Personal A-Ö


Antal sökresultat: 93
Karin Ahrné
Karin Ahrné
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672683
E-post: karin.ahrne@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för fjärilar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av fjärilar. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Per Alström
Per Alström
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672575, 070-4546965
E-post: per.alstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom, professor i ornitologi. Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn. Svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD).

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Roger Andersson
Roger Andersson
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672618
E-post: roger.p.andersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Ansvar för ArtDatabankens bibliotek.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Henning Andersson
Henning Andersson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
E-post: henning.andersson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mora Aronsson
Mora Aronsson
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-673414, 070-6682682
E-post: mora.aronsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Internationell Naturvård och Miljöövervakning, främmande arter, systemansvarig NOBANIS, naturtypsansvarig havsstränder, taxonomiskt ansvarig kärlväxter

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Maria Backlund
Maria Backlund
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672341
E-post: maria.backlund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som arbetar fr.a. med att uppdatera och kvalitetssäkra Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk botanik vid Uppsala universitet 2005.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Maria Barret-Ripa
Maria Barret-Ripa
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672709
E-post: maria.ripa@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Alexander Berg
Alexander Berg
Fotograf vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672638
E-post: alexander.berg@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Håkan Berglund
Håkan Berglund
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672237
E-post: hakan.berglund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för skogsnaturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av skogliga naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i skogliga frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Olof Billinger
Olof Billinger
Teknisk koordinator vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672657, 072-7038820
E-post: olof.billinger@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Pavel Bina
Pavel Bina
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-673406, 076-8505264
E-post: pavel.bina@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Ulf Bjelke
Ulf Bjelke
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672614
E-post: ulf.bjelke@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för ryggradslösa djur i sötvatten. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av ryggradslösa djur i sötvatten. Kontaktperson för frågor kring rödlistning och naturvårdsarter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Sofia Blank
Sofia Blank
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-67 22 95, 072-5667889
E-post: sofia.blank@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar i huvudsak med åtgärdsprogram för hotade arter. Samarbetar mycket med länsstyrelserna, sektorsmyndigheter och andra aktörer i frågor gällande skötsel, restaurering och återskapande av livsmiljöer i landskapet. Är tillsammans med Jordbruksverket sammankallande för Samverkansgruppen för gräsmarker, biologisk mångfald och infrastruktur.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Ute Bradter
Ute Bradter
Miljöanalytiker vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672684
E-post: ute.bradter@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Tomas Carlberg
Tomas Carlberg
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672577
E-post: tomas.carlberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Chefredaktör för tidskriften Fauna och Flora.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Stephen Coulson
Stephen Coulson
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672643, 073-0849711
E-post: stephen.coulson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata. Systemansvar för webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Samantha Dawson
Samantha Dawson
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672195
E-post: samantha.dawson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Holger Dettki
Holger Dettki
Forskare FLK vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård

Telefon: 090-7868505, 073-0487872
E-post: holger.dettki@slu.se

Arbetsbeskrivning: Koordinator för den nationella biotelemetri-e-infrastrukturen 'Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring' (UC-WRAM). Systemansvarig för biodiversitets-e-infrastrukturen Svenska LifeWatch Analysportalen (SLW)

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Umeå



Matts Djos
Matts Djos
IT-arkitekt vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672546, 072-7287027
E-post: matts.djos@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Jan Edelsjö
Jan Edelsjö
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672685
E-post: jan.edelsjo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för IT-förvaltning av fynddatakomponenter och observationsdatabasen. Samordnar frågor kring fynddata och skyddsklassning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Jeannette Eggers
Jeannette Eggers
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672130
E-post: jeannette.eggers@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Wenche Eide
Wenche Eide
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672495
E-post: wenche.eide@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för fjällens naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av alpina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket och andra myndigheter i alpina frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Henna Fabritius
Henna Fabritius
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672715
E-post: henna.fabritius@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Faisal Farman
Faisal Farman
Testare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
E-post: faisal.farman@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Ragnar Hall
Ragnar Hall
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-671977
E-post: ragnar.hall@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Redaktör för tidskriften Fauna och Flora.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Krister Hall
Krister Hall
Fotograf vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 0708545180
E-post: krister.hall@slu.se

Arbetsbeskrivning: Fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatser



Christina Halling
Christina Halling
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-671210
E-post: christina.halling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet. Organismansvarig för alger inklusive rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Tomas Hallingbäck
Tomas Hallingbäck
Forskningsingenjör vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672467
E-post: tomas.hallingback@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med internationell rödlistning av lavar. Ingår i den svenska expertkommittén för mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Laura Henckel
Laura Henckel
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672667
E-post: laura.henckel@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Karin Herlitz
Karin Herlitz
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672439
E-post: karin.herlitz@slu.se

Arbetsbeskrivning: Presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp. Kontaktperson för frågor om upphovsrätt kopplat till fakta om arter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Åsa Hjelm
Åsa Hjelm
Administrativ chef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd

Telefon: 018-671357, 076-1274110
E-post: asa.hjelm@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarar för att leda och samordna det administrativa stödet till verksamheten vid ArtDatabanken. Ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anette Håkans
Anette Håkans
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672527, 072-2033918
E-post: anette.hakans@slu.se

Arbetsbeskrivning: Tjänstledig t o m 20181231

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anders Jacobson
Anders Jacobson
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672479
E-post: anders.jacobson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Narturtypsansvar för odlingslandskapet.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Hedvig Jarnvall Strindmar
Hedvig Jarnvall Strindmar
Personaladministratör vid Artdatabanken
E-post: hedvig.jarnvall.strindmar@slu.se

Postadress:
Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Niklas Johansson
Niklas Johansson
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 072-2116889
E-post: niklas.johansson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mikael Jönsson
Mikael Jönsson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
E-post: mikael.jonsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mari Jönsson
Mari Jönsson
Forskare vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672583
E-post: mari.jonsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Forskare med inriktning mot ekologi och naturvårdsbiologi, med huvudsakligt fokus på skogsekosystemens ekologi och biologiska mångfald.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Johan Karlsson
Johan Karlsson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672505
E-post: johan.b.karlsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Björn Karlsson
Björn Karlsson
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672679
E-post: bjorn.karlsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemutvecklare.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Tommy Knutsson
Tommy Knutsson
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672488, 072-4514008
E-post: tommy.knutsson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Michael Krikorev
Michael Krikorev
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672734
E-post: michael.krikorev@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Martin Käck
Martin Käck
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672253
E-post: martin.kack@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemutvecklare. Systemförvaltare för Analysportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Lena Larsson
Lena Larsson
Administratör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd

Telefon: 018-672648
E-post: lena.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Hanterar leverantörsfakturor i Palette, kundfakturor, reseräkningar och timersättningar, expertkommittér,friskvårdersättning, läkemedels och sjukvårdskvitton.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Artur Larsson
Artur Larsson
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672218
E-post: artur.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för steklar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av steklar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta samt för Träd- och Musselportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anna Lejfelt-Sahlen
Anna Lejfelt-Sahlen
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672751, 070-2352314
E-post: anna.lejfelt-sahlen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Registrering & koordinatsättning av fynduppgifter Svensk/engelsk språkgranskning/översättning

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Johan Liljeblad
Johan Liljeblad
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-671434, 076-1330328
E-post: johan.liljeblad@slu.se

Arbetsbeskrivning: Taxonom som ansvarar för Dyntaxa, ArtDatabankens taxonomiska databas över alla organismer i Sveriges natur. Fil. Dr. i systematisk zoologi vid Stockholms universitet 2002 inom ämnet systematik och evolution hos gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea. Skyddsombud. Brandutrymningsledare.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Håkan Ljungberg
Håkan Ljungberg
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672592
E-post: hakan.ljungberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för skalbaggar. Arbetar med rödlistning, fynddata, ekologiska data, bestämningsnycklar, den taxonomiska databasen samt analys av tillstånd och trender för arter. Entomolog med fokus på skalbaggar – främst dyngbaggar, jordlöpare och andra markskalbaggar samt växtlevande skalbaggar; i odlingslandskap, våtmarker och sandmarker. Fil lic i zoologi vid Lunds Universitet. Har forskat bl.a på rekonstruktion av landskapshistoria baserat på paleoekologisk analys av pollen och subfossila insekter i torvavlagringar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Stenstugu, Endre



Susanne Lundmark
Susanne Lundmark
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672686, 072-5464280
E-post: susanne.lundmark@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp. Övergripande ansvar för ArtDatabankens varumärke samt intern och extern kommunikation.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Carl-Fredrik Lönnberg
Carl-Fredrik Lönnberg
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672723
E-post: calle.andersson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Niklas Lönnell
Niklas Lönnell
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672424, 076-1372099
E-post: niklas.lonnell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för mossor. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av mossor.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Stephen Manktelow
Stephen Manktelow
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672243
E-post: stephen.manktelow@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Adriano Mazziotta
Adriano Mazziotta
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata
E-post: adriano.mazziotta@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Kerstin Mo
Kerstin Mo
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672652, 073-0828526
E-post: kerstin.mo@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för marina ryggradslösa djur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av för marina ryggradslösa djur.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Helen Moor
Helen Moor
Postdoktor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672605, 0723127599
E-post: helen.moor@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Johan Nilsson
Johan Nilsson
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672673, 073-3822140
E-post: johan.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata. Systemansvar för webbapplikationen Artportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Susanne Nordström
Susanne Nordström
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672414
E-post: sanna.nordstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Entomolog, arbetar som vetenskaplig samordnare, projektledare och fackredaktör inom Svenska artprojektet på ArtDatabanken sedan 2004. Disputerad i entomologi med inriktning mot insektspatologi och epizootiologi vid SLU 2000.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Cecilia Nordström
Cecilia Nordström
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672441, 072-2032967
E-post: cecilia.nordstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för webbplatsen artdatabanken.se och för kommunikation om Dagens natur, rödlistning, Artikel 17, främmande och invasiva arter, naturtyper och ArtDatabankens publikationer.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Katarina Nyberg
Katarina Nyberg
Formgivare grafisk vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672631
E-post: katarina.nyberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Grafisk formgivare för varumärket ArtDatabanken och Nationalnyckeln. Ansvarig för tidskriften Fauna och flora grafisk form, marknadsföring och administration.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Gunnar Nyborg
Gunnar Nyborg
Systemförvaltare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672028
E-post: gunnar.nyborg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemförvaltare för Artportalen. Arbetar med systemering och programmering av IT-system.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



John Nygårds
John Nygårds
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672236, 070-3028545
E-post: john.nygards@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Linda Nyman
Linda Nyman
Illustratör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation
E-post: linda.nyman@slu.se

Arbetsbeskrivning: Illustrerar arter och fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatser



Agneta Ohlström
Agneta Ohlström
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672265
E-post: agneta.ohlstrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Elisabet Ottosson
Elisabet Ottosson
Konsulent vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-672745
E-post: elisabet.ottosson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Ingår i den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. I arbetet ingår även presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Marit Persson Rådén
Marit Persson Rådén
Konsulent vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672658
E-post: marit.persson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbete med fynddata, uttag och administration av behörigheter i kontakt med andra myndigheter och organisationer. Systemansvar för ArtDatabankens användarhanteringssystem. Kontaktperson för frågor om uttag av behörigheter från kommuner och konsulter.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Ulla-Britt Petersson
Ulla-Britt Petersson
Ekonom vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd

Telefon: 018-673412
E-post: ulla-britt.petersson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Samordnar och ger i stöd i frågor som gäller verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning. Genomför bokslut och budgetarbete. Hanterar även löpande ekonomiarbete och projektekonomi.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Christopher Reisborg
Christopher Reisborg
Fotograf vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672609
E-post: christopher.reisborg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Fotograferar arter i fält och i studio.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mia Maria Ronell
Mia Maria Ronell
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672689, 070-3329419
E-post: mia.maria.ronell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för kommunikation om Svenska artprojektet, Artfakta och Nationalnyckeln.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Staffan Roos
Staffan Roos
Programchef vid Artdatabanken; Forskning och fynddata
E-post: staffan.roos@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Josefin Sagerman
Josefin Sagerman
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Naturvård
E-post: josefin.sagerman@slu.se

Postadress:
Artdatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Johan Samuelsson
Johan Samuelsson
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-673409, 070-6793409
E-post: johan.samuelsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Pressansvarig och ansvarig för konferensen Flora- och faunavård. Allmän kommunikation, nyheter från ArtDatabanken, nyhetsbrev och kommunikation om skog. Kontaktperson för utställningar och studiebesök.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Jonas Sandström
Jonas Sandström
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672547, 073-0923334
E-post: jonas.sandstrom@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur (halvvingar, mångfotingar, rätvingar, spindeldjur m.fl.). Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av tvåvingar och övriga landlevande ryggradslösa djur. Kontaktperson för frågor kring datavärdskap.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Ulrika Sehlberg Samuelsson
Ulrika Sehlberg Samuelsson
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation
E-post: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för kommunikation om Svenska LifeWatch och forskning vid ArtDatabanken.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Liselott Sjödin Skarp
Liselott Sjödin Skarp
Programchef vid Artdatabanken; Artinformation

Telefon: 018-673458, 070-9732988
E-post: liselott.sjodin.skarp@slu.se

Arbetsbeskrivning: Chef program artinformation, ingår i ArtDatabankens ledningsgrupp. Programmet arbetar med presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter inklusive bestämningsnycklar, termer och begrepp. Programmet stödjer ArtDatabankens och övriga samhällets behov av normerande namn.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Tord Snäll
Tord Snäll
Professor vid Artdatabanken; Forskning och fynddata

Telefon: 018-672612, 076-7662612
E-post: tord.snall@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Katrin Stensparre Norén
Katrin Stensparre Norén
Programchef vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672694, 072-5562486
E-post: katrin.stensparre@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Malin Strand
Malin Strand
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 076-1342499, 070-5654246
E-post: malin.strand@slu.se

Arbetsbeskrivning: Marinbiolog och systematiker som bl a arbetar med DNA-baserade artbestämningsmetoder med särskilt fokus på marina evertebrater. Projektledare och koordinator för Svenska artprojektets forskarskoleverksamhet. Docent i Systematik och Biodiversitet. Taxonomiansvarig för fylum Nemertea i Dyntaxa och WoRMS.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatser



Sebastian Sundberg
Sebastian Sundberg
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672223
E-post: sebastian.sundberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för kärlväxter. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av kärlväxter. Kontaktperson för frågor om floraväkteri och rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Rickard Sundin
Rickard Sundin
Forskningssekreterare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd

Telefon: 018-672574, 070-5802574
E-post: rikard.sundin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Administration av Svenska artprojektets stöd till taxonomisk forskning, inventeringar och biologiska samlingar, sekreterare i Svenska artprojektets styrgrupp och Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Lena Sundin Rådström
Lena Sundin Rådström
Chef för Artdatabanken vid Artdatabanken; ArtDatabanken, ledning

Telefon: 018-672730, 070-3855949
E-post: lena.sundin.radstrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mikael Svensson
Mikael Svensson
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672714, 070-6842714
E-post: mikael.svensson@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Växlande arbetsplatser



Johan Södercrantz
Johan Södercrantz
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672628, 073-6914940
E-post: johan.sodercrantz@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anna Tano Graflind
Anna Tano Graflind
Webbredaktör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672663
E-post: anna.tano-graflind@slu.se

Arbetsbeskrivning: Kommunikatör med fokus på IT och webb. Ansvarig för ArtDatabankens Internwebb samt Artportalens kommunikation.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Henrik Thurfjell
Henrik Thurfjell
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672617, 073-0402221
E-post: henrik.thurfjell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av däggdjur samt grod- och kräldjur. Medverkar i arbetet med validering av fåglar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Per Toräng
Per Toräng
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-671544
E-post: per.torang@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Lena Tranvik
Lena Tranvik
Programchef vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672478, 070-3994185
E-post: lena.tranvik@slu.se

Arbetsbeskrivning: Ställföreträdande chef ArtDatabanken, chef program naturvård. Programmet säkerställer ArtDatabankens kompetens om Sveriges naturtyper. I programmet tas statusbedömning och miljöanalys fram kopplat till art- och naturtypsdata (rödlista arter/naturtyper, främmande arter, bevarandestatus arter och naturtyper (EU-direktiv) etc). Programmet samordnar ArtDatabankens arbete inom uppdrag för nationella myndigheter, samt SLU:s arbete som part i konsortiet European Topic Centre on Biodiversity (ETC-BD).

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Caroline Uppling
Caroline Uppling
Personalsamordnare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd
E-post: caroline.uppling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar med coaching, chefstöd, kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, lika villkor och lönerevision.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Mattias Wallén
Mattias Wallén
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672451
E-post: mattias.wallen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetar i första hand med utveckling och förvaltning av ArtDatabankens webbapplikationer med fokus på hantering och presentation av artfakta.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Malin Wallin Nygårds
Malin Wallin Nygårds
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT

Telefon: 018-672263
E-post: malin.wallin.nygards@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anna Westling
Anna Westling
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672227, 0706220905
E-post: anna.westling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet, representant i Helcoms arbetsgrupp för bentiska habitat och kontaktperson mot SLU avseende marina remisser. Projektledare för ArtDatabankens samordnade arbete med artikel 12 och 17-rapporteringen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Jan-Åke Winqvist
Jan-Åke Winqvist
Bildredaktör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-672620
E-post: jan-ake.winqvist@slu.se

Arbetsbeskrivning: Systemansvarig för mediahanteringssystemet MediaFlowPro samt kontaktperson för upphovsrättsliga frågor – speciellt bild.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Eddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt
Konsulent vid Artdatabanken; Naturvård

Telefon: 018-672241
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för naturtyper för sjöar, vattendrag och våtmarker inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av dessa naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheteten och andra myndigheter i sötvattens- och våtmarksrelaterade frågor inom EU -samarbetet. Kontaktperson för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Anna Maria Wremp
Anna Maria Wremp
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation

Telefon: 018-671394
E-post: anna-maria.wremp@slu.se

Arbetsbeskrivning: Föräldraledig Ansvarig för kommunikation om Svenska LifeWatch, Artportalen, medborgarforskning (citizen science), odlingslandskap och forskning vid ArtDatabanken.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala



Emelie Åström
Emelie Åström
Ekonom vid Artdatabanken; ArtDatabanken, verksamhetsstöd

Telefon: 018-672682, 072-5370133
E-post: emelie.astrom@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Uppsala