Versionshistorik Artportalen 2016

Senast ändrad: 27 april 2017

Här hittar du all versionshistorik 2016.

Tillbaka till Artportalen

 

Projekt

 • Bugg rättad som gjorde att det inte gick att skapa nya fyndplatser under vissa förutsättningar.
 • Projektmedlemmar kunde försvinna från projektet vid uppdatering.
 • Vill man se fynd som samlats i ett projekt så är man inte längre tvungen att ange art, period och/eller region.

Karta

 • Fyndplatser med samma koordinater kan nu visas. Tidigare dolde den översta de underliggande.
 • En större polygon placeras alltid under en mindre polygon. Tidigare kunde en mindre döljas helt av en överliggande.

Bilder

 • Om man i en bildkommentar refererar till en annan bild i Artportalen så får man inte en varning.

Exportera fynd till Excel

 • Projektnamnet placeras i rätt kolumn.

För validerare

 • Behandla & bedöm: I flikarna ’Behandla & bedöm’ och ’Fyndtext’ finns nu snabbvägar för att gå till nästa art (systematiskt) eller ett annat år direkt utan att behöva gå via artlistan.
 • Raritetsblanketter: En kryssruta har införts som filtrerar fram blanketter som man ännu inte har granskat.

Nyheter och förbättringar

 • Landskapskataloger byter namn till Provinskatalog och första provinskatalogen för kärlväxter finns nu i Artportalen.
 • Projekt som tillhör icke publika projektkategorier, t ex Atlasinventering, har haft problem med att spara ändringar i projektet. Detta är nu åtgärdat.
 • När en polygon skapas blir den transparent så underliggande fynd syns.
 • Överlappande fyndplatser visar alla underliggande fyndplatser.
 • (Länken Valideringregler under Administrerafliken för viss behörighet är till fälligt borttagen pga underhåll.)

Buggfixar

 • Ett antal buggfixar ingick också i releasen.

Nytt kartlager

 • OpenStreetMap, nytt kartlager i alla kartpresentationer (byte av kartlager görs i ”lager”-ikonen i kartans övre högra hörn).

Övriga förbättringar

 • Förändring av roller och funktionalitet i en organisation vid skapandet och editering av projekt.
 • Förbättrad funktionalitet kring import av Shapefil (polygoner).
 • Nytt utseende på epost-meddelande vid registrering av konto/aktivering och återställning av lösenord/begäran om användarnamn.

Buggfixar

 • Ett antal buggfixar, bl a kunde det bli för många fyndplatser när en organisation importerade fynd.

Kartvisning

 • Nu finns även Bing-kartor (Bing Streets och Bing Aerial) tillgängliga som val i kartpresentationerna, som komplement till Google-kartorna.

Sök- och rapportformulär

 • Förbättrad sökfunktionalitet då man söker på karta eller i sökfältet Andra områden. Nu visas även var i landet resultaten finns (t.ex. församling eller socken), vilket underlättar för sökningar där samma namn finns på flera platser i landet.
 • Listan över arter som kommer upp när man söker och rapporterar ger nu bättre sökförslag

Listor och statistik

 • I listan över kommunligan finns nu ett sökfält för kommun.
 • Uppdatering av listor: När arten ändrades för ett fynd ändrades så uppdaterades inte listorna på ett korrekt sätt., ingen hänsyn togs om den nya arten skulle ingå i listan eller inte. Detta är nu åtgärdat.

Importera fynd

 • Valideringsregler vid fågelobservationer aktiverades inte alltid när observationer importerades via Excel. Detta är nu åtgärdat.

Ändrade kartsymboler

 • För att underlätta för färgblinda användare har kartsymbolerna för olika slags lokaler i Artportalen förändrats. Teckenförklaring till de nya symbolerna finns i den utfällbara fliken till höger i kartans kant.
 • Kartan under Presentera fynd visar nu bara gula punkter för enskilda lokaler och blå kluster för många lokaler och inte längre vilken typ av lokal observationen gjorts på.

Excel-export

 • På grund av en Microsoft-uppdatering så har vissa användare haft problem med att export av fynd till Excel har skapat en till synes tom fil. Nu fungerar Excelexporten som tidigare.

Rapportformuläret

 • När man rapporterat växelvis på nyskapad fyndplats och befintlig fyndplats så har ett felmeddelande om att lokalen ligger utanför tillåtna gränser visats. Detta är nu åtgärdat.

Söka person

 • Då man sökte efter observatörer så visades ibland namnet två gånger. Detta är åtgärdat så att namnet endast visas en gång.

Projekt

 • Nu kan även en organisation vara ägare till ett projekt. Tidigare var projektet knutet till en person och bara den personen kunde ändra i projektet eller dela ut projekttillhörigheter.

Behandla & bedöm (fåglar)

 • När man skapar ett gruppfynd av flera ospontana fynd (även kallat klamrade fynd) så har tidigare ett icke ospontant gruppfynd skapats, vilket har visats i listorna. Nu är rutan för ospontan automatiskt ifylld från början, om fler än hälften av fynden man vill slå ihop är ospontana. En informationsruta visas också bland fyndegenskaperna om man har markerat både ospontana och spontana fynd för ihopslagning. De underliggande fynden ärver även gruppfyndets inställning för ospontan och behåller det om gruppfyndet tas bort. Bedömningsfynd och sammanställningsfynd påverkas inte automatiskt.

Förbättringar & buggrättningar

 • Det har varit problem med att importera fynd till privata lokaler som har exakt samma namn som publika lokaler samt då dessa även varit markerade som favoriter. Detta är nu löst och importerade fynd kommer nu till rätt lokal.
 • Nu är det möjligt att ta bort ett underliggande fynd ur en sammanslagning, dock så får man inte ta bort godkända eller underkända fynd. Använd det röda krysset längst till höger på fyndet i fliken "Underliggande fynd". Ikonen för dolda fynd (ögat) syns inte när man klickar på senaste veckans intressanta fynd. Detta är åtgärdat och det visas nu.
 • Det har tidigare i informationstext för fynd, felaktigt stått att SOF (Sveriges Ornitologiska Förening) har validerat fynden. Detta är nu ändrat till att fynden har validerats av Rk (Raritetskommittén).
 • Socken och församling har blivit förväxlade i informationsrutan för fyndplats. Detta är nu rättat och nu skall socken och församling visas korrekt.
 • Ögat för dolda fynd visas, trots att fyndet har blivit publikt. Detta är nu löst och ögat hänger inte längre kvar efter att skyddsperioden har upphört.

Importera shape-filer

Ny funktionalitet: För användare som arbetar med ”shape-filer” finns nu en funktion som gör det möjligt att flytta över ett eget GIS-lager som beskriver de områden man har inventerat.

Artportalens fyndplatser beskrivs som en punkt som har en utsträckning i form av en radie. Innanför denna radie bör fyndplatsens observationer ha gjorts. Som ett komplement kan fyndplatsen utöver en punkt och en radie även beskrivas i form av en polygon. Sedan nya Artportalens tillkomst har man kunnat rita in en polygon i kartverktyget som beskriver ytan som undersökts.

Nu kan man alltså importera en eller flera polygoner i form av shape-filer. Polygonerna kan antingen kopplas till befintliga fyndplatser eller skapa nya fyndplatser.

Shape-filer är ett populärt geospatialt format för vektordata som linjer, punkter, polygoner. Se funktionen "Importera fyndplatser" under ”Mina sidor”, alternativt ”Administrera” (för roller med behörighet).

Skapa en ReportService_LowPrio-kö

En förändring har gjorts av hanteringen vid publicering av observationer: Tidigare kunde enstaka publiceringar hamna i kö efter stora importer av observationer. Det tog då lång tid innan dessa publiceringar gick igenom och hamnade i fältdagboken, listor och resultat av sökningar.

Förändringen innebär att publicering av stora mängder observationer får en egen kö och konkurrerar inte med enstaka fyndpubliceringar. Detta medför att användaren sannolikt upplever ett mer förutsägbart beteende i Artportalen.

Definitionen av "stor mängd" kommer att justeras efter analyser av inrapporterade observationer.   

Övriga förbättringar & buggrättningar

 • SÄ#5356/5363/5385/5207: Dagens fynd visar 25 fynd trots att 50 är inställt.  Nu är Dagens fynd åtgärdad så att den visar 50 fynd om man valt det som inställning.
 • SÄ #5072/4803: "Biota" i taxonpicker ger inkapslad Hoppsan och sedan går det inte att välja annat taxa  Det har varit problem att rapportera arter som börjar på "Bi", t. ex "Bivråk". Detta är nu åtgärdat och rapportering fungerar igen.
 • AD: SÄ#3966: Firefox/Chrome - Det går inte att markera delar av den genererade fyndtexten  I vissa webbläsare har det inte fungerat att välja delar av den genererade fyndtexten för kopiering. Nu fungerar det att välja vilken del av texten som helst.

Koppla fynd till huvudlokal

 • Funktionen för att koppla om huvudlokalen har gjorts om. Man kan nu enkelt koppla om en fyndplats när man redigerar den genom att klicka på "Ändra" vid "Ingår i:". Välj sedan en ny huvudlokal i kartan att koppla till.

 Statistiklistor för rapportering + observationer

 • Två nya listor finns tillgängliga. Listan Rapporteringsvolym visar antal rapporterade fynd per användare och listan Observationsvolym visar antal observationer inkl. medobservationer per användare. För båda listorna gäller att skyddade fynd inte räknas och att man kan filtrera som vanligt på artgrupp, period och observatör.

 Lättare att komma till detaljerad fyndinformation och att granska raritetsrapporter

 • Nu kan man länka och klicka på ett fynd för att komma till Detaljerad fyndinformation samt granska raritetsrapporten. Detta underlättar bland annat för Raritetskommittén (RK) när de ska offentliggöra sina bedömningar.

 Svenska synonymer visas i Dyntaxa-popupen

 • Nu visas även svenska synonymer om sådana finns när man håller markören över ett artnamn eller en högre taxonomisk grupp. Tidigare visades bara en artinformationsruta.

 Visning av fyndplatser på karta

 • Nu visas åter även publika fyndplatser på kartan i rapporteringsformuläret efter att man sparat ett fågelfynd.

Valideringsstatus behålls

 • Tidigare valideringsstatus sparas nu även om man ändrar en sammanslagning.

 Sammanställ häckning - Kön "I par"

 • Fältet Kön "I par" nu lämnas blankt för att inte ärvas med till det sammanställda häckningsfyndet och orsaka valideringsfel.

 Fynd visas i sökresultat även vid flera resultatsidor

 • För vissa sökkriterier saknades tidigare fynd i resultat, visning minimerad och detaljerad lista. Detta inträffade om sökresultatet krävde fler än en resultatsida.

Releaseversion 2.9.6 - 26 april 2016

Detaljerad fyndinformation

 • Fältet ”Ändrad” innehåller nu datum och tid för senaste ändring.

Rapportformulär

 • Roll med organisation har tidigare inte kunnat se allmänna fågellokaler i kartan. Nu ser man allmänna fågellokaler inom sin region om man anger en fågel i artväljaren. I Administrera lokaler är det också möjligt att se och flytta fynd till fågellokaler om man klickar ur "Visa bara fyndplatser man kan ändra på".

Sökformulär

 • Roll med behörighet har inte kunnat söka på artgrupper, till exempel "Grod- och kräldjur" eller "Andra däggdjur". Det är nu åtgärdat.

Administrationsverktyget för validerare

 • Ny funktion: Som lokaladministratör för fåglar kan man nu koppla privata fyndplatser till en huvudlokal. Välj en huvudlokal och klicka på knappen "Koppla fyndplatser" för att visa vilka privata fyndplatser (med fåglar) som finns innanför huvudlokalens radie. Redan kopplade fyndplatser visas med orange färg och okopplade med gul färg. Välj en privat lokal och klicka på knappen "Koppla fyndplats" så kopplas den till huvudlokalen. Gör samma sak med en orange lokal så kopplas den bort från huvudlokalen. Genom att ändra radien på en huvudlokal så kan administratören fånga in fler lokaler.
 • I kartan i Behandla och bedöm fynd kan man nu filtrera på valideringsstatus "Ovaliderad".
 • I Behandla och bedöm är det nu också möjligt att korrigera ett fynd och ange det som ej återfunnet.
 • Tidigare har polygoner i vissa fall blockerat underliggande fyndplatser. Detta är nu rättat och polygonerna har dessutom gjorts mer transparenta.

Projekt

 • Det är nu möjligt att ta bort ett projekt. Projektet får inte ha några fynd, dagboksblad eller fyndplatser kopplat till sig.

Projektparametrar

 • Flera mindre rättningar och förbättringar kring projektparametrar har gjorts för att minska risken för felinmatning.

Fyndplatser

 • [Buggbeskrivning] Då man försöker ta bort en fyndplats som har haft ett projekt kopplat till sig ligger fyndplatsen kvar trots att det ser ut som om borttagningen har genomförts. Detta är åtgärdat och ett tidigare projekt är inte längre ett hinder för borttag.

Publicering

 • [Buggbeskrivning] Genererad fyndtext innehåller inte fyndplats då man har slagit samman individ på flera fyndplatser, bara kommun visas. Detta är åtgärdat och vald fyndplats finns nu också med.

Prestanda

 • Generella prestandaförbättringar vid publicering av många fynd har genomförts.

Releaseversion 2.9.5 - 7 mars 2016

Administrationsverktyget för validerare

 • [Buggbeskrivning] Cirkeln för noggrannhet på en fågellokal får en orimligt stor omkrets när man slår samman fynd på olika lokaler. Detta är nu rättat och noggrannheten beräknas utifrån de ingående lokalerna. [13332]
 • [Buggbeskrivning] Det blir fel när man använder kryssrutan för att markera alla fynd och därefter ändrar valideringsstatus eller markerar fynd för textpublicering. Kryssrutan fungerar inte tillsammans med vissa sammanslagningar. Problemet är nu åtgärdat.[13266]
 • [Buggbeskrivning] Ihopslagning av fynd som har en borttagen publik eller privat kommentar går inte att slå ihop med andra fynd. Detta är åtgärdat och ihopslagningen fungerar korrekt. [13502]

Releaseversion 2.9.4 - 25 februari 2016

Förbättringar & buggrättningar

Sök fynd

 • [Buggbeskrivning] Det går inte att söka på enbart artgruppen lavar, utan man måste söka på svampar. Nu fungerar det så att man kan söka på enbart lavar. [13372]
 • [Buggbeskrivning] Sökning med hjälp av en sparad sökning visar inte sammanslagna fynd då man exporterar till Excel. Nu tas alla fynd med i exporten även om man använder en sparad sökning. [13377]

Rapportera fynd

 • Bestämningsmetod "Gensekvensiering" är tillagd för artgruppen svampar. [Förbättring 10956]

Presentera fynd - Exportera data

 • I Excel-exporten visas nu även auktor och år. [Förbättring 9236]

Listor & statistik

 • [Buggbeskrivning] Att ta fram observatörer för fågellokal Fysingen ger Hoppsan-sida. Nu får man fram observatörerna på korrekt sätt. [13365]

Projekt - projektparametrar

 • Övergripande rättningar och mindre förbättringar kring projektparametrar har gjorts för att minska risken för felinmatning. [13087]

Valideringsregler

 • [Buggbeskrivning] Valideringsregler för naturtyperna kustland, inland samt fjäll fungerar inte korrekt. Detta gör att valideringsreglerna inte slår till för fåglar som är intressanta i dessa naturtyper, t.ex. sjöorre eller tordmule i inland, eller dalripa vid kusten. Nu är detta åtgärdat. [13377]

Raritetsblanketter

 • [Buggbeskrivning] Vald sorteringsordning och sida tappas bort efter att man har granskat en blankett. Detta är åtgärdat och man behåller nu både sorteringsordning och sida. [13216]
 • [Buggbeskrivning] Inget meddelande skickas till rapportören då valideringsstatus underkänd sätts via blanketthanteringen. Nu skickas meddelande i det fallet samt vid ev. uppföljning. [13285]

Administrationsverktyget för validerare 

 • [Buggbeskrivning] I artlistan kan ibland ikonen för textstatus visa fel för vissa arter. Problemet är åtgärdat och status överensstämmer nu med den status fyndtexten har. [12979]
 • [Buggbeskrivning] De underliggande fynden ärver inte spontan/ospontan-bedömningen av det sammanslagna fyndet. Problemet är åtgärdat. [13340]

Releaseversion 2.9.3 - 3 februari 2016

Förbättringar & buggrättningar

Fyndplatser 

 • [Buggbeskrivning] När man försöker flytta fynd mellan fyndplatser (gäller även polygoner) så flyttas inte alla fynd. Det fungerar nu åter att flytta fynd mellan fyndplatser. Om många fynd ska flyttas kan det dock ta lång tid och om man flyttar till allmänna fågellokaler kan det dessutom ta ett tag innan listorna uppdaterats. [12976]

Rapportera fynd

 • [Buggbeskrivning] Svårt att hitta vissa fyndplatser via textsökning, t.ex. Norra delen, Fysingen. Sökfunktionen är förbättrad. [12529]
 • [Buggbeskrivning] Aktiviteten Ringmärkt är inte korrekt, bör bytas till Ringmärktes eftersom den avser att fågeln hittades medan man utförde ringmärkning. Ändringen är nu gjord i rapportformuläret och även i import-mallen. [1743]
 • [Buggbeskrivning] Datum och tid nollställs om man via flikarna går tillbaka till rapportformuläret (Lägg till fynd) från granskaläget. Nu finns en snabbknapp "Senaste" som infogar senaste använda datum och tid i rapport- och ändringsformuläret. [13003]

Meddelanden & händelser

 • Nu är det möjligt att arkivera meddelanden. Använd knappen Flytta till arkiv för att lägga meddelandet i arkivet. I fliken Arkiv hittas meddelandet där det också finns möjlighet att flytta tillbaka meddelandet till inkorgen. [Förbättring 12656]

Bilder

 • Sorteringsordningen i Dagens bilder har ändrats så att senaste bild alltid visas först. [Förbättring 12672]

Administrationsverktyget för validering

 • Flera problem med meddelandefunktionen för validerare har rättats och några förbättringar har också skett. Det fungerar nu att läsa andras valideringsmeddelanden (inom samma behörighetsroll) och att ändra visningen av meddelanden. En egen flik har införts för att separera andras valideringsmeddelanden från sina egna valideringsmeddelanden (som finns i inkorgen). Väljer man Andras valideringsmeddelanden så hamnar man direkt i rätt flik. Om man behöver delta/ta över en meddelandekonversation startad av någon annan validerare så flyttas konversationen till inkorgen. [9298]
 • Nu skickas meddelanden till rapportören endast vid valideringsstatusarna Underkänd, Dokumentation efterfrågas och Rapport ska skrivas (för Rrk), samt vid uppföljning av dessa. [Förbättring 12738]
 • [Buggbeskrivning] När ett fynd underkänns av en validerare så visas bara validerarens namn i det meddelande som skickas till rapportören. Nu visas även vilken behörighetsroll valideraren har, t.ex. "Rrk Dalarna". [13047]
 • [Buggbeskrivning] Det blir ofta fel eller ofullständigt flyttat då man som lokaladministratör försöker flytta fynd. Felet är rättat så att flytt av fynd sker korrekt, dessutom har ett mer informativt meddelande lagts till då flytt startas för att tydliggöra att flytten ibland kan ta lång tid. Observera också att uppdateringen av listorna kan ta ett tag att genomföra efter en flytt. [10455]

Raritetsblanketter

 • [Buggbeskrivning] När Rrk dömer Arkivera hittas inte blanketten i arkivet. Nu hittar man blanketten genom att kryssa ur alla alternativ för status. [12985]

Releaseversion 2.9.2 - 12 januari 2016

Förbättringar & buggrättningar

Meddelanden & händelser

 • Möjlighet att ta bort händelser har införts. Detta görs genom en Ta bort-knapp i högerkanten. [Förbättring 12652]
 • Ett nytt meddelande genererar inte längre en händelse. [Förbättring 12654]
 • Länken i rutan som dyker upp i nedre högra hörnet när man får ett meddelande länkar nu till själva meddelandet istället för till användarens sida. [Förbättring 12658]

Dagens fynd

 • [Buggbeskrivning] Vid ihopslagning av samma individer visas både det sammanslagna fyndet och de ingående fynden i Dagens fynd. Detta är nu ändrat så att endast det sammanslagna fyndet visas i Dagens fynd. [12172]

Sök fynd

 • [Buggbeskrivning] Inom vissa roller går det inte att söka på artgrupp genom att välja sådan i dropdown-menyn i sökverktyget utan man är tvungen att skriva in gruppen i sökfältet. Detta är nu åtgärdat så att sökning på artgrupp via dropdown-menyn fungerar för alla roller. [12878]

Importera fynd

 • [Buggbeskrivning] Biotop- och substratbeskrivning ärvs mellan fynd om man ändrar flera fynd samtidigt i granskningsläget efter import. Detta är rättat och beskrivningarna behåller nu sina respektive texter. [12864]
 • [Buggbeskrivning] Fritextfälten Artbestämd av och Bestämd av i importmallen försvinner vid ändring respektive publicering. Felet är åtgärdat och innehållet i fälten sparas nu korrekt. [12881]

Exportera fynd

 • [Buggbeskrivning] Kolumnen för värdet som anger huruvida ett fynd är skyddat eller ej saknas i Excel-exporten. Detta är nu åtgärdat och kolumnen finns med i exporten. [12854]

Presentera fynd - karta

 • [Buggbeskrivning] Ikonen för skyddade fynd visas inte i listan under kartpresentationen. Nu visas ikonen för skyddat fynd (överkryssat öga) i listan under kartan. [12869]

Administrationsverktyget för validerare

 • För den som är validerare finns nu möjligheten att söka på enskilda rapportörers fynd. Denna möjlighet har lagts till för att valideraren ska kunna bilda sig en uppfattning om rapportörens rapporteringsmönster. Sökningen görs genom att skriva in den rapportör man vill söka på i det nya fältet Rapportör i sökformuläret (under Mina observationer) som finns tillgängligt om man har sin validerarroll aktiv. Ett annat sätt att söka fram detta är via kugghjulet i fyndlistan för Administrera senaste fynden respektive Behandla och bedöm. Välj Rapportörens fynd av arten i kugghjulet, så visas fynden i en ny flik. Observera att sökningen endast ger träffar inom validerarrollens artgrupp. [Förbättring 12351]
 • Nu kan man välja vilken valideringsstatus man vill ha på ett sammanslaget fynd. I fältet Valideringsstatus listas de statusar som de ingående fynden har och det är fritt att välja bland dem. [Förbättring 11938]
 • [Buggbeskrivning] Kommentaren till det sammanslagna fyndet visas inte i fältet för kommentar då man vill lägga till ytterligare fynd till sammanslagningen. Detta är åtgärdat och kommentaren följer nu med till den nya sammanslagningen. [12729]
 • [Buggbeskrivning] Vid borttagning av korrigeringsfynd för fynd som har samling/samlingsnummer så försvinner samling/samlingsnummer från originalfyndet. Felet inträffar endast inom ett fåtal roller.   Felet är åtgärdat så att informationen sparas på originalfyndet även om man tar bort korrigeringsfyndet. [12677]
 • [Buggbeskrivning] Underliggande fyndplatser för en huvudlokal ordnas ej i bokstavsordning. Detta är nu åtgärdat så att de sorteras i alfabetisk ordning. [12573]
 • [Buggbeskrivning] När man söker efter en hybrid i Valideringsregler så listas den inte och man kan därmed inte ändra regeln. Detta är åtgärdat och nu kan man lägga till respektive ändra valideringsregler för hybrider. [12886]
 • [Buggbeskrivning] När man sammanställer flock i Behandla och bedöm fynd visas inte aktivitet på det sammanställda fyndet. Detta är nu åtgärdat och aktivitet visas i kolumn Fyndbeskrivning. [11595]
 • [Buggbeskrivning] Det går inte att administrera fynd från en privat fyndplats som har samma namn som den huvudlokal den är knuten till. Felet är åtgärdat och det fungerar att administrera fynden, t.ex. flytta dem. [12593]

Publiceringsverktyg

 • [Buggbeskrivning] Man förlorar information som skrivits i Fyndtext om man byter flik. Nu får man en fråga om man verkligen vill lämna sidan utan att spara. [12164]
 • [Buggbeskrivning] Kön, ålder m.fl. skrivs med stor (versal) inledande bokstav, vilket skapar merarbete vid framtagning av fyndtext. Detta är nu ändrat så att den inledande bokstaven är gemen. [12727]

Raritetsblanketter

 • Nu är det möjligt att öppna en tidigare dömd raritesblankett för förnyad granskning. Genom att granska blanketten i Blankettarkivet och trycka på knappen Öppna längst ned, så dyker blanketten upp i Inkomna blanketter. [Förbättring 12587]
 • I Rrk:s blankettarkiv finns nu en ny status att söka på: Under behandling av RK. [Förbättring 12697]

Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se