Verksamhetsberättelse 2018

Senast ändrad: 03 maj 2022

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla och modernisera IT infrastrukturen. Mycket av arbetet har inte varit synligt utåt utan har i mångt och ­mycket handlat om att förbättra gamla och bygga nya data­baser. Det har också handlat om att undersöka, ­planera och bygga efterfrågad funktionalitet från våra användare. Inrapporteringsmöjligheten för invasiva främmande arter och lanseringen av API:er är delar av det synliga arbetet som gjorts under året.

SLU Artdatabanken arbetar för en rik och känd natur. Det gör vi bl.a genom att bygga upp strukturer för övervakning, datainsamling och analys av tillståndet för biologisk mångfald i Sverige, i samverkan med myndigheter, föreningar och organisationer både nationellt och internationellt.

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla och modernisera IT infrastrukturen. Mycket av arbetet har inte varit synligt utåt utan har i mångt och ­mycket handlat om att förbättra gamla och bygga nya data­baser. Det har också handlat om att undersöka, ­planera och bygga efterfrågad funktionalitet från våra användare. Inrapporteringsmöjligheten för invasiva främmande arter och lanseringen av API:er är delar av det synliga arbetet som gjorts under året.

År 2019 är det år då mycket av ”källararbetet” ska synliggöras. Året har startat bra genom släppet av den sedan länge efterfrågade checklistan och det blir spännande att se responsen från våra användare. Prognosen är en substantiell ökning av ­inrapporterade fynd, men nu också med noll-fynd från olika artgrupper till Artportalen.

Förutom det digitala bygget, fylls SLU Artdatabankens databaser kontinuerligt med ny artinformation riktad till både naturvård och artbestämning. Det är ­också ett stort arbete att uppdatera befintlig artinforma­tion och digitalisera alla Nationalnyckelvolymer. Nu finns alla texter och nycklar för 13 av 17 volymer tillgängliga digitalt. Utöver detta har våra art- och naturtypsexperter 2018 gjort ett stort arbete med art- och naturtypsbedömningar, där slutprodukten är olika naturvårdsverktyg till samhället. Arbetet omfattar bl.a. bedömning av arter i EU direktiven, främmande arter, värdarter och rödlistade arter.

SLU Artdatabankens forskning fick mycket bra betyg vid SLUs senaste utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Forskargruppen anses världsledande inom skogliga analyser och modellering, bl.a. genom att användandet av metoderna medborgarforskning och framskrivning av skogsekosystemtjänster. Det är också glädjande att vår forskning direkt har bidragit till länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur.

Vi har analyserat det ekonomiska bidraget från ideella krafter till svensk miljöövervakning för arter. Slutsatsen är att medborgarnas insats är ovärderlig. Analysen visar att när staten bidrar med 11,3 mkr till SLU Artdatabankens medborgarverksamhet, så motfinansierar de ideella arbetskrafterna med hela 260 mkr. När SLU Artdatabanken använder en krona så mot­finansierar de ideella krafterna med 23 kr! Tillsammans levererar vi kostnadseffektiv artkunskap till samhället. Det här är samverkan i ordets rätta ­betydelse – att 1+1 blir 3.
Läs mer om vad vi tillsammans åstadkommit under 2018 i vår verksamhetsberättelse.

Lena Sundin Rådström, chef SLU Artdatabanken

 

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2018

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Antal sidor: 32
ISBN (tryck): 978-91-87853-43-2
ISBN (digital): 978-91-87853-44-9
Grafisk form: Katarina Nyberg
Redaktion: Johan Samuelsson, Ulrika Samuelsson och Anna Maria Wremp