Svenska artprojektets granskningskommitté

Senast ändrad: 03 april 2023

Här presenteras den granskningskommitté som granskar och bedömer ansökningar om forskningsmedel från Svenska artprojektet.

Svenska artprojektets granskningskommitté 2023

Per Sundberg, seniorprofessor, marina vetenskaper, Göteborgs universitet, ordf.

Systematiker, forskning inom marin biodiversitet. Leder idag forskningsprojekt om hur DNA-baserade metoder för att identifiera/upptäcka arter kan användas inom miljöövervakningen. Stort intresse för hur forskning kan nyttiggöras för allmänhet, beslutsfattare och myndigheter.

Endre Willassen, professor emeritus, Universitetsmuseet i Bergen (UiB)

Var ansvarig för evertebratsamlingen vid museet. Undervisade i zoologi, systematik och evolutionsbiologi vid UiB, Nord universitet och ForBio (Research School in Biosystematics). Har varit med om större norska och internationella artinventeringsprogram i marin miljö, i etableringen av NORBOL (IBOL) och i ForBio (Research School in Biosystematics). Har forskat på olika djurgrupper, ofta med fylogenetiska analyser.

Bjarte Jordal, professor, Universitetsmuseet i Bergen (UiB)

Forskar huvudsakligen på taxonomi, fylogeni och evolution inom vivlar – speciellt bark- och timmerbaggar. Utför omfattande fältarbete i alla delar av världen där nytt material samlas in och nya arter beskrivs. Särskilt fokus läggs på den afrikanska faunan. Undervisar i insekters diversitet och biologi, samt om biodiversitet, ekologi och evolution. 

Anders Dahlberg, professor, SLU

Arbetar med forskning som rör frågor om svampekologi, främst i boreala skogar, men som också kan omfatta relaterade frågor i andra ekosystem. Bedriver även tillämpad forskning inom skogsbruket relaterad till bevarande och ekosystemtjänster av svampar. Kursledare för två introduktionskurser i mykologi. Koordinerar global rödlistning av svamp åt IUCN och är medlem i expertkommittén för svampar på SLU Artdatabanken.