Expertkommittén för tvåvingar

Senast ändrad: 09 september 2020
Tångslamfluga. Foto: Krister Hall

Av tvåvingarna har ca 1 700 arter bedömts och av dessa är knappt 13 % rödlistade (217 arter). De rödlistade arterna förekommer framförallt i skog och våtmarker, men även i delar av jordbrukslandskapet.

Rödlistebedömningen görs av expertkommittén för tvåvingar som består av sex sakkunniga ledamöter: Yngve Brodin, Rune Bygebjerg, Roger Engelmark, Viktor Nilsson-Örtman, Fredrik Östrand och Jonas Sandström. De olika ledamöterna har haft huvudansvar för olika familjer eller grupper. Ulf Bjelke (organismgruppsansvarig för limniska evertebrater vid SLU Artdatabanken) har samordnat bedömningen av de limniska arterna. Många andra entomologer har också generöst bidragit med information om enskilda arter, vilket tacksamt noteras. 

Kommitténs medlemmar 2016-2020:

Yngve Brodin

Roger Engelmark har främst arbetat med högre flugor (Calyptrata) och främst med familjerna: Scathophagidae, Calliphoridae, Sarcophagidae och Tachinidae. Han har mest gjort undersökningar i norra Sverige och särskilt i Lule lappmark.

Rune Bygebjerg

Viktor Nilsson-Örtman är forskare i evolutionär ekologi på Lunds Universitet. Som entomolog fokuserar han på dåligt kända grupper av acalyptrata flugor. 

Fredrik Östrand är gymnasielärare i biologi och naturkunskap, som också undervisar på Lunds universitets sommarkurs i fältfaunistik. Han har ett stort intresse av insekter ända sedan universitetstiden och inledde sin bana med blomflugor, men har sedan dess samlat väldigt många insektsgrupper, inte bara flugor och myggor.

Jonas Sandström arbetar på SLU Artdatabanken och är organismgruppsansvarig. Har tidigare arbetat som forskare inom ekologi och evolutionsbiologi.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Jonas Sandström, tvåvingar, halvvingar, spindeldjur & mångfotingar
SLU Artdatabanken
jonas.sandstrom@slu.se 018-672547, 073-0923334

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se