Expertkommittén för svampar

Senast ändrad: 22 mars 2021

I expertkommittén för svampar arbetar tretton mykologer framförallt med att göra rödlistningsbedömningar för Sveriges drygt 5 000 storsvampar. I gruppen ingår forskare och amatörmykologer med stor kännedom om arters ekologi och förekomst inom olika grupper.


Svampkommitténs ledamöter 2016-2020. Stående från vänster: Mats Karström, Håkan Lindström (har avgått), Jan-Olof Tedebrand, Tommy Knutsson, Johan Nitare, Mattias Edman och Anders Dahlberg. Sittande från vänster: Michael Krikorev, Mikael Jeppson och Karen Hansen. På bilden saknas: Björn Nordén, Sigvard Svensson, Ellen Larsson  och Elisabet Ottoson.  Foto: Karen Hansen

Anders Dahlberg är professor i mykologi på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Arbetade som mykolog på SLU Artdatabanken 2001-2017. Koordinerar global rödlistning av svamp åt IUCN. Han är mer svampekolog än taxonom och artnörd.

Mattias Edman är forskare i skoglig naturvårdsbiologi med särskild fokus på död ved och vedlevande svampar i boreal skog. Han studerar bl.a. arters substratkrav och spridningsförmåga, samt hur skogsbruk och naturliga störningar som t.ex. skogsbrand formar svampsamhällena. I kommittéen är han framförallt ansvarig för boreala vedlevande svampar.

Karen Hansen arbetar som förste intendent på Naturhistoriska Riksmuseet. Hon forskar på släktskap och systematik hos skålsvampar, vilka även är hennes främsta ansvarsarter i kommittéarbetet.

Mikael Jeppson är mykolog med specialintresse inom grupperna buksvampar och tryfflar. Flera av dessa svampar är naturvårdsintressanta arter och Mikael bidrar till att dessa beaktas i arbetet med den nationella rödlistan.

Mats Karström är biolog och gymnasielärare i Norrbotten. Ledare för naturvårdsgruppen Steget Före som jobbar med att inventera och skydda gammelskogar. Har ett brett naturintresse med bl a svampar som inriktning.   

Tommy Knutsson är naturvårdsbiolog med mångårig erfarenhet av naturvårdande skötsel och artinventeringar. Han har hjärtat i landets sydligare delar – framförallt Öland - där han kartlagt större delen av den biologiska mångfalden. Arbetar som mykolog på SLU Artdatabanken där han bl.a. arbetar med validering av observationsdata, framtagande av artinformation och arters taxonomi.  

Michael Krikorev är biolog, fotograf och svampboksförfattare. Han arbetar sedan flera år som mykolog på SLU Artdatabanken, vilket bl.a. innebär framtagande av art- och miljöinformation samt validering av observationsdata. Han driver hemsidan svampguiden.com och är ofta anlitad som lärare på svampkurser.

Ellen Larsson är docent i systematik och biodiversitet och arbetar som förste museiintendent vid Göteborgs universitet och Herbarium GB. Disputerade på skinnsvampar inom ordningen Russulales men hennes forskning fokuserar idag främst på hattsvampar, men även skinn och tryfflar. På senare år fått ett ökat intresserat sig för artdiversiteten i arktisk och alpina ekosystem. I kommitteen bidrar hon med information om marksvampar och svampar i fjällmiljöer.

Johan Nitare är biolog med särskild inriktning på svampar som utgör naturvårdsarter i olika skogsmiljöer. Han har under mer än 40 år ägnat sig åt olika svampgrupper, såsom jordstjärnor, tryfflar, jordtungor, vaxskivlingar, marklevande taggsvampar, fingersvampar och spindelskivlingar. I Expertkommittén för svampar har han varit medlem sedan starten 1984.

Björn Nordén är naturvårdsbiolog med ädellövskog som specialitet som forskar om biologisk mångfald i relation till skogsbruk och skötsel, skogrestaurering m.m. Ett annat forskningstema är indikatorer på biologisk mångfald. I kommittén ansvarar han i första hand för pyrenomycetoida sporsäcksvampar, framförallt arter på döda och levande träd men även på andra substrat.

Sigvard Svensson arbetar som assistent på Biologiska Museet i Lund. Han har mångårig erfarenhet av fungan i Sveriges sydliga miljöer. I kommitteen ansvarar han främst för de sydliga vedlevande svamparna.

Jan-Olov Tedebrand har varit med och ordnat 17 vetenskapliga svampveckor i Borgsjö, Medelpad mellan 1982 och 2018. Han är särskilt intresserad av mykorrhizabildande marksvampar och av svampar på gamla näringsfattiga gräsmarker.

Elisabet Ottosson är ekolog och har tidigare forskat på mångfald och interaktioner mellan vedlevande svampar. Hon är anställd på SLU Artdatabanken sedan 2017 där hon framförallt arbetar med naturvårdsfrågor som är relaterade till svampar samt med att ta fram information om svampar i Sverige.     

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se