Svampar i naturvården

Senast ändrad: 25 april 2018
Violett fingersvamp (Clavaria zollingeri). Foto: Michael Krikorev

I Sverige finns runt 5 000 storsvampar och av dessa har rödlistningsstatus bedömts för 4 100 arter. Var femte av dessa - 786 storsvampar - bedöms uppfylla IUCN:s kriterier för att bli rödlistade. Den främsta anledningen till att svampar rödlistas är på grund av minskat habitat i skogen, främst på grund av skogsbruk. Många arter är knutna till träd och närmare 90 % av rödlistade svampar finns också i skogsmiljöer.


Generellt för rödlistade svampar är att en tredjedel av dem är ganska vanliga och spridda men växer i miljöer vars arealer minskar starkt, ytterligare drygt en tredjedel är mer eller mindre ovanliga arter som växer i miljöer som också krymper.

Dags för rödlista 2020 – skicka synpunkter och förslag till oss!

Redan nu påbörjas arbetet med nästkommande rödlista som utkommer 2020. Vi efterlyser synpunkter på nuvarande bedömningar av rödlistade svampar (2015), samt förslag på ytterligare arter som ni misstänker eller vet uppfyller kriterierna för att bli rödlistad. I grova drag är det följande tre kategorier av arter som rödlistas:

  • Mer eller mindre vanliga arter som har eller bedöms kan ha minskat mer än 15 % antingen bakåt eller framåt i tiden under en 20-50 årsperiod. Saprotrofer bedöms på kortare tidsperioder medan mykorrhizasvampar och vissa tickor bedöms på en längre tidshorisont.
  • Ovanliga arter som minskar fortlöpande och som har en starkt begränsad geografisk förekomst i landet eller finns med mycket få mycel även i de största delpopulationerna.
  • Extremt sällsynta arter som bedöms finnas på ett fåtal lokaler (inklusive mörkertal med uppskattning om okända förekomster) och med färre än 200 genetiska individer i landet.

Kunskapsläget skiljer sig mycket mellan olika landsdelar, växtmiljöer och inom olika svampgrupper men vi tar tacksamt emot alla tips, synpunkter och förslag på arter att behandla inom rödlistningskommittén. Det behöver inte vara långa listor utan även enstaka arter ni lärt känna och som ni misstänker kan vara aktuella är av intresse.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se