Landskapstyper

Senast ändrad: 25 april 2017

Varje rödlistebedömd art klassas med avseende på i vilken eller vilka landskapstyper den förekommer. Olika arter utnyttjar dock miljöerna i olika hög utsträckning

B - Brackvattenmiljöer

Definieras som Östersjöns vattenmiljöer från Bottenviken till en linje mellan Falsterbohalvöns sydvästra spets och Stevns Klint på Själland. I praktiken innebär detta vatten som har en salinitet mellan 0,05 och 8‰.

F - Fjäll

Definieras som områden ovanför skogsgränsen. Fjällbjörkskog och annan fjällskog klassificeras som Skog. Arter som enbart förekommer i fjällen klassificeras med endast F, såvida de inte lever i vatten och/eller våtmark i fjällmiljön, då de även får beteckningen L resp. V.

H - Havsstränder

Inkluderar stränder både längs Västerhavet och Östersjön och inkluderar även klippbranter och sanddyner helt nära havet, liksom kobbar och skär i havet.

J - Jordbrukslandskap (=odlingslandskap)

Inkluderar (förutom själva odlingsmarken) även trädbärande hagmarker, alléer i jordbruksbygd, slottsparker (speciellt där arterna påverkas av omgivande mark), gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar, dammar och smärre betade kärr i jordbrukslandskapet.

L - Limniska miljöer

Inkluderar allt från stora sjöar till små gölar samt rinnande vatten. Arter som (förutom i vattnet) också förekommer på stränder ovanför medelvattennivån anges även som V, annars bara som L. Arter som finns i sötvatten och når ut i Bottniska viken, men inte till havet söder om Norra Kvarken, klassificeras enbart som L.

M - Marina miljöer

Havsområdet från Falsterbohalvön och norrut, dvs. vatten med en salinitet >8 ‰.

S - Skogslandskap

Följer i princip skogsvårdslagens definitioner och inkluderar även hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, fjällbjörkskog, skogliga impediment, inlandssanddyner, bergbranter nedanför fjällen samt slottsparker (speciellt arter som är direkt knutna till träden).

U - Urbana miljöer, vägar och täkter

Innefattar städer och samhällen, inkl. trädgårdar, tätortsnära parker och urbana ruderatmarker, inomhusmiljö, vägrenar, ler-, sand-, grus- och bergtäkter samt gruvor.

V - Våtmarker

Inkluderar myrmarker (kärr, mossar) och sötvattensstränder (inklusive åbrinkar och liknande). Arter som även förekommer nedanför lågvattenmärket anges även som L, annars bara som V. 

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672614