Versionshistorik Artportalen 2017

Senast ändrad: 13 december 2017

Här hittar du all versionshistorik 2017.

Läs nyhetstext om den här releasen.

Förbättringar

 • Ny startsida. Ny startsida med Dagens natur.
 • Nytt sökfält i sökformuläret: Naturvård.
  Filtrering av t.ex. Skogsstyrelsens signalarter, EU:s habitatdirektiv, fridlysta arter och åtgärdsprogram.
 • Nytt sökfält i sökformuläret: Publiceras. Filtrering på fynd som är taggade för att publiceras i regionala eller nationella årsrapporter.
 • Fältbesök - Bilder. Bilder som beskriver fyndplatsen eller besöket kan laddas upp till fältbesöket.

  Läs nyhetstext om den här releasen. 

  Ny funktion

  • Möjlighet att länka in film och ljud från YouTube.  Filmer och ljud visas sedan på Artportalen men är länkade från YouTube. Bildfliken i huvudmenyn har bytt namn till ”Media” och alla gallerier visar video, ljud och bild. Precis som med bilderna måste klippet referera till just den observation du gjort. Du får alltså inte länka in vilken rävfilm som helst från YouTube utan den måste visa just den räv som du faktiskt rapporterat i Artportalen. Vidare måste det vara du som har gjort inspelningen. Man får alltså inte länka till en annan persons klipp. 

  Ny funktion 

  Läs nyhetstext om den här releasen.

  Förbättringar & buggrättningar

  Presentera fynd

  • Kartpresentation för antal individer & aktivitetskategori. Redovisar högsta antalet individer som setts per fyndplats/lokal under angiven tidsperiod. Prickarna färgas efter den kategori aktiviteten tillhör. Alla aktiviteter som hör till reproducering/häckning färgar prickarna gröna, alla som tillhör stationär färgas röda och alla sträckande/migrerande färgas gula. För sträckande anges dessutom riktningen i form av en pil. Håller man muspekaren över en prick ges information om lokalnamn, antal, period och tidpunkt. Du når kartan under Presentera fynd>Karta>Antal individer på söksidan.
  • Exporterbara artlistor (även i Atlasverktygen för artlista och saknade arter). Funktion som gör det lättare att få ut artlistor ur Artportalen, t.ex. om man vill flytta över dem i ett excel-dokument och skriva ut dem. Funktionen finns i Presentera fynd>Artlista samt i Atlasverktygen för artlista och saknade arter. För att kopiera en artlista använd Ändra vy och markera utskriftsvänligt läge. Listan kan sedan kopieras genom att trycka på Ctrl c på tangentbordet alternativt högerklicka och välja Kopiera. Var uppmärksam på om hela listan är hunnit bli hämtad innan kopiering.

  Validering

  • Enklare att göra tillägg till fågelrapporter i Artportalen. En observation som rapporterats eller beskrivits för sent och därmed inte hinner publiceras i årets fågelrapport behöver komma med som tillägg till fågelrapporten något år senare. Nu finns ett bra sätt att göra detta på i Artportalen. 

  Floraväkteri

  • Nu syns även skyddade fynd (för de som har behörighet) i kartpresentationerna Nya floraväktarlokaler samt Floraväktarlokaler för återbesök

  Läs nyhetstext om den här releasen.

  Förbättringar & buggrättningar

  Presentera fynd

  • Kartpresentationer för brytår och validering. Förutom den befintliga prickkartan finns nu ytterligare två kartpresentationer att välja bland. "Brytår" färgar prickarna baserat på om de rapporterats före eller efter angivet brytår. Observera att man fyller i brytåret efter att man gjort sökningen. "Validering" färgar prickarna efter valideringsstatus. 

  Fyndplatser

  • Möjlighet att filtrera på fyndplatsernas noggrannhet vid sökning. En ny sökparameter "Max noggrannhet (m)" har lagts till i sökformuläret. Ange maximal noggrannhet för att endast söka på fyndplatser som är mindre än eller lika med det ifyllda värdet. Sökparametern hittas under Geografi/Fler sökparametrar.
  • Nu kan man rapportera med noggrannheten 1m i rapportformuläret.
  • Det går inte längre att spara en fyndplats utan namn. 

  Mina sidor

  • Nu kan de se hur många fältdagar med observationer du har i Artportalen. På din startsida under ’Mina sidor’ finns nu ett stapeldiagram över hur många fältdagar med observationer du har i Artportalen per år. Diagrammet ersätter ’Har du kopplat dina gamla fynd?’. 

  Detaljerad fyndinformation

  • Mer områdesspecifik information om fyndplatsen. Nu visas i vilka typer av områden/regioner fyndplatsen ligger i. Skyddad natur: Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, fågel-/djurskyddsområden. Natura 2000: SCI-områden och SPA-områden samt SMHI:s delavrinningsområde eller kustområde.

  Ändra fynd

  • Ett fel som uppstod då flera fynd med olika startdatum ändrades har rättats.

  Medobservatör

  • Det är nu möjligt att lägga till sig som medobservatör på ett fynd som man har rapporterat åt någon annan.

  Excelexport

  • Privata kommentarer tas nu med då man exporterar sina egna fynd. Som medobservatör kan man dock inte se privata kommentarer.

  Länkning

  • En länk i en bildkommentar som hänvisar till en bild i Artportalen får inte längre en varningstext. Länkar till sidor utanför Artportalen får däremot alltid varning!

  Fältbesök

  • Lägg till/Ändra fältbesök-formuläret minns nu de parametrar man har angett om något skulle gå fel.

  Import

  • Om fyndplatsnamnet är för långt så att det kommer att klippas av i Excelimporten får man nu en varning i granskaläget så att man har möjlighet att rätta till felet innan fynden importeras.

  Presentation av fynd

  • Nu visas väderstrecken med versaler.  

  Validering

  • Granska blanketter: Sorteringsordning "Senaste" i inkomna blanketter är förbättrat till "Senast inkomna". Nu sorteras blanketterna efter i vilken ordning de har skickats in.
  • Behandla & bedöm: Fältet "Skydda t.o.m." finns nu även när man ändrar ett sammanställt fynd.
  • Behandla & bedöm: Snabbknappen "Godkända" innehåller inte längre "Under validering".
  • Om valideraren tillfälligt har dolt ett fynd och har en pågående konversation med rapportören, så ändras valideringsstatus först när rapportören har svarat.
  • Valideringsstatus ska inte ändras till "Dialog hos rapportör" om fyndet är borttaget.

  Floraväkteri

  • Max noggrannhet. Under Sökparametrar Geografi kan man ange ett värde för Max noggrannhet, vilket innebär att man kan filtrera bort uppgifter som ligger på atlasrutor eller annars bara har för dålig noggrannhet för att vara intressanta.
  • Ny kartpresentation: Nya floraväktarlokaler. Här visas floraväktarlokaler tillsammans med med övriga fynd, vilket gör det lättare att hitta nya fynd som behöver inordnas i floraväkteriet. För att detta kartalternativ ska bli valbart behöver man först välja något Floraväktarprojekt i sökformuläret. De dyker då upp under Presenterna fynd > Kartor 
  • Ny kartpresentation: Floraväktarlokaler för återbesök. Här markeras vilka lokaler som blivit besökta när, vilket gör det lättare att se vilka lokaler som behöver återbesökas. För att detta kartalternativ ska bli valbart behöver man först välja något Floraväktarprojekt i sökformuläret. De dyker då upp under Presenterna fynd > Kartor

  Ny funktion

  Dagens fynd

  Dagens fynd för mobila enheter har en längre tid funnits tillgänglig i en betaversion, men släpps nu som offentlig version. Den mobilanpassade sidan visar samma information som Artportalens ’Dagens fynd’ och liksom där kan man filtrera artgrupp och/eller region. I mobilversionen kan man dessutom välja att visa ’Dagens bilder’.

  Det går även att markera fynd man vill spara för att se närmare på vid ett senare tillfälle.

  Adressen till den mobilanpassade sidan är 

  https://artportalen.se/Mobile/Sightings/

  När man söker efter antal fynd i sökformuläret kommer '>=' (fler än eller lika med) som första alternativ istället för 'färre än eller lika med' (som oftast är ett mindre aktuellt val)

  I förra releasen (2.11.0) introducerades funktionen som gör det möjligt att att slå samman egna fynd av häckningar. Ett tillägg är att nu visas bara den sammanslagna häckningen i Detaljerad lista/Minimerad lista.

  Tidigare var det möjligt att importera en nolla i antalskolumnen, det går inte längre. Har man inget antal lämnar man tomt. Har man letat men inte funnit arten anger man det med ett X i kolumnen för ’Ej återfunnen’.

  Nyhetstext om denna release

  Nya funktioner

  • Nu kan man ställa samman häckningar av egna fynd av fåglar i detaljerad fyndlista.
  • Anger man ägg/pulli så måste man också ange en aktivitet.

  Validering

  • Det går nu att ange ett validerat fynd som ovaliderat.
  • Rrk kunde välja en region med mittpunkt utanför rapportområdet. Nu ligger alla regioner (kommun) innanför rapportområdet.
  • Rrk kan nu ändra valideringstatus för ’Godkänd baserat på äldre raritetsrapport’.

  Buggar

  • Biotop och substrat fick samma värde. Detta är nu rättat.
  • Ibland försvann knappen ’Visa raritetsrapport’ i ’Detaljerad fyndinformation’ och i fältdagboken. 

  Rapportformulär/import

  • För fynd med ålder/stadium "Ägg" eller "Pulli" måste man nu ange en aktivitet som räknas som säkerställd reproduktion. Då man sparar eller importerar kontrolleras aktiviteten och man får en felindikering om aktiviteten inte är giltig.
  • Fältet "Intressant notering" har bytt namn till "Intressant kommentar". En ny import-mall finns att ladda ned, dock så fungerar även gammal mall fortfarande.

  Sökformulär

  • Funktionaliteten för "Söka med karta/yta" har förbättrats och det går även att importera en polygon att söka med. Sökningar med en importerad polygon kan sparas på samma sätt som vanliga sökningar.
  • Om man söker med aktivitetskategorin "Säkerställd reproduktion" så inkluderas numera även fynd rapporterade med ålder/stadium "Ägg" och "Pulli". Detta gäller både i "Behandla och bedöm fynd" samt i sökformuläret.

  Mina fyndplatser

  • Välj ett projekt under kartan i "Mina fyndplatser"/"Administrera lokaler" och en kryssruta visas uppe till höger, där man kan filtrerar fram/bort projektets lokaler. En lokal knuten till ett projekt visas som en blå fyrkant. 

  Behandla & bedöm - Validering

  • I "Behandla och bedöm fynd" finns ett nytt fält där man själv fritt kan beskriva häckningsutfallet då man sammanställer häckningar. Man använder antingen fritextfältet eller väljer kull/kullar genom att klicka på fyndbeskrivning i fyndtabellen.
  • Om man slår samman ett antal fynd till ett ersättningsfynd och godkänner fyndet, så tas rapportkrav bort från alla ingående fynd. Gäller även om man lägger till ett fynd till en befintlig sammanslagning.
  • Ett ersättningsfynd ärver nu publiceringsstatus från sina underliggande fynd.

   

  Förändringar i denna release:

  • Hantera projektdeltagare: Nu är det enklare att hantera en stor mängd deltagare i samma projekt. Genom att klicka på den nya knappen ”Administrera projektmedlemmar” kommer man till en egen sida där man enkelt kan lägga till sina projektmedlemmar med hjälp av en personväljare. Medlemmarna visas i en överskådlig lista där det går att stega fram och tillbaka (om man har många medlemmar).
  • Validering: En validerare ska kunna skicka både meddelanden och mail till rapportören. Möjligheten att skicka mail har varit ur funktion ett tag, men nu fungerar det åter att även skicka mail.
  • Validering: Om en statusregel uppdateras slår den omedelbart igenom även på ”Dagens fynd” (tidigare fanns en fördröjning orsakad av en bugg).
  • Validering: Tidigare kunde man av misstag generera flera årstexter. Nu genereras bara en årstext per region, art och år.
  • Diverse andra buggrättningar.
  • Rättelse i Behandla och bedöm När man gör ett bedömnings-/analysfynd och det redan ingår ett sådant bland de valda observationerna får man nu en fråga om man vill uppdatera det befintliga eller skapa ett nytt sammanställt fynd ovanpå.   I nya Artportalen infördes ett nytt sätt att sammanställa fynd av fåglar som inte döljer observationer under ett sammanslaget fynd. Det kan samla dagssummor eller maxsummor utan att dölja de observationer som analysen baserar sig på. Dessa observationer förblir öppna och sökbara. Sammanställda fynd kan sedan i sin tur ingå i mer övergripande sammanställningar. Dagssummor kan ingå i säsongssummor, kommunsummor kan ingå i regionsummor. De sammanställda fynden blir en dokumentation av bedömningarna som kan sökas fram som ett fynd och användas i fågelrapporter.   Ersättningsfynd som är den andra typen sammanslagningsfynd fungerar precis som tidigare och skall bara användas för att skapa ett sammanslaget fynd där man vet att det gäller samma individ i samma område.
  • Rättelse i Valideringsregler En aktivitetsregel med naturtyp angiven blev alltid aktiverad, oavsett andra aktivitetsregler. Detta fel är nu åtgärdat. 
  • Rättelse i Administrera fyndplatser Ett fel där ändrad huvudlokal inte uppdaterade listorna har identifierats och rättats. Berörda listor är omkörda.  
  • Valideringsregler för fåglar som fanns i ”gamla” Artportalen för fåglar, finns nu i nya Artportalen och har utökas med mera funktionalitet. Dessa valideringsregler är tillgängliga för validerare av fåglar.
  • Regionala rapportkommittér för fåglar kan nu skriva en raritetsblankett i andra hand. Om det finns bilder eller annan tillgänglig dokumentation så finns nu en möjlighet för en Regional rapportkommitté att öppna och dokumentera ett fynd som annars inte skulle bli validerat.
  • Nu finns en Ta bort-knapp i Detaljerad lista och i Detaljerad fyndinformation
  • Startsidan visar nu hur många fynd som rapporterats innevarande år och inte bara de fynd som observerats under året.
  • Buggar som fixats: Uppdatera flera fynd samtidigt som har olika fyndplatser. Flera buggar runt Artbestämd av (Determinatör) och Kontrollerad av (Konfirmatör) i rapportformuläret.

Kontaktinformation

Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se