Insamling och lagring av fynduppgifter

Senast ändrad: 25 juni 2020

En av SLU Artdabankens viktigaste uppgifter är att lagra och tillgängliggöra uppgifter om fynd av arter.

Fynduppgifter som lagras av SLU Artdatabanken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) och hanteras i enlighet med svensk lagstiftning. Grundprincipen är att fynduppgifterna ska vara öppna och tillgängliga för alla, med undantag för arter som finns upptagna på SLU Artdatabankens lista över nationellt skyddsklassade arter vilka döljs för publik visning och hanteras mer restriktivt (läs mer om skyddsklassning här). Vid förfrågan om utlämnande görs sekretessprövning enligt OSL.

Artportalen

I Artportalen kan fynddata om Sveriges arter rapporteras och sökas. Artportalen används både av allmänheten och ideella föreningar såväl som av myndigheter, företag och forskare.

Analysportalen

I Analysportalen kan du samsöka data från Artportalen och de övriga databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch, bl a databaser från olika myndigheter och museer. Sök, filtrera och ladda ner data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram eller kombinera observationsdata med andra slags miljö- och omvärldsdata. Merparten av datat kommer idag från Artportalen.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har byggt verktyg för att via webbtjänster skörda data direkt in i sina handläggningssystem. Genom behörigheter som ArtDatabanken delar ut kan vissa handläggare också få tillgång till skyddsklassade uppgifter för sitt område. 

En del äldre fynddata nås inte digitalt

Observationsdatabasen användes främst före Artportalens tillkomst och har varit stängd för inläggning av data sedan 2008, men innehåller mycket material som ännu saknas i Artportalen. Ett långsiktigt arbete pågår dock med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen. Fynduppgifterna som ligger samlade i Observationsdatabasen är idag inte tillgängliga för publik visning. Vid förfrågan om utlämnande av fynduppgifter görs sekretessprövning enligt OSL.

Träd- och Musselportalen

ArtDatabanken förvaltar också två databaser, Trädportalen och Musselportalen, på uppdrag av Naturvårdsverket respektive Havs- och vattenmyndigheten.


Kontaktinformation

Jan Edelsjö, kontaktperson skyddsklassade arter
SLU Artdatabanken
jan.edelsjo@slu.se018-672685

Marit Persson Rådén, handläggare fynddata
SLU Artdatabanken
018-672658

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se