Populationsutveckling hos de vanligaste bottenfauna-arterna i rinnande vatten i Göta- och Svealand 1986-2010

Senast ändrad: 25 april 2017

Sedan 1980-talet har bottenfaunaprovtagningar i rinnande vatten varit en viktig del av svensk miljöövervakning. Dessa undersökningar ger betydelsefulla mått på statusen i vattendragen vad beträffar försurningspåverkan, näringsämnespåverkan och biologisk mångfald.

Syftet med rapporten är att undersöka om förändringar skett vad gäller bottenfaunasamhället i vattendrag i södra och mellersta Sverige. Den kraftiga försurningspåverkan har minskat betydligt, både beroende på minskat nedfall och på en stor satsning på kalkning. Samtidigt har vattnen blivit betydligt brunare, orsakat av höga humushalter. Dessa faktorer har sannolikt påverkat artsamhällena i våra vattendrag.

Ladda ner Populationsutveckling hos de vanligaste bottenfauna-arterna i rinnande vatten i Göta- och Svealand 1986-2010

Fakta:

ArtDatabanken rapporterar 11
Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2012
Antal sidor: 24
ISBN (digital): 978-91-88506-95-5
ISSN: 1402-6090
Författare: Ulf Bjelke ArtDatabanken SLU, Leonard Sandin och Jens Fölster Institutionen för vatten och miljö SLU


Kontaktinformation

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se