Nationell samverkan

Senast ändrad: 15 september 2020

SLU Artdatabanken samverkar med många olika svenska myndigheter och organisationer och givetvis även med andra institutioner inom SLU.

Samverkansprojekt om artdata och artfakta

Svenska LifeWatch

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tar SLU Artdatabanken fram underlag till och förslag på vilka arter arter och naturtyper som bör omfattas av åtgärdsprogram (ÅGP). Vi (inkl. sakkunniga) har dessutom till uppgift att fungera som kunskapsstöd till länsstyrelser och andra aktörer under det pågående arbetet med olika ÅGP.

Nätverk om DNA-streckkodning (Barcoding)

SweBOL (Swedish Barcode of Life) är ett nätverk som kan samordna nationella streckkods-initiativ, t.ex. för uppbyggnad av DNA-referensbibliotek. I detta arbete är Svenska artprojektet en viktig del då säkert artbestämt referensmaterial utgör grunden för biblioteket. Vi medverkar även i SLU:s interna nätverk för barcoding.

Ett samverkansexempel – Infrastrukturens gräsmarker

SLU Artdatabanken har tillsammans med Jordbruksverket samordnat ett projekt kring gräsmarker, biologisk mångfald och infrastruktur. Samverkansgruppen Infrastrukturens gräsmarker involverar Trafikverket, Svenska kraftnät och en rad aktörer som har ansvar för skötsel av mark i anslutning till infrastruktur, t.ex. banvallar, vägrenar, kraftledningsgator, flygplatser och golfbanor etc. Genom rätt planerad skötsel av dessa marker finns förutsättningarna för att de ska kunna utgöra viktiga miljöer i landskapet för rödlistade arter som är på tillbakagång i takt med att slåtter- och betesmarker försvinner.


Kontaktinformation

Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se