Behandling av personuppgifter inom SLU Artdatabanken

Senast ändrad: 05 januari 2022

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter behandlas inom SLU Artdatabanken.

Allmänt

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter behandlas inom Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Denna text gäller inte personuppgifter som behandlas för användning i SLU Artdatabankens webbapplikationer (t.ex. Artportalen). Läs Behandling av personuppgifter i SLU Artdatabankens webbapplikationer.

SLU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. SLU behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas för dataskyddsförordningen, eller den engelska förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Ändamål

Artdatabanken är ett kunskapscentrum inom SLU. En viktig del i verksamheten är att tillhandahålla och sprida kunskap och information om arter och naturtyper. Informationen erbjuds kostnadsfritt på webbplatser och genom digitala nyhetsbrev, samt genom försäljning av böcker, tidningsprenumeration och konferensverksamhet. SLU Artdatabanken delar också ut bidragsmedel till taxonomisk forskning, inventeringar samt vård och utveckling av svenska biologiska samlingar. 

Vi samlar in, lagrar och behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå i att t.ex. leverera den tjänst eller produkt som du beställt, genomföra kundadministration, kundvård och administration av forskningsansökningar och avtal. Det handlar om:

  • kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att leverera tjänst eller produkt som du beställt och vid köp av Nationalnyckeln att informera om kommande böcker 
  • uppgifter om specialkost för deltagande i konferenser
  • kontaktinformation som namn och e-postadress för att skicka nyhetsbrev eller annan information som du aktivt samtycker till att ta emot. 

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

När du köper en bok, beställer en publikation eller anmäler dig till en konferens är den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter uppfyllande av avtalet.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i samband med ansökningar om finansiering av forskning är att en sådan behandling är nödvändig för att kunna få till stånd ett avtal om forskningsfinansiering.

För övrig kommunikation, till exempel kostnadsfria nyhetsbrev, är den rättsliga grunden ditt samtycke.

I övrigt behandlar SLU personuppgifterna så som krävs för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar, vilket är en uppgift av allmänt intresse enligt svensk lag.

Utlämnande

Dina personuppgifter lämnas ut till SLU:s samarbetspartners för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Samarbetspartners är till exempel leverantörer av konferensarrangemang och kundtjänst för bokförsäljning. Leverantörerna är personuppgiftsbiträden och deras behandling av personuppgifter är reglerat genom personuppgiftsbiträdesavtal med oss.

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Lagring

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. För att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter enligt konsumentköplagen kommer personuppgifterna att lagras av oss i tre år. Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämpad lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen på grund av dina personliga omständigheter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du inte längre vill ta emot kommunikation från oss (till exempel genom nyhetsbrev) kan du återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig med hjälp av länken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta SLU Artdatabanken.

Kontaktperson hos personuppgiftsansvarig

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du kontakta Mia Maria Ronell, program kommunikation, SLU Artdatabanken, på mia.maria.ronell@slu.se, 018-67 26 89 eller någon av de personer som arbetar vid integritets- och dataskyddsfunktionen. Dataskyddsombud vid SLU nås på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.  

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLU:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Läs mer om datainspektionens tillsyn


Kontaktinformation

Mia Maria Ronell, kommunikatör
SLU Artdatabanken
mia.maria.ronell@slu.se, 018-672689, 070-3329419

Integritets- och dataskyddsfunktionen, Ledningskansliet, SLU
dataskydd@slu.se, 018-67  20 90
Postadress: Integritets- och dataskyddsfunktionen vid SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Almas Allé 8