Länsförekomst

Senast ändrad: 02 maj 2017

I rödlistan har arternas kända förekomst markerats med följande symboler:

● = Bofast i länet
○ = Tillfälligt reproducerande/funnen i länet eller endast förvildad
? = Eventuellt bofast/reproducerande (tillfälligt eller årligen)
† = Utdöd i länet, tidigare (efter 1800) bofast

För arter markerade med (= Eventuellt bofast/reproducerande) finns en del osäkerheter, vilket är mest vanligt för ryggradslösa djur. Detta beror bl.a. på att landskap/provins traditionellt används som grund vid insekts-rapportering, och ibland är äldre fynd endast kända genom en landskapsuppgift utan lokal. För i synnerhet Småland, Södermanland och Uppland är det då omöjligt att säkert ange i vilket län fyndet gjordes. För många grupper vars aktuella utbredningsstatus är dåligt känd är länsförekomsterna markerade med ? trots att arterna kanske inte observerats inom ett visst län under de senaste 40–50 eller i en del fall t.o.m. de senaste 100 åren.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672614