Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Senast ändrad: 21 mars 2022

Vision

En rik och känd natur

Verksamhetsidé

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Uppdrag

  1. samla in och lagra data om svensk biologisk mångfald
  2. analysera situationen för Sveriges biologiska mångfald
  3. stödja myndigheters arbete med biologisk mångfald (nationellt och internationellt)
  4. genomföra regeringsuppdraget Svenska artprojektet
  5. genomföra forskning som stödjer uppdrag 1 till 3

Kontaktinformation

Susanne Lundmark, Chef, enheten för Kommunikation, SLU Artdatabanken
susanne.lundmark@slu.se, 018-672686