Versionshistorik Artportalen 2013

Senast ändrad: 25 april 2017

Här hittar du all versionshistorik 2013.

Tillbaka till Artportalen

 

Releaseversion 2.6.12 - 12 dec 2013

Förbättringar

 • [5365] Uppdatering av taxalistan. Uppdateringen gjordes 18/11 och omfattade över 1000 taxa. Nu kan man rapportera fler arter än tidigare. Dessutom är många synonymer som ställde till det i importen borttagna.  Lista över nya/uppdaterade taxa i Artportalen
 • [Förbättring 5293] Nu finns även enhet och projektparametrar i Excelexporten.
 • [Förbättring 4661] Det går nu att importera fynd till projekt genom att fylla i projektlokal.

Buggrättningar

 • [Bugg 5092] Import - Vid felaktig angivelse i kolumnen intressant notering (d.v.s. om man skriver något annat än "Ja", "X" eller "1") varnar inte systemet för detta.
 • [Bugg 5238] I administratörsläget fungerar inte bläddringen - det är bara första sidan med fynd som visas.
 • [Bugg 5311] För de artnamn som har en synonym visas ibland denna i bildgalleriet istället för det giltiga namnet.
 • [Bugg 5420] För de artnamn som har en synonym visas ibland denna i Excelexportne istället för det giltiga namnet.
 • [Bugg 5488] Vid Excelexport för ej inloggadade ska koordinaterna anges med SWEREF99 istället för Google Mercator.  

Releaseversion 2.6.11 – 21 nov 2013

Nya funktioner/förbättringar

 • [Ny funktion 4597] Felhantering i granskningsverktyget Det är nu lättare att rätta en import som innehåller många fel genom att de felaktiga posterna exporteras till en Excelfil och tas bort ur granskningsläget.
 • [Förbättring 5158] Standardkoordinatsystem för icke-inloggade ska vara SWEREF99 istället för Google mercator.

Buggrättningar

 • [Bugg 4963] Samma person kan anges som både determinatör och confirmatör, vilket inte ska kunna hända.  Nu säger systemet till om man försöker med detta.
 • [Bugg 4974] Ditt val av koordinatsystem under ”Min profil” ger inte utslag i visningar av fynd. Istället visas rapportörens inställningar. Nu visas ditt val.
 • [Bugg 5071] Skyddade fynd visas inte i Minimerad lista  Nu visas de skyddade fynden i Minimerad lista.
 • [Bugg 5013] Excelexporten av sökresultat fungerar inte när man ej är inloggad.  Nu fungerar exporten.
 • [Bugg 4935] Det går inte att ta bort fynd som inte har observatör. Man kommer istället till granskaläget.
 • [Bugg 5038] En art som får en varning av valideringsregel går inte att rätta.
 • [Bugg 4995] Om man skapar flera identiska fyndplatser (via import eller genom att ange koordinater) som har samma namn, noggrannhet, koordinater och koordinatsystem skapas lika många unika fyndplatser. Om man skapar flera identiska fyndplatser ska de ”slås ihop” och bli en enda fyndplats
 • [Bugg 5129] Om man importerat en felaktig fyndplats och expanderar fyndet i granskavyn kraschar sidan (Hoppsansidan visas).
 • [Bugg 5146] Om man har en roll i en organisation kan man inte publicera fynd om man inte är rapportör.
 • [Bugg 5199] När man importerar fynd visar inte projektväljaren projekt som man är medlem i utan bara de som man skapat och de allmänna. Nu visas även de man är medlem i.
 • [Bugg 5200] Vid export klipps decimalerna bort på koordinatangivelserna om man valt koordinatsystemet Geographic WGS84. Nu visas decimalerna.
 • [Bugg 5216] När man administrerar fynd med en behörighetsroll och klickar på kartsymbolen i fyndlistan så markeras inte fyndplatsen på kartan. Nu markeras fyndplatsen i kartan.
 • [Bugg 5264] När man valt ett projekt i rapporteringsformuläret visas inte allmänna och privata fyndplatser i kartan utan bara projektets fyndplatser. Nu visas alla dessa typer av fyndplatsr i kartan om man valt projekt.
 • [Bugg 5277] Vid sökning av fynd där man väljer att söka inom projekt samt visning på karta visas "Hoppsan - det blev ett fel! Nu blir det inte fel.
 • [Bugg 5334] För den som rapporterar i sin organisationsroll blir man som privatperson ägare till fyndet. Nu blir organisationen ägaren till fynden.  
 • [Bugg 5357] Efter att man bytt roll går det ibland inte att rapportera. Felet är rättat.
 • [Bugg 5383] Det går inte att importera fynd med projekt. Granskaläget ger ett fel på posten men visar inte vad som blir fel.Felet är rättat.
 • [Bugg 4932] Man kan inte se användares listor om de har alias som innehåller otillåtna tecken (t.ex. mellanslag, punkt). [Klart 3 okt]  Vi har rensat bort de otillåtna tecknen ur aliaset för de ca 100 användare detta gäller. Deras alias är därmed förändrat en aning, men i gengäld kommer man kunna se deras listor.
 • [Bugg 5095] Vid import av fynd med aktivitet "Trafikdödad" blir det fel och importen stoppas. [Klart 16 okt ] Felet är rättat.

Releaseversion 2.6.10 - 1 okt 2013

Nya funktioner/förbättringar

Presentera fynd i form av histogram Fynden ska kunna presenteras som histogram så att man på ett lättare sätt ska få en överskådlig bild av hur fynden fördelar sig över tid.

Exportera fynd för kalkyblad, t.ex. Excel Sökresultaten visas på ett sådant sätt att de lätt kan kopieras över till valfritt kalkylblad.

Presentera fynd som bildgalleri Fynden presenteras som ett bildgalleri istället för i en textlista.

Buggrättningar

Listor uppdateras inte när man lägger till/tar bort sig som medobservatör till ett redan publicerat fynd  Nu uppdateras listorna

Fältdagboken och dagblad fungerar inte i den engelska versionen Felet är åtgärdat.

När man ändrar i ett publicerat fynd visas symbolen för samling trots att fyndet inte ingår i en samling Felet är åtgärdat. 

Hoppsansidan dyker upp när man begär sitt lösenord till gamla portalerna  Felet är åtgärdat.

Sortering på mina fyndplatser i rapportformuläret fungerar inte  Nu sorteras fyndplatserna i bokstavsordning.

Om man raderar en bild visas Hoppsan-sidan och fynduppgifterna som bilden är kopplad mot försvinner  Felet är åtgärdat.

När man sparar aktuell sökning, visas inte namnet men gett sökningen utan bara ”>” Felet är åtgärdat.

Sökning efter person (rapportformuläret och mina medobservatörer) fungerar dåligt och alla sökresultat visas inte  Felet är åtgärdat.

När man för musen över valideringsstatussymbolen i listan över fynd, så visas två pop-up-fönster  Nu visas bara ett pop-fönster

Om man väljer att se skyddade fynd i sökresultatet visas både skyddade och oskyddade fynd  Felet är åtgärdat.

Om ett fynd ändras visas inte alltid bilden/kommentaren efter ändringen  Felet är åtgärdat.

Releaseversion 2.6.9 - 2 sep 2013

Buggrättningar

Sökning av felaktiga rödlistekategorier gick att göra Nu ä LC,NE och NA är borttagna ur sökformuläret.

Vid import sparades inte uppgiften om medobservatör Nu sparas denna parameter.

Vid import sparades inte biotop- och substratsbeskrivningen Nu sparas dessa parametrar.

Om man råkade korsa en polygon (t.ex. rita en åtta) hängde sig sidan Nu får man istället ett varningsmeddelande om att det inte är tillåtet.

Om man hade glömt att fylla i noggrannheten för fyndplatsen sattes noggrannheten till 10 meter Nu får man istället ett meddelande om att man måste välja noggrannhet.

När man lade till bilder i granskningsläget visades inte bildikonen (trots att bilden var uppladdad) Nu visas bildikonen.

Rapporter av däggdjur kunde ibland få felaktig enhet (m2) Felet är åtgärdat.

Zoomfunktionaliteten på kartan fungerade inte ändamålsenligt Felet är åtgärdat.

Antalet bildvisningar räknades inte upp Felet är åtgärdat. Endast en träff per inloggad användare räknas.

Vid rapportering inom projekt hämtades inte fyndplatserna till kartan Felet är åtgärdat.

Extrarelease 2.6.9.1 - 13 sep 2013

Buggrättningar

Det gick inte att lägga till eller hantera projekt under Mina projekt Felet är åtgärdat.


Kontaktinformation