Bedömningsprocessen, kategorier och kriterier

Senast ändrad: 04 maj 2017
Slåtterfibbla Hypochaeris maculata. Foto: Mikael Svensson

Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data om arterna bland annat från miljöövervakning, amatörbiologers rapporter till Artportalen, forskning och museer mot de internationella, formaliserade kriterierna.

ArtDatabankens organismgruppsansvariga tar tillsammans med expertkommittéer fram Sveriges rödlista för sin respektive organismgrupp.

Fynduppgifter som finns för arterna sammanställs och fynden valideras. För ett stort antal arter är information på Artportalen, insamlad av amatörexperter, helt nödvändig för att de skall kunna bedömas. Därefter beräknas arternas utbredningsområde, förekomstarea, populationsförändringar samt övriga parametrar och läggs in i ett speciellt program för rödlistning. På basis av ifyllda värden genererar programmet den mest troliga rödlistekategorin, baserad på IUCN:s kriterier. Kategorin valideras av sedan av sakkunniga och fastställs.

För vissa arter finns bra data på förekomst, utbredning, populationsstorlek och trender, dvs. var arten finns, hur stor dess population är och om den minskar eller ökar i antal. Bäst data finns för fåglar och kommersiellt intressanta fiskarter. För de allra flesta arterna måste uppskattningar göras baserat på erfarenhet av arten. Bedömningar av hotsituationen mot arter och om de minskar eller ökar baseras också på kunskap om deras ekologi och uppgifter från inventeringar och offentlig statistik om förändringar av deras livsmiljöer. Till exempel påverkas bedömningen av arter som är knutna till trädet alm av prognosen för almsjukan, och bedömningen av arter som lever i ängsmarker påverkas av hur situationen för dessa miljöer ser ut i Sverige.

Rödlistningsbedömningen görs genom att bl.a. jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, förekomstarea, grad av fragmentering mot en uppsättning kriterier (tröskelvärden). En arts kriterier avgör om en art hamnar i en av rödlistans kategorier och i vilken.

Kriteriedefinitioner

Här ges en översikt över vilka kriterier som gäller för att en art ska rödlistas i Sverige. För att en art skall rödlistas behöver den uppfylla minst ett av kriterierna A-E.  Sve­riges tillämpning av IUCN:s kriterier definieras enligt de nedre tröskelvärdena.

A. Minst 15 % populationsminskning under 10 år eller tre generationer (det som är längst)

B. Litet utbredningsområde (<40 000 km2) eller liten förekomstarea (<4 000 km2) samt minst 2 av 3 underkriterier:

  1. Kraftig fragmentering eller få lokalområden
  2. Fortgående minskning
  3. Extrema fluktuationer

C. Liten population (<20 000 individer) och fortgående minskning

D. Mycket liten population (<2000 individer) eller mycket begränsad förekomstarea (<40) km2  vilket gör arten känslig för påverkan eller slumpfaktorer. Inte nödvändigtvis någon pågående minskning

E. Kvantitativ analys av utdöenderisk, Population Viability Analysis (PVA), indikerar minst 5 % risk att arten dör ut inom 100 år

Kategoridefinitioner         

De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.

Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan placeras i någon kategori. Det betyder att med tillräcklig kunskap skulle arten i fråga kunna höra hemma i vilken kategori som helst − från Livskraftig till Akut hotad, eller t.o.m. Nationellt utdöd

Symbolen ° efter en rödlistekategori betyder att arten enligt (de globala) kriterierna uppfyller villkoren för en högre kategori men att arten har nedgraderats p g a att grannländers (del)populationer genom invandring bedöms minska den långsiktiga risken att arten försvinner från Sverige.

 

 
Kategori
Definition
EX Utdöd
Extinct
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött. (globalt)
RE Nationellt utdöd
Regionally Extinct
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.
CR Akut hotad
Critically
Endangered
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
EN Starkt hotad
Endangered
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
VU Sårbar
Vulnerable
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
NT Nära hotad
Near Threatened
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.
DD Kunskapsbrist
Data Deficient
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.
NE

Ej Bedömd
Not Evaluated

En art som inte har bedömts, ofta till följd av för lite kunskap, hamnar i kategorin Ej bedömd.

NA Ej Tillämplig
Not Applicable 
Arter med oklar taxonomi, låg taxonomisk rang (t.ex. varietet och form), sådana som har etablerats i Sverige med människans hjälp efter år 1800, eller spontant invandrade arter efter år 1800 som inte har varit bofasta i tillräckligt många år eller generationer, hamnar i kategorin Ej tillämplig.
Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
ArtDatabanken, SLU
, 018-672614

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se