Versionshistorik Artportalen 2015

Senast ändrad: 25 april 2017

Här hittar du all versionshistorik 2015.

Tillbaka till Artportalen

 

Releaseversion 2.9.1 - 10 december 2015

Förbättringar & buggrättningar 

Sök fynd 

 • Logiken kring hur man söker fram skyddade fynd har förbättrats.  Tidigare gjorde man först sökningen och var sedan tvungen att kryssa i en svårhittad ruta under listan med sökresultat för att få fram skyddade fynd. Nu väljer man redan i sökformuläret att man vill inkludera skyddade fynd, genom att kryssa för Visa skyddade fynd under rubriken ”Art”. Observera att man endast har rätt att se andras skyddade fynd om man har en behörighetsroll som tillåter detta. Sina egna skyddade fynd har man alltid rätt att se. Genom att kryssa i någon av rutorna att du endast vill söka bland dina egna observerade/rapporterade fynd får du upp dina egna publika och skyddade fynd i samma lista. Vill du få ut dina skyddade fynd i en separat lista, kryssa i "Visa skyddade fynd. Fynden visas då i två separata listor". [Förbättring 11606]
 • Skyddade fynd visas nu även i presentationsformera Karta och Artlista. I kartan markeras fyndplatsen som röd om alla fynd som matchar sökningen på fyndplatsen är skyddade. Om något av fynden däremot inte är skyddat markeras fyndplatsen på normalt sätt. De skyddade fynden visas dock om man klickar på en fyndplats. 
  I presentationsformen Artlista visas symbolen för skyddat fynd (överkryssat öga) om minst ett av fynden är skyddat. 
 • Bilder tillhörande skyddade fynd markeras att de är skyddade. Det överkryssade ögat visas på bilder som hör till skyddade fynd i presentationsformen Galleri, på Min startsida, i Fältdagboken samt i Bildinformation (Vyn för detaljerad bildinformation)
 • [Buggbeskrivning] Vid sökning på fynd där arten är rödlistad i kategorin DD (kunskapsbrist) visas inga fynd.  Felet är åtgärdat och det går åter att söka på rödlistningskategorin DD. [12595] 
 • [Buggbeskrivning] I sökformuläret nollställs inte månadsurvalet när man klickar på NollställDetta är åtgärdat och valda månader blir omarkerade när man trycker på Nollställ[12371]

Rapportera fynd

 • [Buggbeskrivning] Man kan inte lägga till sig som medobservatör på fynd som ingår i ett sammanslaget fynd.  Nu kan man lägga till sig/ta bort sig som medobservatör i Detaljerad fyndinformation. Det fungerar även på underliggande fynd till ett sammanslaget fynd. [11507]

Mina sidor

 • [Buggbeskrivning] Bilden till ett borttaget fynd finns kvar på startsidan till Mina sidor om man använder webbläsaren Internet Explorer. Klickar man på bilden så får man meddelande att "Sidan kan inte hittas".  Nu försvinner bilden även i Internet Explorer vid borttagning av ett fynd. [12425]

Kartor

 • [Buggbeskrivning] Att skapa fyndplats genom att skriva in koordinaterna fungerar inte under Mina fyndplatserNu fungerar det att skriva in koordinaterna när man skapar ny fyndplats under Mina fyndplatser. Observera att man inte kan använda mellanslag eller punkt, endast kommatecken. [11820]
 • [Buggbeskrivning] Texten "Huvudlokal: undefined" visas i informationen då många fyndplatser finns inom samma område.  Den felaktiga texten är nu borttagen kartans informationstext. [12040]
 • [Buggbeskrivning] Man får felmeddelande när man zoomar/panorerar i kartvyn.  Felet är åtgärdat och man får inte något felmeddelande när man använder kartan. [12437]

Projekt - projektparametrar

 • [Buggbeskrivning] Det är inte möjligt att ange värden på projektparametrar direkt i ändringsläget om man har glömt att ange dem i importfilen.  Nu finns projektparametrarna tillgängliga i ändringsläget efter import. [Bugg 10688]

Atlaskarta

 • [Buggbeskrivning] Artlistan tillhörande atlasrutorna visar ibland fel antal.  Detta är åtgärdat och summan av arter överensstämmer med artlistan. [12563]

Import 

 • [Buggbeskrivning] Det går inte att importera till en privat fyndplats om det finns en allmän fågellokal med samma namn och båda är knutna till samma huvudlokal.  Detta är nu åtgärdat så att den privata fyndplatsen prioriteras om man har valt att kryssa i rutan Prioritera privata fyndplatser och favoriter. Om rutan inte är ikryssad kommer fynden av fåglar att hamna på den allmänna fågellokalen. [12232]

Exportera data

 • [Buggbeskrivning] Huvudlokal inkluderas inte vid export av data.  Felet är rättat så att huvudlokaler inkluderas i tabellen vid export. [12531]
 • [Buggbeskrivning] Vid export av data blir det fel vid större uttag än 1000 poster om många inkluderar "Art som substrat".  Felet är åtgärdat så att det går att exportera fler än 1000 poster där många innehåller "Art som substrat". [12317]

Publiceringsverktyg

 • [Buggbeskrivning] Det är förvirrande att Ja-alternativen för regional och nationell textpublicering är markerade med grön symbol innan man har gjort något val.  Symbolen är nu borttagen och Ja- och Nej-alternativen ser likadana ut. Val av textpublicering visas som vanligt med grön markering i datumfältet för regional publicering och orange för publicering nationellt. [12168]
 • [Buggbeskrivning] Det går inte att gruppera fyndtexter på landskap i Publiceringsverktyget. Nu finns alternativet Per landskap i rullgardinsmenyn Dela upp fynd under Urval fyndtexter. [12818]

Administrationsverktyget för validerare 

 • Funktionen Ordna observatörer finns nu även i menyn till höger om fyndet i Behandla och bedöm fynd. [Förbättring 12426] 
 • [Buggbeskrivning] Fyndadministration med Lrk-roller fungerar inte, då det hänger sig och felsidor kommer upp.  Felet är åtgärdat och användare med Lrk-roller kan använda administrationsverktyget (Lrk står för lokal rapportkommitté och är en specialvariant av Rrk på kommunnivå som endast förekommer i Västergötland). [12760]

Raritetsblanketter

 • Nu finns tre sorteringsalternativ för inkomna raritetsblanketter: observationsdatum, senaste och systematisk ordning. [Förbättring 12434]

Releaseversion 2.9.0 - 19 november 2015

Ny funktion

Atlasinventering för fåglar och kärlväxter

 • Funktionalitet för att man inom ett atlasinventeringsprojekt för fåglar eller kärlväxter ska kunna välja ut representativt fynd samt administrera rutansvarig.  Atlasinventeringar görs för att bedöma arters utbredning över ett specifikt område. De görs genom att ett område delas upp i rutor om 5x5 eller 10x10 km (koordinatsystem RT90). För var och en av dessa rutor väljs sedan ett representativt fynd ut för arten. På så sätt får man en bild av artens utbredning under en angiven period och i ett specifikt område.

Förbättringar & buggrättningar 

Rapportera fynd

 • [Buggbeskrivning] Listan över medobservatörer i rapportformuläret sorteras inte i bokstavsordning. Detta är nu åtgärdat och medobservatörer sorteras i bokstavsordning efter förnamn. [11438]

Importera fynd

 • [Buggbeskrivning] Det är inte möjligt att importera personer, i fälten "Artbestämd av" och "Bekräftad av") som inte har ett konto i Artportalen. Nu finns extra kolumner i importmallen för dessa fält där man fritt kan skriva vilket namn som helst. [12480]

Listor och statistik

 • [Buggbeskrivning] I listan för månadskryss går länken för januari till alla obsar. Nu är det åtgärdat så att länken för januari endast visar fynd för januari. [12592]

Tema - Euro Birdwatch

 • [Buggbeskrivning] Artlistningen blir fel och man får se alla artgrupper när man klickar på landskapsligan på Euro Birdwatch. Nu är detta ändrat så att man bara ser fåglar i aktuellt landskap. [12540]

Administrationsverktyget för validerare

 • I listan för administrera fynd och senaste veckans intressanta fynd har en direktlänk till behandla och bedöm fynd för den aktuella arten lagts till i menyn till höger om fynden. [Förbättring 12244]
 • [Buggbeskrivning] Man kan inte ta bort ett korrigeringsfynd i "Behandla och Bedöm fynd". Detta är nu åtgärdat och det är möjligt att ta bort korrigeringsfynd. Det underliggande fyndet blir då återställt till det status det var innan korrigering. [12497]
 • [Buggbeskrivning] Om man tar bort ett sammanställt fynd, t.ex. häcknings- eller flockfynd, så ligger de underliggande fynden fortfarande kvar som underliggande fynd, trots att det sammanställda fyndet är borta. Detta är åtgärdat och de underliggande fynden släpper nu kopplingen till det borttagna sammanställda fyndet. [12601]
 • [Buggbeskrivning] Vid sammanställning av häckningar beräknas antal häckningar och kullar fel. Detta är nu åtgärdat och häckningsfynden beräknas på korrekt sätt om man i sammanslagningen väljer fynd med ålderskategorierna ägg, pulli och 1K. [Bugg 12489]

Releaseversion 2.8.9 - 10 november 2015

Förbättringar & buggrättningar

Rapportera fynd

 • I biotoplistan är det inte längre möjligt att välja huvudkategorierna Markslag eller Trädslag. Man måste välja en underliggande nivå. [Förbättring 4713]
 • I fälten för "Artbestämd av" och "Bekräftad av" kan man nu även skriva in namn som inte finns med bland användare i Artportalen. [Förbättring 12133]
 • För parametern Enhet har valet Observationer nu ersatts av Registreringar för artgruppen fladdermöss. [Förbättring 12455]
 • [Buggbeskrivning] Efter sparad rapportering så rensas inte värden för biotop och substrat.  Detta är nu åtgärdat och fälten rensas efter rapport har sparats och man får också ett val att återställa dessa. [10679]
 • [Buggbeskrivning] Datum för "skydda t.o.m." ligger kvar i rapportformuläret och ärvs till efterföljande rapport.  Detta är nu åtgärdat och fältet rensas efter rapport har sparats. [11936]
 • [Buggbeskrivning] Start- och sluttid nollställs inte när man väljer något snabbval för datum.  Detta är nu åtgärdat och tidsfälten nollställs när man trycker på någon av snabbvalen. [7066]
 • [Buggbeskrivning] I Internet Explorer kan taxonpickern (artnamnsväljaren) fastna i en viss artgruppsbegränsning, trots att man försöker byta till en annan artgrupp.  Detta är nu åtgärdat och webbläsaren håller inte kvar senaste sökningen på samma, felaktiga sätt. [12509]

Presentera fynd

 • För de fynd där en organisation är rapportör, kan numera information om och länk till organisationen visas i minimerad och detaljerad lista. Om information om organisationen finns, syns det tydligt genom att observatörens, d.v.s. organisationens namn är en länk.  Kontakta support@artportalen.se om din organisation ska synas i fyndlistorna. [Förbättring 12117]
 • [Buggbeskrivning] Om man anger en person som inte har konto i Artportalen i fältet Artbestämd av eller Bekräftad av visas inte namnet vid excelexport samt vid hovring över namnet i söklistor.  Nu visas även personer som inte har konto i AP och som angetts i fältet Artbestämd av eller Bekräftad av i Excelexport samt vid hovring över namnet i söklistor. [12482]

Sök fynd

 • [Buggbeskrivning] Det går inte att använda tidsperiod i "länka till sökresultat".  Detta är nu åtgärdat och tidsperiod går nu att använda i verktyget. [11167]
 • [Buggbeskrivning] Sökning på "Mina rapporterade fynd" gav samma resultat som "Mina observerade fynd".  Detta är nu åtgärdat och "Mina rapporterade fynd" ger nu endast de fynd man själv har rapporterat. [12391]

Dagens fynd

 • Nu visas ej återfunna fynd i Dagens fynd. [Förbättring 11937]
 • [Buggbeskrivning] Fyndplatser sorteras inte inom landskapet.  Nu sorters fyndplatserna i bokstavsordning i Dagens fynd. [10664]

Fältdagboken

 • En lokal/fyndplats visas överst om man kopplar en dagboksanteckning till denna, oavsett om det är en senare tid på den än andra lokaler/fyndplatser man besökt samma dag.  Nu sorteras lokalerna/fyndplatserna korrekt. [11817]

Länka till sökresultat

 • Funktionen "länka till sökresultat" har förbättrats genom att man nu kan välja en specifik publik fågellokal att länka till. [Förbättring 12256]

Projekt och projektparametrar

 • [Buggbeskrivning] Ett felaktigt värde för en projektparameter felmarkeras inte vid import.  Nu ges ett felmeddelande som visar vad som är fel. [12042]

Administrationsverktyget för validering

 • När man korrigerar ett fynd listas de 30 närmaste fyndplatserna istället för de 10 närmaste som det var tidigare. [Förbättring 11825]
 • Nu kan man välja om man vill ha med observatörer i fyndtexten eller inte. Man styr valet med hjälp av en checkbox där urvalet av fyndtext sker. [Förbättring 12337]
 • [Buggbeskrivning] När man vill slå samman nyligen inrapporterade fynd med fynd som redan är sammanslagna och publicerade, så visas samtliga observatörer, inte enbart de observatörer man valt ut tidigare att publicera på fyndet.  Nu visas bara de observatörer som man har valt ut tidigare. [Bugg 12171]
 • [Buggbeskrivning] Både sammanställt fynd och ingående fynd visas i fyndtext trots att bara det sammanställda fyndet är utvalt för publicering. Nu visas bara de fynd som man har valt ut för publicering. [11825]
 • [Buggbeskrivning] Vissa huvudlokaler går ej att, som validerare/fyndplatsadministratör, göra om till dellokaler eftersom det finns (för valideraren) dolda, privata fyndplatser kopplade till dem. Detta är nu löst. En knapp har införts i fyndplatsverktyget som visar alla underliggande fyndplatser, inklusive privata. Om det endast finns privata, underliggande fyndplatser så kan man göra huvudlokalen till en dellokal genom att koppla om huvudlokalen till en annan huvudlokal. De underliggande privata fyndplatserna kommer då automatiskt att kopplas om till den nya huvudlokalen. [11969]
 • [Buggbeskrivning] Om ett fynd blir taggat för RK-validering av valideringsreglerna så kan inte Rrk stoppa valideringsflödet utan måste invänta en raritetsrapport. Först då är det möjligt att stoppa flödet. Nu kan Rrk direkt styra om ett fynd även om valideringsreglerna anger att RK ska validera. [12388]
 • [Buggbeskrivning] De underliggande fynden till ett sammanslaget fynd sorteras inte. Nu sorteras de underliggande fynden till ett sammanslaget fynd i datumordning. [Bugg 12189]

Publiceringsverktyget

 • [Buggbeskrivning] Formateringen för flockfynd blir felaktig för fyndtexter. Detta är nu korrigerat och flockfynd skrivs nu ut på ett korrekt sätt. [12347]

Releaseversion 2.8.8 - 23 oktober 2015

Förbättringar

Administrationsverktyget för validering

 • När man sparar en fyndtext så sätts statusen "påbörjad" automatiskt, om man inte manuellt ändrar det. [Förbättring 12163]
 • Fynd som är bedömningar eller ingår i bedömningar är nu tydligare markerade. [Förbättring 12220]
 • Fältet Skribent för fyndtext, blir nu automatiskt valt till aktuell användares namn. [Förbättring 12160]
 • Fält för Ospontan, Osäker artbestämning och Andrahandsuppgift finns nu när man slår samman fynd i Behandla och bedöm fynd. [Förbättring 12175]
 • Det går nu att filtrera på Kommun i Behandla & bedöm fynd. [Förbättring 12280]

Buggrättningar

Administrationsverktyget för validering

 • Texten som genereras för antalet exemplar var ej korrekt och flerfaldigades dessutom i årstexten. Nu står det "ex." istället för "Ex". [Bugg 12219]

Roller & behörigheter

 • Länken till valideringsmanualen syns för samtliga roller i menyn. Nu syns denna länk endast för de roller som har validering som uppgift. [Bugg 12311]

Releaseversion 2.8.7.2 - 13 oktober 2015

Förbättringar

Administrationsverktyget för validering

 • Nu kan man filtrera på två nya fält: Aktivitetskategori och Valideringsstatus. [Förbättring 12194]
 • Siffran som anger antal fynd i Artlistan i Behandla & bedöm går numera direkt till fliken Administrera fynd istället för till fliken Presentera fynd[Förbättring 12194]

Sök fynd

 • Rödlistningskriterierna har förtydligats med sina respektive förkortningar. [Förbättring 10977]

Buggrättningar

Presentera fynd - Artlista

 • Antal arter och totalsumman överensstämmer inte då man presenterar fynd som Artlista och det finns fynd med osäker artbestämning.  Detta är åtgärdat och summorna stämmer nu överens. [Bugg 11550]

Releaseversion 2.8.7 - 8 oktober 2015

Förbättringar

 • Det är nu möjligt att söka på ett antal "sökgrupper" vad gäller fåglar. De grupper som nu går att söka på är Havsfåglar, Sibiriska tättingar, Tropikflyttare, Kortdistansflyttare, Norrlandsflyttare, Sjöfåglar och Nattsångare. Skriv bara in något av dessa ord så får du fram fynd av arter inom gruppen. [10930]

Buggrättningar

Uppdatera fynd

 • När man skapar en ny fyndplats i ändringsläget och byter till den, så kommer felsidan (Hoppsan...) när man sparar. [Bugg 8297] Detta är åtgärdat och nu fungerar det att byta till en nyskapad fyndplats. 

Administrationsverktyget för validering

 • Fönstret som öppnas vid en konversation mellan validerare och rapportör "svämmar över" skärmkanterna om konversationen är lång och en liten skärm används. [Bugg 11920] Krysset för att stänga konversationen går inte att nå. Problemet är åtgärdat och krysset är nåbart även på liten skärm. 

Fyndplatser

 • När man flyttar fynd mellan fyndplatser visas ett tomt meddelande. [Bugg 11926] Nu får man ett meddelande om att fyndet har flyttats. 

Projekt och projektparametrar

 • Det blir fel ("Hoppsansidan" visas) när man tar bort en projektparameter. [Bugg 12130] Därefter går det inte att administrera några parametrar för projektet. Detta är åtgärdat. 

Releaseversion 2.8.6 - 1 oktober 2015

 • [Förbättring 11895] [Navigering] Fliken Listor och Statistik i huvudmenyn har delats upp i två flikar, Listor respektive TemanListor innehåller olika topplistor samt andra listor medan Teman innehåller specifika temasidor, t.ex. Euro BirdwatchFalsterbo sträckräkning och Landskapskataloger.
 • [Förbättring 11961] [Administrationsverktyget för validering]Valideringsmanualen ligger nu mer lättillgänglig längst ner i menyn under administrationsfliken. 
 • [Förbättring 11950] [Administrationsverktyget för validering] Genom att klicka på ikonen för ett sammanställt fynd så får man nu en direktlänk till de underliggande fynden. Detta fungerar i Detaljerad lista och för validerare i Behandla och bedöm och Senaste veckans intressanta fynd.
 • [Bugg 11821] [Administrationsverktyget för validering] Ett korrektionsfynd som ersätter ett fynd som rapporterats med osäker artbestämning får också osäker artbestämning.  Detta är åtgärdat så att korrektionsfyndet nu får säker artbestämning.
 • [Bugg 11983] [Administrationsverktyget för validering] Ett underkänt fynd visas i fliken Artlista, men inte i fliken Behandla och bedöm fynd Nu visas underkända fynd även i flik Behandla och bedöm fynd.
 • [Bugg 12025] [Administrationsverktyget för validering] Användarlistan för Ordna observatörer ligger dolt bakom observatörs-sökfältet.  Nu är detta korrigerat och sökträfflistan dyker upp som den ska.
 • [Bugg 11704] [Administrationsverktyget för validering] Om man som fågelvaliderare angav en kommun, socken eller landskap som lokalangivelse för ett bedömt fynd så kunde fyndet försvinna.  Nu är den bakomliggande infrastrukturen korrigerad så att man åter ser de bedömda fynden.
 • [Bugg 10545] [Dagens fynd] Att stega sig mellan olika dagar och sidor m.h.a. snabbkommandot Ctrl+pil på Dagens fynd, fungerar inte på Mac-datorer.  Möjligheten att använda detta snabbkommando har tagits bort helt och hållet.
 • [Bugg 11744] [Koppla fynd] Om man försöker koppla ett organisationskonto från gamla Artportalen får man ett felaktigt felmeddelande.  Nu framgår det tydligt i felmeddelandet att kopplingen inte fungerar p.g.a. att det inte är tillåtet att koppla organisationskonton. 
 • [Bugg 11143] [Import] Pojektparametrar som följer efter en tom projektparameter vid import försvinner vid publicering.  Nu behålls alla projektparametrar, även om de är tomma. Dessutom har ett antal mindre valideringsfel för projektparametrar gåtts igenom och rättats till. 
 • [Bugg 11818] [Floraväkteri] Man ser endast de 10 äldsta rapporterna när man söker på floraväktarlokal. Nu ser man de 10 senaste rapporterna istället.

Releaseversion 2.8.5 - 21 september 2015

 • [Bugg 11109] [Administrationsverktyget för validerare] En fyndplats som skapas inom en Rrk-roll blir gul, d.v.s. får samma färg som privata fyndplatser.  Detta är nu ändrat så att fyndplatsen blir grön, d.v.s. allmän.
 • [Bugg 11971] [Administrationsverktyget för validerare] Rrk-administratörer med begränsad behörighet har inte haft möjlighet att granska och bedöma raritetsblanketter för arter med högre skyddsklass, även när dessa är publikt synliga (vid icke häckning).  Detta är nu åtgärdat och dessa arter är nu möjliga att visa i verktyget för granska blanketter.
 • [Bugg 11496] [Roller & behörigheter] Behörighetsroll utan taxonbegränsning kan inte se detaljerad fyndinformation för vissa arter, trots att man borde ha behörighet att se detta.  Nu kan man se all den information man har behörighet till.
 • [Bugg 11896] [Prestanda] Det blir ofta timeout då man vill titta på bilder av en viss artgrupp.  Nu går det snabbt att få fram de sökta bilderna.
 • [Bugg 11952] [Prestanda] Att sortera på fyndplats i minimerad och detaljerad lista tar lång tid. Likaså att få fram de fynd man har för validering (den s.k. skuldlistan).  Prestandan är nu förbättrad för dessa områden.

Releaseversion 2.8.4 - 10 september 2015

 • [Förbättring 11664] [Bilder] Man får nu meddelande när en ny kommentar har skrivits på någon av sina bilder, eller någon annans bild, som man själv har kommenterat.
 • [Ny presentationssida] Sträckräkningen i Falsterbo visas nu på sidan www.artportalen.se/falsterbo
 • [Bugg 11436] [Validering] Gamla raritetsrapporter utan beskrivning ger felsida.  Nu kan även dessa kunna läsas om man har behörighet.
 • [Bugg 11672] [Bildgalleri] 36 fynd med alla tillhörande bilder visas i galleriet, vilket gör att antalet bilder per sida varierar.  Nu visas exakt 36 bilder per sida.
 • [Bugg 11659] [Bildgalleri] Bilder sorteras i konstig ordning när man presenterar fynd som galleri respektive söker art i galleri.  Nu sorteras bilderna efter observationsdatum.
 • [Bugg 11369] [Presentera fynd] Vid sökning på fynd med bedömningar och sammanställda fynd så visas inte det sammanlagda antalet individer för de ingående obsarna.  Nu visas det sammanlagda antalet vid sådana sökningar
 • [Bugg 11685] [Fältdagboken] Privata kommentarer visas i fältdagboken om man har lagt till sig själv som medobservatör på ett fynd.  Nu är det åtgärdat så att privata kommentarer inte visas i fältdagboken.
 • [Bugg 9864] [Export] Det finns ett extra blanktecken i kolumnrubrikerna då man exporterar till Excel.  Detta är nu borttaget så att vidare användning av Excel-arket är möjligt. 
 • [Bugg 11730] [Export] För fynd med flera medobservatörer, presenteras dessa utan separation i excelexporten.  Nu har detta justerats och medobservatörer separeras nu med kommatecken.
 • [Bugg 10891] [Validering] På raritetsrapporter som migrerats från Svalan står det att ingen har röstat trots att röstning har skett.  Nu visas rätt antal röstningar.
 • [Bugg 11604] [Administrationsverktyget för validerare] Obsar som blivit dolda av systemet, men även blivit dolda av rapportören får två ögon-symboler under verktyget Behandla och bedöm Detta är nu rättat och man får endast en ögon-ikon när fyndet är skyddat och därmed ej visas publikt.
 • [Bugg 11605] [Listor & Statistik] Tooltip saknas för ikonen "häckningsfynd".  Nu visas en förklarande text då man håller pekaren över ikonen.
 • Bugg 11679] [Sök] Artsökning begränsas till den artgrupp man senast sökte på, trots att man i sin profil har ställt in "alla artgrupper".  Detta är nu åtgärdat så att sökformuläret har profilinställningen som default. 

Releaseversion 2.8.3 - 2 september 2015

 • [Ny funktion] Sökfilter till raritetsblankettarkivet  Nu kan man söka i blankettarkivet på art, datum status och vilken instans (Rrk eller RK) som behandlat rapporten. Funktionen används endast av fågelvaliderare. 
 • [Förbättring 9651] [Projekt] Publika och privata projekt visas olika i sökformuläret för att man tydligare kan se vilken typ av projekt det är. Publika projekt visas med fet stil. 
 • [Förbättring 11515] [Sök fynd] Nya sökparametrar har införts i sökformuläret.  Man kan nu även söka på privata samlingar, publika samlingar, biotop, substrat, art som substrat (under fyndegenskaper) samt om fyndet har privat kommentarer eller inte (under mina observationer). 
 • [Förbättring 10860] [Bilder] Sorteringen på bildkommentarer sorteras efter publiceringsdatum, oberoende av tidpunkt för senaste kommentar.  Nu sorteras den så att den bild med den senaste kommentaren visas först.
 • [Förbättring 11283] [Bildgaller] Ikonen för antalet kommentarer är otydlig.  Denna har nu förtydligats i bildvyn.
 • [Bugg 11582] [Listor & Statistik] Fynd som har "Intressant notering" visas inte i listor.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 11579] [Listor och statistik] Summeringen på lista över listan för månadsöversikt per år summerar felaktigt.  Nu summerar den korrekt.
 • [Bugg 11602] [Bilder] Att stega sig fram mellan sidor fungerar inte för artbilder med kommentar.  Nu fungerar det som det ska.
 • [Bugg 11429] [Atlaskarta] Listan för saknade arter i en atlasruta ger ibland time out när man har valt landskap.  Nu ska prestandaproblemet vara löst och man ska nu kunna få fram listan inom rimlig tid.
 • [Bugg 11599] [Bilder] Siffran för antal kommentarer stämmer inte för gamla fynd.  Detta är nu åtgärdat och kommentarsindikeringen stämmer med antal kommentarer.
 • [Bugg 11597] [Presentera fynd] Raritetsfynd som sätts till "Artbestämning osäker" får inte raritets-status.  Nu blir även dessa fynd markerade som rariteter.
 • [Bugg 9719] [Granska fynd] Fynd som är intressanta markeras inte som detta i granskningsläget.  Nu visas en ikon för detta i granskningsläget. 
 • [Bugg 11172] [Fältdagboken] Sammanslagna fynd och bedömningsfynd visas felaktigt i kalendern i fältdagboken och min startsida.  Detta är nu åtgärdat och dessa visas nu i enhetligt med Fältdagboken.
 • [Bugg 11612] [Fältdagboken] Alla fält i grupp Väder & vind måste fyllas i för att det ska visas i fältdagboken.  Det är åtgärdat så att man nu kan fylla i enstaka fält.
 • [Bugg 10915] [Expertvalidering] Om en validerare underkänner ett gruppfynd så underkänns inte de underliggande fynden.  Nu underkänns även de underliggande fynden. Dessutom så ändras valideringsstatus så att kravet för rapportskrivning tas bort från alla underliggande fynd i och med att ett gruppfynd blir godkänt.
 • [Bugg 11616] [Dagens fynd] Det går inte att söka på område i Dagens fynd.  Detta är nu åtgärdat och sökfunktionen fungerar.
 • [Bugg 10349] [Mina sidor] Om man skriver fel lösenord när man ändrar e-mail så får man Hoppsan-sidan.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 11681] [Administrationsverktyget för validerare] Flödet för rrk-valideringsverktyget är otydligt.  Verktyget för raritestblanketter har nu gjorts tydligare
 • [Bugg 1169] [Prestanda] Det kan ibland bli time out i samband med att man skall öppna rapportformuläret.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 11265] [Övrigt] Man får felmeddelande när för muspekaren ovanför ett användarnamn.  Nu visas personens kontoinformation (under förutsättning att personen i fråga har angett informationen som publik) om man för muspekaren över ett användarnamn.

Releaseversion 2.8.2 - 19 augusti 2015

 • [Förbättring 7868] [Sök fynd] Nu kan man även söka på arter med osäker artbestämning och ospontana arter (under art) samt fyndstatus, intressant notering, antal, andrahandsuppgifter och samlingsnummer (under fyndegenskaper).
 • [Förbättring 11113] [Bildgalleri] Det går nu att filtrera det personliga bildgalleriet på artgrupp (flik Mina sidor/Bilder) samt söka på artnamn i bildgalleriet (flik Bilder). 
 • [Förbättring 10525] [Observatörer] Tdigare visades det inte någonstans om en person lagt sig till som medobservatör. Det visas nu i fält "Övriga observatörer" i Detaljerad fyndinformation.
 • [Förbättring 11271] [Atlas] Utseendet på utskrift av flik "Artlista" och "Saknade arter" har förbättrats.
 • [Förbättring 10410] [Import] Det är nu möjligt att använda taxonid i kolumn Artnamn i importmallen.
 • [Bugg 11198] [Import] Om man vid import endast anger slutdatum som tidsangivelse så blir datumspannet för fyndet 2001-01-01 till det slutdatum man har angett.  Detta är nu åtgärdat och startdatum blir nu automatiskt samma som det angivna slutdatumet, om inget startdatum har angetts.
 • [Bugg 11285] [Import] Felmarkeringar på fält kan försvinna om man editerar flera importerade fynd samtidigt. När man sedan sparar blir inte ändringen helt genomförd.  Detta är åtgärdat.
 • [Bugg 11056] [Presentera fynd] För sammanslagna fynd överensstämmer inte alltid lokalnamnet i miminerad lista med uppgifterna i detaljerad fyndinformation.  Nu överensstämmer uppgifterna. 
 • [Bugg 10610] [Presenta fynd - karta] Om man väljer en fyndplats i kartan som har många fynd och stegar sig fram bland sidorna, så kan man få meddelande om att inga rader finns att visa om man väljer en ny fyndplats med färre fynd/färre sidor. Felet berodde på att sidnumreringen fortfarande tog hänsyn till den föregående fyndplatsen.  Nu kommer man alltid till sidan 1 om man väljer en fyndplats.
 • [Bugg 10875] [Redigera fynd] Om man ändrar flera fynd samtidigt och om någon av dessa har "artbestämning osäker" angiven, så försvinner denna status vid ändringen och gör därför artbestämning säker för fyndet.  Nu är felet rättat. 
 • [Bugg 11408] [Redigera fynd] Vid ändring av fynd kan man inte visa stor karta.  Detta är nu åtgärdat. 
 • [Bugg 11441] [Redigera fynd] I vissa fall när man ändrar artnamn på ett rapporterat fynd, t.ex. en kärlväxt, så får man upp förslag på arter från den artgrupp som man har i sin personliga inställning, t.ex. fåglar.  Nu är originalfyndets artgrupp förvalt i fältet för artnamn, oavsett den personliga inställningen. 
 • [Bugg 11219] [Redigera fynd] Ändringsformuläret hänger sig om man ändrar antal individer från 2 till 1 och har angivit "i par" i fältet för kön.  Nu hänger sig inte formuläret längre. 
 • [Bugg 11539] [Redigera fynd] Om man försöker redigera flera fynd samtidigt, rapporterade på olika fyndplatser så låser sig sidan.  Problemet är nu löst.
 • [Bugg 10568] [Kommentarer] Vissa bildkommentarer får okänd avsändare.  Nu ser man vem som har kommenterat bilden. 
 • [Bugg 10451] [Roller & behörigheter] Om man har t.ex. rollen floraväktare, och rapporterar i egenskap av denna, får man även i sin privata roll upp knappen "ändra fynd" för dessa fynd (man kan dock inte ändra fyndet).  Nu är knappen borta för alla andra roller än i vilken rapporteringen gjorts.
 • [Bugg 10877] [Administrationsverktyget för validerare] Symbolen med det överkryssade ögat visas inte för skyddade fynd i Behandla & bedöm.  Nu visas symbolen för dessa fynd. 
 • [Bugg 10962] [Administrationsverktyget för validerare] I "Behandla och bedöm" går det inte att sortera på fältet "Fyndbeskrivning" (där antal visas).  Nu kan man sortera även där.
 • [Bugg 10858] [Administrationsverktyget för validerare] Man får meddelande om att "Bilder saknas" när muspekaren hålls över en bildikon i Administrera fynd även om så inte är fallet.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 11424] [Administrationsverktyget för validerare] De presentationsval man gör för fyndtexter sparas inte utan man är tvungen att välja om för varje art.  Nu sparas inställningarna för presentation bland webbläsarens cookies så att valen ligger kvar tills nästa gång. Använder man flera webbläsare måste man göra inställningarna för varje webbläsare.
 • [Bugg 11395] [Administrationsverktyget för validerare] Om man har flera sidor med fynd och byter sida, scrollar inte sidan upp till rad 1.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 11183] [Granska fynd] Sorteringsordningen blir fel då man laddar upp en bild.  Nu blir sorteringsordningen rätt.
 • [Bugg 10487] [Validering] Om en rapportör ändrar ett fynd som ingår i ett analysfynd så skall ett meddelande gå till den som skapat analysfyndet, t.ex. Rrk, men nu får man ett konstigt felmeddelande.  Det har nu rättats och ett meddelande skickas till den som skapat analysfyndet.
 • [Bugg 8418] [Validering] Det går inte att kontakta valideraren som validerat ens fynd. Nu finns möjlighet via contextmenyn (kugghjulet) i Detaljerad lista samt via en knapp i Detaljerad fyndinformation. I Detaljerad fyndinformation visas också en tooltip med validerarens namn om man håller pekaren över. 
 • [Bugg 11137] [Sök fynd] Sökning med sökparameter "Visa bara bedömningar och sammanställningar" ger konstigt felmeddelande.  Det är nu rättat och sökningen är möjlig att genomföra.
 • [Bugg 11434] [Layout plattformsrelaterat] Vid användning på IPad. Då man presenterar fynd på karta och väljer att läsa flera publika kommentarer, så lägger sig kommentarsrutorna över varandra.  Detta är åtgärdat och läsbarheten är förbättrad.
 • [Bugg 11239] [Dagens fynd] Om man ändrar sin sökning, d.v.s. om man skriver in ett nytt sökord, under pågående sökning avbryts inte den tidigare sökningen, vilket leder till onödiga rutor med sökresultat.  Nu avbryts en sökning om man börjar skriva något nytt. 
 • [Bugg 9987] [Dagens fynd] Framåt- och bakåtnavigeringen i webbläsaren på dagens fynd fungerar ej optimalt. Nu kan man navigera fram och tillbaka i webbläsaren utan problem. 
 • [Bugg 11121] [Listor & Statistik] Som inloggad användare kan man bara komma åt Fågellokalligan om man har fåglar som vald artgrupp i sina inställningar.  Nu kommer man åt den oavsett personlig inställning.
 • [Bugg 11443] [Rapportera fynd] Om man försöker skydda sitt fynd och skriver ett datum som har passerat så "hänger sig" rapporteringssidan.  Nu får man ett felmeddelande och kan fortsätta rapportera.
 • [Bugg 10630] [Rapportera fynd] När man rapporterar i rapportformuläret kan man ändra en observation i granskningstabellen längst ned. När man sparar ändringen, så hamnar man i "Granska & publicera".  Nu kommer man tillbaka till rapportformuläret.
 • [Bugg 11498] [Mina sidor] Under fliken Listor tas inte hänsyn till vilken artgrupp man angett i sina inställningar.  Nu är den artgrupp man angett i sin personliga inställningar förvald när man går in på listorna. 
 • [Bugg 11532] [Fyndplatser] Det går inte att koppla en ny fyndplats till en huvudlokal i efterhand.  Detta är nu åtgärdat och man kan nu i efterhand koppla sina fyndplatser till en huvudlokal, alternativt byta eller ta bort kopplingen till huvudlokalen. 
 • [Bugg 11243] [Fyndplatser] Det går inte alltid koppla sin privata fyndplats till den huvudlokal man önskar p.g.a. att endast de tio närmaste huvudlokalerna går att välja.  Antalet valbara fyndplatser har nu utökats till 30 för att säkerställa att just den fyndplats man är ute efter finns med i listan. 
 • [Bugg 11243] [Fyndplatser] Avståndsangivelsen mellan fyndplats och huvudlokal, vid koppling till huvudlokal, stämmer inte överens med verkligheten.  Detta beräkningsproblem är nu åtgärdat och avståndet skall nu bättre motsvara det avstånd som motsvarar verkligheten.
 • [Bugg 11452] [Fältdagboken] När man slår ihop fynd i fältdagboken så hamnar dialogrutan längst upp i fönstret.  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 10502] [Övrigt] Semikolon i epostadress till supporten gör att MAC-användare inte kan mejla via länken.  Semikolonet har nu tagits bort.
 • [Bugg 11558] [Information] Länktexten "Läs mer" på Kom igång-guiden är missvisande.  Texterna beskriver nu bättre vart man hamnar om man trycker på länkarna. 

Releaseversion 2.8.1.7 - 6 juli 2015

 • [Bugg 11217] [Import] I en organisationsroll går det inte importera fynd till en befintlig organisationsfyndplats som någon annan i organisationen har skapat.  Nu är felet rättat och det går att importera till en fyndplats som någon annan skapat. 

Releaseversion 2.8.1.6 - 3 juli 2015

 • [Bugg 10575] [Fyndplatser] Det går inte att under "Mina fyndplatser" flytta fynd från en privat lokal till en allmän lokal.  Nu kan man göra detta.
 • [Bugg 11073] [Redigera fynd] Om man ändrar flera fynd samtidigt där aktivitet endast är angivet på en av dessa, "smittar" denna aktivitet av sig och sätts även på övriga ändrade fynd.  Felet är nu rättat. 
 • [Bugg 10915:2] [Administrationsverktyget för validerare] Ett tomt val finns i menyn för valideringsstatus vilket genererar en felsida.  Det tomma valet är nu borttaget.
 • [Bugg 10915:1] [Administrationsverktyget för validerare] Om man underkänner ett sammanslaget fynd underkänns ej de underliggande fynden automatiskt. Nu underkänns de underliggande fynden automatiskt. 

Releaseversion 2.8.1.5 - 1 juli 2015

 • [Förbättring 10673] [Prestanda] Generell prestandaförbättring.
 • [Bugg 11158] [Validering] När man ska skriva en raritetsrapport för ett fynd utan observatör så kommer felsidan upp.  Nu är felet åtgärdat.

Releaseversion 2.8.1.4 - 26 juni 2015

 • [Förbättring 11103] [Prestanda] Prestanda för att söka fram Atlas-rutor har förbättrats.
 • [Bugg 10657] [Karta] Då man presenterar ett sökresultat i kartan och zoomar in, ändras antalet sökträffar.  Nu visas samma antal sökträffar.
 • [Bugg 10304] [Listor & statistik] Listor uppdateras inte korrekt när man tar bort medobservatörer.  Nu uppdateras alla listor korrekt, utom Dagens fynd, som kommer att korrigeras senare.
 • [Bugg 10493] Vid flytt av fynd till allmän fyndplats uppdateras inte listorna korrekt.  Nu uppdateras listorna korrekt.
 • [Bugg 11120] [Grupperat fynd] Antalet underliggande fynd för ett grupperat fynd visar alltid "1".  Nu visas korrekt antal underliggande fynd.
 • [Bugg 11087] [Administrationsverktyget för validerare] Då Rrk dömer ett fynd sätts inte fyndets valideringsstatus korrekt. Det gör att man kan editera ett fynd med godkänd raritetsrapport.  Detta är inte längre möjligt.
 • [Bugg 10889] [Raritetsrapport] När man skriver raritetsrapport så följer inte uppgift om kön med från fyndet.  Nu följer det med till raritetsrapporten.
 • [Bugg 11118] [Listor & statistik] Listan Landsdelskryss uppdaterades inte för enstaka fynd.  Nu uppdateras listan korrekt.
 • [Bugg 11124] Datumpilarna för att stega en dag fram/tillbaka i Fältdagboken fungerar ej.  Dessa fungerar nu igen.

Releaseversion 2.8.1.3 - 25 juni 2015

 • [Förbättring 10932] [Listor & statistik] Även om man valt en artgrupp i sin profil så är den inte förvald i listorna.  Nu visas listorna med den förvalda artgruppen som default. Meny Listor & Statistik visar också den förvalda artgruppens listor till vänster istället för till höger.
 • [Förbättring 10981] [Presentera fynd] Förtydligande kring vad som visas i presentationsformen Artlista. Följande text visas nu: "Obs! Här visas en sammanställning över vad som finns rapporterat enligt angivna sökparametrar. Detta sökresultat visar alla taxa, vilket kan inkludera släkten, hybrider, underarter, ospontana arter m.m. och skiljer sig från de listor som finns under "Listor och statistik" som bara visar arter." 
 • [Förbättring 11010] [Presentera fynd] I detaljerad lista finns nu möjligheten att sortera fram alla sina fynd från samma dag som aktuellt fynd genom att trycka på Sök mina fynd detta datum under kugghjulet.Denna möjlighet är också införd i Fältdagboken via en knapp under kartan.
 • [Bugg 10684] [Import] Det blir felmarkerat om en projektparameter lämnas tom i import-filen. Likaså blir det felmarkerat i ändringsläget om man lägger till projekt utan att ange värden på parametrar.  Det är nu tillåtet att lämna tomt (på samma sätt som i rapporteringsformuläret). 
 • [Bugg 10917] [Presentera fynd] Möjligheten att kunna editera flera av sina egna fynd på samma gång försvann från Detaljerad lista.  Nu kan man editera flera fynd igen.
 • [Bugg 9944] [Listor & statistik] Lokalnamnet för ett sammanslaget fynd visas inte i listorna.  Nu visas även lokalnamnet.
 • [Bugg 10986] [Listor & statistik] Fynd av ospontana arter, s.k. klamrade arter, visas i vissa listor.  Nu visas inte längre dessa fynd i listor.
 • [Bugg 11002] [Listor & statistik] När man klickar i landsdelslistan kan man ibland få landskapslista istället.  Detta är nu åtgärdat och man får en korrekt lista över arter i vald landsdel.
 • [Bugg 11058] [Administrationsverktyget för validerare] NRK har ej tillgång till Rrks kommentarer när årstexter ska skrivas. Nu har NRK tillgång till kommentarerna. 
 • [Bugg 11006] [Fältdagboken] I Fältdagboken går det att ändra ett fynd som man har skrivit raritetsrapport på.  Detta är inte längre möjligt.
 • [Bugg 11085] [Övrigt] RUBIN-koder (förkortningar av artnamn som främst används av ringmärkare) för fågelarter var tillfälligt ej möjliga att använda vid sökning och rapportering.  Nu går RUBIN-koderna att använda igen.
 • [Bugg 11089] [Publiceringsverktyget] Vid ändring av text sparas/visas alla versioner av texten.  Nu sparas/visas bara den senaste versionen.
 • [Bugg 10961] [Engelsk version] Med engelsk inställning tolkas dagar och månader fel.  Nu presenteras engelskt datum korrekt.
 • [Bugg 10969] [Fyndplatser] Vid rapportering på ca 670 fågellokaler visas felmeddelande om att lokalen tillhör en organisation och därför inte går att rapportera på. Problemet var inte att lokalen tillhörde en organisationen utan felmeddelandet var felaktigt. Den egentliga orsaken var troligtvis att dessa lokaler gjorts om till privata av administratörerna i Svalan. I Svalan kunde man dock fortsätta rapportera på privata lokaler, t.ex. om man hade dem upplagda som favorit. I nya Artportalen är detta inte längre möjligt och därför blev det fel när man försökte. Detta är löst genom att en privat kopia av lokalen skapats till alla som tidigare rapporterat på lokalen.

Releaseversion 2.8.1 - 15 juni 2015

 • [Förbättring 9121] [Karta] Teckenförklaringen ligger nu direkt under kartan. Teckenförklaringen finns nu också i kartan under Mina fyndplatser. 
 • [Förbättring 10666] [Dagens fynd] Större kontrast mellan text och rubrik för Art/Artgrupp/Fyndplats/Region har införts
 • [Bugg 10136] [Dagens fynd] Dagens fynd hoppade förut till och scrollades ned ett antal rader så att "sortering/filtrerings"-raden låg direkt under AP-flikarna.  Nu stannar den kvar där den ska.
 • [Bugg 10477] [Spara fynd] Det går att trycka flera gånger på spara-knappen, t.ex. vid fördröjning/låg prestanda.  Nu går det inte längre att trycka mer än en gång. Rutan blir grå och ej klickbar.
 • [Bugg 10681] [Administrationsverktyget för validerare] Tidigare blinkade ögonsymbolen till och försvann när resten av sidan fylldes med data.  Nu visas ögat för skyddsklassning permanent.
 • [Bugg 10868] [Administrationsverktyget för validerare] Noggrannheten ändras till 10m när man administrerar lokaler.  Nu ändras inte noggrannheten vid administration av lokaler.
 • [Bugg 10862] [Listor  & statistik] Långa postorts-namn (inte personnamn) gjorde att layouten sprack i listorna.  Nu visas istället "..." om antalet tecken blir för stort.
 • [Bugg 10439] [Listor & statistik] Ibland hänger sig områdespickern i Observatörsligan, t.ex. vid "Herrljunga".  Detta är nu åtgärdat.
 • [Bugg 10807] [Fyndplatser] Vid flytt av fynd mellan två fyndplatser, uppdateras inte listorna korrekt.  Det är nu åtgärdat.
 • [Bugg 10866] [Dagens fynd] Halland har fastnat på 4 juni.  Halland hänger nu med i tideräkningen.
 • [Bugg 10897] [Presentera fynd] Om man väljer att presentera sitt sökresultat som Artlista och kryssar i "Visa skyddade fynd" visas error-sidan.  Nu fungerar rutan "Visa skyddande fynd" i artlistan.

Releaseversion 2.8.0.14 - 9 juni 2015

 • [Förbättring 10355] [Prestanda] Det går mycket fortare att spara ändringar i granskaläget.
 • [Förbättring 10676] [Administrationsverktyget för validerare] Nu kan validerare dölja fynd.
 • [Förbättring 10280] [Kartor] Man behöver nu inte klicka på en lokal/fyndplats för att få upp rutan med information, det räcker med att man för musen över den. Dessutom visas nu eventuell tillhörande huvudlokal i rutan. 
 • [Förbättring] [10809] Om man för musen över ett grått namn i listorna, d.v.s. ett okopplat konto, kommer det nu upp information om vilket av de gamla rapportsystemen det gäller.
 • [Bugg 9651] [Projekt] Projekt Klubb tomt 100 är nu valbar i rapportformuläret. 
 • [Bugg 10605] [Fältdagboken] Flera knapptryckningar krävs för att visa egen bild i Fältdagboken.  Nu räcker det med ett klick.
 • [Bugg 10608] [Dagens fynd] Ett nytt klick på redan valt alternativ av fyndtabell/fyndlista gör att man fastnar i "Laddar".  Nu kan man av misstag trycka på knappen utan att något fel inträffar.
 • [Bugg 10638] [Administrationsverktyget för validerare] Går inte att ta bort allmän lokal om någon har den som favorit.  Nu går det att ta bort allmän lokal om någon har den som favorit. 
 • [Bugg 10644] [Administrationsverktyget för validerare] Information saknas om huruvida bild finns till fyndet eller inte i Behandla och bedöm fynd.  Nu markeras fyndet med en bildikon om bild finns. 

Releaseversion 2.8.0 - 23 april 2015 (Fågelrelease)

 • Ny startsida med karta som visar dagsaktuell statistik samt tydlig ingång till Kom igång-sida för nya rapportörer. Kom igång-sidan består bl.a. av tre snygga och enkla instruktionsfilmer. 
 • Nya villkor som man som befintlig användare får godkänna innan man kan gå vidare. 
 • Uppdaterade grundprinciper med den största förändringen att Termen Ägare bytts ut mot Redigeringsansvarig för att undvika missförstånd.
 • [Ny funktion] Administrations- och publiceringsverktyg för fynd  Verktyget används endast av behöriga validerare/skribenter för att validera rapporterade fynd samt för att förbereda sammanställningar av fynddata som sedan ska publiceras i t.ex. tidskrifter.
 • [Ny funktion] Gruppering av fynd i fältdagboken  Används t.ex. om man vill slå ihop ett antal honor, hannar och ungar i en gemensam flock eller familj.

Releaseversion 2.7.8 - 10 februari 2015

 • [Ny lista] Flest landskapskryss
 • [Ny lista] Flest landsdelskryss
 • [Ny lista] Flest månadskryss
 • [Ny lista] Bästa årsmånadslistorna
 • [Ny lista] Mina listor - Artöversikt per landskap
 • [Ny lista] Mina listor - Artöversikt per landsdel
 • [Ny lista] Mina listor - Artöversikt per månad
 • [Förbättring 8105] [Sök] Man ska kunna söka på exakt art.  Nu finns valet om man vill inkludera underarter eller inte vid sökning.
 • [Förbättring] [Granska & publicera] Knappen Publicera markererade har flyttats och ligger nu bredvid knappen Publicera alla fynd.
 • [Bugg 8472] [Jämför listor] Hjälptext i formulärfält syns inte för Internet Explorer 9 och tidigare.  Nu visas hjälptexten ovanför formulärfälten på äldre versioner av Internet Explorer.
 • [Bugg 8392] [Karta] Sparat kartutsnitt visas med högre zoom när kartgenväg används.  Aktuell kartinzoomning sparas nu när man växlar mellan kartutsnitt.
 • [Bugg 8564, 6638] [Jämföra listor] Artlistan samt personliga listor räknade med felaktiga fynd och inkluderade även spår m.m.  Felet är åtgärdat och bara de som verkligen "setts" ska med, vilket de nu gör.
 • [Bugg 8442] Den popup-länk som visas vid händelseavisering fungerar inte.  Det går nu att klicka på länken för att komma till aktuellt meddelande, eller händelse.
 • [Bugg 8550] [Redigera fynd] Det gick ej att ändra ett fynd som t.ex. tidigare aldrig hade påträffats i ett område.  Det är åtgärdat och det går nu ändra och publicera om ett sådant fynd.
 • [Bugg 8572] [Fältdagboken] Varningsmeddelande för många fynd (Max 500) i Fältdagboken visas felaktigt, även om man har färre än 500 fynd.  Nu visas bara meddelandet om man passerar 500 fynd under en dag.
 • [Bugg 8576] [Sök och rapportera fynd] I Internet Explorer: Symbolen "Ej för vald art" stör ovanliggande dropdown-fält. "Symbolen" är borttagen.  Det räcker nu med att fältet är utgråat och att det står "Ej för vald art".
 • [Bugg 8579] [Presentera fynd] Det finns två sökparametrar som heter "Aktivitet" i Fyndegenskaper.  Nu finns "Aktivitet" resp "Aktivitetskategori".
 • [Bugg 7811] [Presentera fynd] Det går inte att titta på detaljerad information på skyddade fynd, trots att man har behörighet.  Det är nu möjligt att göra detta.

Releaseversion 2.7.7 - 15 januari 2015

 • [Förbättring 8016] [Rapportera fynd] - Man ska kunna ange sig själv som determinatör om man anger att det är ett andrahandsfynd.
 • [Bugg 8308] [Import] Importen stannar om biotop för "klipphäll med tall" är angivet.  Nu är även denna biotop möjlig att ange vid import.
 • [Bugg 8311] [Karta) Spara kartutsnitt fungerar inte med endast ett sparat utsnitt.  Det är nu möjligt att spara med bara ett utsnitt.
 • [Bugg 8313] [Ändra fynd] Fält som har olika värden vid ändring av flera fynd blockeras ej för redigering.  Nu går ej fält som skiljer sig mellan fynden att ändra, om man försöker ändra flera fynd samtidigt.
 • [Bugg 8014] [Ändra fynd] - Det går inte att spara när man ändrar flera fynd samtidigt som har samma bekräftelsedatum.  Problemet är åtgärdat och det är nu möjligt.
 • [Bugg 8355] [Rapportformulär] Fält i rapportformuläret rensas inte korrekt efter att man har Sparat ett fynd. Nu rensas formulärfälten på rätt sätt efter att fyndet sparats.
 • [Bugg 8202] Församling och Socken är omkastade i Detaljerad fyndinformation.  Det står nu rätt.
 • [Bugg 8012] [Bilder] Det blir svart bild då bildspel startas utan att några bilder finns.  Nu kan man inte starta något bildspel om det saknas bilder.
 • [Bugg 8077] [Import] - Vid import av ett för långt fyndplatsnamn får man ett oklart felmeddelande. Nu är maxlängden på namnet 75 tecken. Om man importerar ett längre namn kommer namnet att kortas av vid 75:e tecknet.
 • [Bgg 8143] [Import] Vid import med 'Ej funnen' utan projekt ges inget felmeddelande trots att det inte blir rätt.  Nu visas ett tydligt felmeddelande när man granskar fyndet.
 • [Bugg 7613] Ikonen för samling ligger kvar fastän uppgift om samling tagits bort.  Problemet är nu åtgärdat och för fynd som saknar uppgift om samling visas inte ikonen.
 • Logiken kring hur man söker fram skyddade fynd har förbättrats. Tidigare gjorde man först sökningen och var sedan tvungen att kryssa i en svårhittad ruta under listan med sökresultat för att få fram skyddade fynd. Nu väljer man redan i sökformuläret att man vill inkludera skyddade fynd, genom att kryssa för Visa skyddade fynd under rubriken ”Art”. Observera att man endast har rätt att se andras skyddade fynd om man har en behörighetsroll som tillåter detta. Sina egna skyddade fynd har man alltid rätt att se. Genom att kryssa i någon av rutorna att du endast vill söka bland dina egna observerade/rapporterade fynd får du upp dina egna publika och skyddade fynd i samma lista. Vill du få ut dina skyddade fynd i en separat lista, kryssa i "Visa skyddade fynd. Fynden visas då i två separata listor" [Förbättring 11606]

Kontaktinformation