Vårt arbete med främmande arter

Senast ändrad: 19 december 2018
Jättebalsamin. Foto:Ulf Bjelke

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad nationell lista över invasiva främmande arter. I uppdraget görs vetenskapliga klassningar av arternas invasivitet nu och i framtiden.

ArtDatabanken genomförde under perioden mars – augusti 2017 en översiktlig genomgång av främmande arter med utgångspunkt i IUCN:s metodik ”EICAT”: Environmental Impact Classification for Alien Taxa. Uppdragets startpunkt var en lista med drygt 5 000 arter som myndigheterna ställt samman utifrån tidigare existerande artlistor. Arterna har, utifrån kriterierna i ovan angiven metod, sorterats. De arter som behövt fördjupad granskning av biologin för att möjliggöra uppskattning av vilken risk de utgör för inhemsk biologisk mångfald har riskklassificeras i arbetet under 2017-2018. Vissa arter har fallit bort - och några har tillkommit (se listan med preliminära resultat nedan).

Rapporten Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista kommer att kunna laddas ner fr o m den 21 januari.

Under riskklassificeringsarbetet 2017-2018 användes metoden ”GEIAA”: Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species (Version 3.3). Det är en modell för klassificering, i huvudsak utarbetad av norska Artsdatabanken. Modellen bygger på en uppskattning av hur stor risk en främmande art utgör för inhemsk biologisk mångfald, utifrån kunskap om arternas biologi (habitatkrav, spridningsförmåga, livscykel, etc) i kombination med antaganden om framtida klimat.

I uppdraget har ArtDatabanken haft generella klimatscenarier för en period på 50 år framåt i tiden att ta hänsyn till. De bygger på antagandet att framtiden är fossilintensiv med fortsatt höga utsläpp.

Arter som under kalenderperiod (2017-2018) behandlas inom uppdraget:

Läs mer om hela uppdraget på Havs- och vattenmyndigheten.

De två diagrammen och informationen om kriterier nedan kan användas för att bättre förstå resultaten som presenteras i tabellform. Vill du ha fördjupad kunskap om metod och utfall, se Guidelines.KRITERIER:

Kriterier A-C med inverkan på Invasionspotential (x-axeln):

A: median population lifetime  

B: expansion speed

C: colonisation of nature types

 

Kriterier D-I med inverkan på Ekologisk effekt (y-axeln):

D and E: ecological interactions with native species

F and G: state changes in nature types (Här kan du en ladda ner en lista över naturtyper. )

H: transfer of genetic material (introgression)

I: transmission of parasites and pathogens

 

 Preliminära resultat


Kontakta oss om du har information som kan vara användbar i vårt fortsatta arbete.

Andra uppdrag gällande främmande arter

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en webbportal åt NOBANIS – European Network on Invasive Alien Species. Nobanis är en portal med information om invasiva främmande arter i norra och centrala Europa. Arbetet har rönt stort intresse och flera länder har anmält intresse för att bli medlemmar. Portalen uppdateras kontinuerligt av representanter för deltagande länder (i Sveriges fall av Naturvårdsverket). ArtDatabanken har tillsammans med HaV och Naturvårdsverket tagit fram en enkel inrsapporteringslösning för invasiva arter.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se