Hav

Senast ändrad: 15 mars 2023
Mörkblått hav, ljusblå himmel, en liten ö i mitten. Foto

Sveriges havsområden sträcker sig från Bottenvikens nästan söta vatten till den marina miljön i Skagerrak. Eftersom salthalten i Sveriges hav inte kommer upp till oceaniska 35 promille räknas det som bräckt eller utsötat hav.

Sveriges havsområden är enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) indelade i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Vilka arter som finns i vårt havsområde är till stor del beroende på den låga salthalten men även av andra fysiska förhållanden som t.ex. klimat, berggrund, strömmar, vågor och näringsinnehåll.

Vilka livsmiljöer finns i havet?

Sveriges variationsrika havsområde erbjuder en mängd livsmiljöer. Havet delas vanligen in vertikalt i pelagialen - den fria vattenmassan - som utgör den största delen av havet, och i bentalen - havsbotten. Bentalen delas i sin tur in i hård- och mjukbottnar. I pelagialen finns en stor mångfald av små organismer - s.k. plankton - vilka utgör föda för de djur som lever större delen av sina liv i pelagialen. På hårdbottnar finner man bl.a. musselbottnar (av t.ex. blåmussla, Mytilus edulis) och tångskogar av fastsittande brunalger (t.ex. blåstång, Fucus vesiculosus). Musselbottnar kan också bilda s.k. biogena rev. Mjukbottnar är vanligast i Sveriges havsområden, och de hyser många grävande djur som t.ex. havsborstmaskar och musslor. På mjukbottnar hittas också olika växtsamhällen som t.ex. ålgräsängar medbandtång eller ålgräs (Zostera marina), borstnate (Stuckenia pectinata) och olika kransalger. I Västerhavets djupare, salta och kalla vatten finns även korallrev, som även de räknas till de biogena reven.

Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv

RESULTAT FRÅN RAPPORTERING 2019 TILL EU AV BEVARANDESTATUS 2013–2018

Marina naturtyper i habitatdirektivet och den samlade bedömningen av deras bevarandestatus per biogeografisk och marin region 2013 och 2019. BOR = boreal, CON = kontinental, MATL = marin atlantisk, MBAL = marin Östersjöregion. Grön = gynnsam, gul = otillfredsställande, röd = dålig och vit = okänd bevarandestatus. Symbol utan tecken anger en stabil trend, pil upp = positiv, pil ner = negativ, x = okänd trend.