Invasiva arter

Senast ändrad: 28 juni 2022

I Sverige dyker det ibland upp främmande arter, dvs. arter som direkt eller indirekt fått hjälp av människan för att ta sig till Sverige. T ex i importerat växtmaterial eller via stora båtars ballastvatten. Ibland kan de utgöra ett bekymmer och ställa till stora problem. Vissa arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan expandera kraftigt och påverka inhemsk biologisk mångfald eller orsaka socioekonomiska skador. Sådana arter brukar kallas invasiva arter.

En del främmande arter ställer till stor skada

En främmande art ska uppfylla flera kriterier för att betraktas som invasiv. Först och främst ska den transporteras från ursprungsområdet till ett nytt område. Förutom arter som sprids medvetet finns det flera andra spridningsvektorer (ballastvatten, fripassagerare på båt eller flyg, oavsiktligt via levande växtmaterial etc). Efter ankomst måste arten kunna etablera en livskraftig population. I de flesta fall är förhållandena sådana att förekomsterna blir tillfälliga. Ett fåtal arter lyckas både etablera sig och sprida sig till omgivande miljöer. Av dessa är det ett fåtal som kan klassas som invasiva och som orsakar problem i samband med spridning och populationsexpansion.

 

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du vägledningar om hur man arbetar med invasiva arter i Sverige.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats vad du som privatperson kan göra.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighets webbplats vad du som privatperson kan göra.

Hur blir en art invasiv?

För att ta sig till ett nytt område behöver arten en vektor (att människor avsiktligt eller oavsiktligt förflyttar den). Vid ankomsten måste arten kunna anpassa sig till den nya miljön så att den kan reproducera sig. För att få en permanent etablering måste arten därefter kunna tillväxa i populationsstorlek och för att bli invasiv måste den sprida sig vidare till nya områden.

Fler invasiva arter på grund av klimatförändringar

Generellt sett är problemen med främmande arter störst i tropiska och varmtempererade områden. Sverige är genom sitt nordliga läge relativt förskonat från invasiva främmande arter. När temperaturerna stiger ökar riskerna betydligt. Många av de arter som betraktas som problematiska i Centraleuropa förekommer i dagsläget i små och ofarliga antal i Sverige. I takt med att klimatet blir mera gynnsamt ökar dock risken för att de sprider sig och övergår från att vara spännande, lite exotiska arter till att bli reella problem. Risken finns dessutom att arter som ännu inte lyckats etablera sig på våra breddgrader ges utrymme att expandera. 

artfakta.se

I artfakta.se kan du rapportera invasiva arter som du hittat och läsa varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem


Kontaktinformation

Mora Aronsson, kontaktperson främmande arter
SLU Artdatabanken,
mora.aronsson@slu.se, 018-673414, 070-6682682

Ulf Bjelke, akvatiska arter
SLU Artdatabanken
, 018-672614