Sötvattensstränder som livsmiljö

Senast ändrad: 25 april 2017

Sötvattensstränder är speciella livsmiljöer, och drygt 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till stränder. De främsta hoten mot dessa krävande arter utgörs av vattenreglering och igenväxning. Naturligare variationer i vattenstånd och utökad hävd är angelägna naturvårdsåtgärder.

Rapporten sammanfattar befintlig kunskap om strandlevande arter och deras livsmiljökrav, redovisar de främsta hotfaktorerna och ger exempel på lyckade naturvårdsåtgärder. Förhoppningen är att den ska ge underlag till mark- och vattenägare, kraftbolag, politiker, verksamhetsutövare och myndigheter för att bättre uppmärksamma och skydda dessa viktiga naturmiljöer.

Ladda ner Sötvattensstrander som livsmiljö

Bilaga: tabell över rödlistade arter i sötvattenstränder

Fakta:

ArtDatabanken Rapporterar 15
Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 60
ISBN (digital): 978-91-87853-01-2
ISSN: 1402-6090
Redaktion: Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg


Kontaktinformation

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se