Internationell listning och fridlysning

Senast ändrad: 28 september 2018

I rödlistan har arter som omfattas av nationell eller internationell lagstiftning och konventioner, eller som är upptagna på de globala rödlistorna, markerats med följande bokstäver:

  • F = Fridlyst eller fredad i Sverige (enligt artskyddsförordningen, jaktlagen eller förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen).
  • I = Internationella konventioner (Bern, Bonn med tillhörande underavtal, CITES) eller EU:s lagstiftning (Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet).
  • G = IUCN:s globala rödlista 2009 (www.redlist.org).

En art som rödlistas är helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.

Nedan finns länkar till arbetet med fridlysta arter och ett antal relevant lagtexter.

Internationella förordningar

Naturvårdsfrågor inom EU regleras i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (pdf). Syftet med direktiven är att bevara arter och naturtyper (habitat) som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Nedan finns fler länkar till internationellt arbete med biologisk mångfald.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672614