Aktuellt stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 28 januari 2022

SLU Artdatabanken utlyser vart tredje år, inom ramen för Svenska artprojektet, medel till stöd för biologiska samlingar med fokus på dåligt kända organismgrupper.

De stora samlingarna av växter, svampar och djur vid landets naturhistoriska museer är en oumbärlig kunskapskälla i arbetet med kartläggning av de svenska arterna. Därför utlyser SLU Artdatabanken vart tredje år, inom ramen för Svenska artprojektet, medel för biologiska samlingar med fokus på samlingar av dåligt kända organismgrupper. Samlingsstödet används till stor del för att digitalisera information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning av fyndplatserna blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

 

Under 2022 ser SLU Artdatabanken över hur stödet till biologiska samlingar ska delas ut för att i framtiden göra samlingsstödet mer förutsägbart och stabilt. Därför görs inte någon ny utlysning av sökbara medel under 2022. Hur medlen för 2023 kommer att fördelas under 2023 meddelas från SLU Artdatabanken till sommaren 2022.

Stöd till biologiska samlingar 2020-2022

Under perioden 2020 till och med 2022 kommer 20,3 miljoner kronor per år att fördelas. Följande naturhistoriska museer får vart och ett en total summa omfattande:

Summorna är uttryckta i tusental kronor (tkr), siffror inom parentes avser summor per år.

 • Naturhistoriska riksmuseet: 11 100 tkr (3 700, 3 700, 3 700)
 • Evolutions museet, Uppsala universitet: 9 240 tkr (3 080, 3 080, 3 080)
 • Station Linné, Öland: 4 350 tkr (1 450, 1 450, 1 450)
 • Umeåherbariet, Umeå universitet: 2 100 tkr (700, 700, 700) 
 • Göteborgsherbariet, Göteborgs universitet: 3 750 tkr (1 250, 1 250, 1 250) 
 • Biologiska museet, Lunds universitet: 11 700 tkr (3 900, 3 900, 3 900)
 • Sveriges virtuella herbarium: 11 100 tkr (3 700, 3 700, 3 700)
 • Göteborgs naturhistoriska museum: 7 560 tkr (2 520, 2 520, 2 520)

De tre huvudsakliga bedömningskriterierna var kvalitet, relevans för utforskningen av den svenska floran, faunan och fungan samt genomförbarhet.

Stödet till de biologiska samlingarna syftar till att bidra till att uppfylla de tre första av Svenska artprojektets långsiktiga mål:

 1. Den biologiska mångfalden i Sverige är väl känd och vetenskapligt beskriven ner till artnivå.
 2. Namn och släktskap för alla svenska eukaryota organismer finns samlade och är tillgängliga.
 3. Fakta som möjliggör artbestämning av alla flercelliga svenska arter finns samlade och är tillgängliga.
 4. Svenska artprojektets samhällsrelevans och resultat kommuniceras effektivt. Nationella och internationella samarbeten tas väl tillvara.