Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2007

Senast ändrad: 09 september 2019
Bokomslag: Hav i solnedgång. Foto

Arter och deras livsmiljöer i olika naturtyper – viktiga delar av det vi kallar den biologiska mångfalden – utgör oumbärliga delar av de ekosystem som människan är beroende av. Globala utvärderingar, till exempel FN:s Millennium Ecosystem Assessment, visar att situationen är allvarlig för många av jordens ekosystem.

Egna lagar och internationella åtaganden förpliktigar Sverige att skydda och bevara sina arter och naturtyper. Biologisk mångfald tas ofta för given eller som en lyx att titta på, men biologisk mångfald är en grundförutsättning för vår överlevnad. För att hejda förlusten av biologisk mångfald och vända den negativa trenden, behövs kunskap. I nästa steg behöver denna vetskap spridas och integreras inom alla verksamheter som påverkar vår natur.

Denna publikation presenterar resultat från Sveriges andra nationella rapportering till EU-kommissionen om hur det står till med våra arter och naturtyper i habitatdirektivet. Skriften innehåller sammanfattande beskrivningar av bevarandestatusen, varför det ser ut som det gör och vilka underlag som har använts. Varje grupp av arter respektive naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet presenteras i eget kapitel.

Ladda ner Arter och naturtyper i habitatdirektivet 2007

 

Fakta:

Publicerad av: ArtDatabanken SLU
Publiceringsår: 2007
Sidor: 73
Form: Patric Thulin Layout
Layout: Daniel Skeppström
ISBN (tryck): 978-91-88506-33-7
Redaktör: Annika Sohlman


Kontaktinformation