ansökan om inventeringsprojekt ska projektledaren ha dokumenterad erfarenhet av likartade projekt. Projektledaren ska under bidragsperioden vara anställd av medelsförvaltaren och bör ha sin arbetsplats i Sverige. Samarbetsparters och aktörer som bidrar med annan finansiering kan vara baserade i annat land.

Medelsförvaltaren är oftast ett svenskt universitet eller högskola.

Exempel på projekt

Se nedan för exempel på projekt, och eventuella ytterligare specificeringar. Bidrag lämnas normalt inte för handledning av doktorander, uppbyggnad av egna databaser eller studier kring arters ekologi, beteende, populationstrender eller detaljerad utbredning.

  • Inventeringar och projektbidrag (max 3 år). Här uppmuntras även kortare projekt på 1-2 år.
  • Gästforskare (max 2 år).
  • Postdoktorala projekt (max 2 år). Projektledarens doktorsexamen får vara högst 3 år gammal, medel kan ej delas ut i form av stipendier. Svenska forskare kan söka medel för att forska vid ett utländskt eller svenskt universitet (annat än det där hen disputerat), bjuda in en nyligen disputerad forskare med utländskt medborgarskap eller för att utlysa en öppen postdoktoral anställning (för svenska eller utländska medborgare).
  • Anställning av doktorand (max 4 år).

Tillgängliggörande av material

Utöver publicering enligt gängse praxis i vetenskapliga tidskrifter lämnas delar av materialet till SLU Artdatabanken för kunskapsspridning om arter och organismgrupper. Materialet tillgängliggörs via SLU Artdatabankens webbapplikationer och webbtjänster, varifrån öppna data levereras vidare till GBIF (Global Biodiversity Infrastructure).

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms av en granskningskommitté bestående av minst fyra forskare med taxonomisk expertkunskap. De tre huvudsakliga bedömningskriterierna är relevans, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Med relevans avses på vilket sätt projektet möter Svenska artprojektets långsiktiga mål. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms utifrån den sökandes egen meritering, och projektets kvalitet, samt dokumenterade erfarenheter av liknande projekt. Vid likvärdiga ansökningar vägs balans mellan könen in.

Avtal

Vid beviljande av bidrag tecknas ett avtal mellan SLU Artdatabanken och medelsförvaltaren, genom vilket de allmänna villkoren för bland annat redovisning (§7) och upphovsrätt (§10) godkänns.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med SLU:s riktlinjer för behandling av personuppgifter. För uppgifter som lagras i SLU Artdatabankens webbapplikationer, se villkor för kontohavare på SLU Artdatabanken.

Fakta:

Svenska artprojektets långsiktiga mål:

  1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
  2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
  3. Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
  4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.
Sidansvarig: mia.maria.ronell@slu.se