Stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 04 april 2022

Svenska artprojektet ger stöd till biologiska samlingar, till exempel för digitalisering av information om organismer som finns samlade i svenska naturhistoriska museer.

Den svenska naturvården och förvaltningen av biologisk mångfald är i stort behov av information om arters aktuella och historiska förekomst. Ett viktigt syfte med Svenska artprojektet är att göra sådana data lätt tillgängliga. Samlingsstödet används bland annat för att digitalisera information om biologiska samlingar, så att information om var arter hittats blir tillgänglig i databaser. Genom koordinatsättning av fyndplatserna blir informationen mer lättanvänd i samhällsplaneringen.

Biologiska samlingar

På Sveriges naturhistoriska museer finns stora samlingar av växter, svampar och djur. Samlingarna är viktiga för kartläggningen av svenska arter, och därför utlyser Svenska artprojektet regelbundet medel till stöd för vård och tillgängliggörande av samlingar.

Det finns ett trettiotal naturhistoriska museer i Sverige. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är tillsammans med museerna i Göteborg, Lund och Uppsala de största och har samlingar som tillhör de främsta i världen.

Rika kunskapskällor

Samlingarna, som byggts upp sedan Linnés dagar, utgör en viktig kunskapskälla för forskning, undervisning och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Här finns dessutom ovärderligt material från många andra delar av världen, vilket flitigt används av internationella forskare.

En viktig del av samlingarna utgörs av typexemplar, dvs. exemplar som används som referens när en art beskrivs. Dessa är oumbärliga när man ska reda ut vilket vetenskapligt namn som ska användas för en viss art. Tack vare Sveriges långa historia inom biologisk forskning har de svenska museerna gott om typexemplar.

Redovisning av pågående projekt

Projektredovisning, samlingsstöd (word 0,1 MB)

Ekonomisk redovisning, samlingsstöd (word 0,1 MB)

Utlysning av bidrag

Under 2022 ser SLU Artdatabanken över hur bidraget till biologiska samlingar ska delas ut för att i framtiden göra samlingsstödet mer förutsägbart och stabilt. Därför görs inte någon ny utlysning av sökbara medel under 2022. Hur medlen för 2023 kommer att fördelas under 2023 meddelas från SLU Artdatabanken till sommaren 2022.