Expertkommittén för steklar

Senast ändrad: 27 februari 2020

I expertkommittén för steklar jobbar för närvarande 5 sakkunniga med att bedöma statusen för landets steklar. För tillfället bedöms endast ca en tiondel av de svenska arterna, något som kan förklaras med att det fortfarande råder en omfattande kunskapsbrist beträffande ekologi, utbredning och hotsituation för många arter så att någon pålitlig bedömning av utdöenderisken inte låter sig göras.


I gruppen ingår artexperter med god ekologisk kunskap och i många fall konsulteras också externa experter med särskilt god kunskap om enskilda grupper.

Stekelkommitténs ledamöter 2016-2020, från vänsterMagnus Stenmark, Anders Hagman, Björn Cederberg, Artur Larsson och Niklas Johansson. Foto: Håkan Ljungberg

Björn Cederberg har humlor och andra vildbin som specialintresse sedan 1970-talet och är verksam inom naturvården sedan ungdomen. Han har varit med i framtagandet av den europeiska rödlistan för bin och varit organismgruppsansvarig för steklar på SLU Artdatabanken 1995-2014.

Anders Hagman har myror som specialistområde, vilket han har ägnat sig åt i över 40 år. Fotograferar arter i fält och i studio. Är disputerad i analytisk kemi och är idag utvecklingschef på ett bioteknologiskt läkemedelsföretag. Har utvecklat multivariata statistiska programvaror och har genom åren publicerat mer än 30 vetenskapliga artiklar.

Niklas Johansson specialistområden sträcker sig från vildbin, via rovsteklar, hungersteklar och guldsteklar till brokparasitsteklar. Är i grunden naturvårdsbiolog och har jobbat mycket med praktiska åtgärder för att gynna vildbin. Har en omfattande fälterfarenhet genom diverse inventeringsprojekt av steklar. Publikationerna berör framför allt steklars faunistik, ekologi och systematik.

Artur Larsson är sedan 2014 samordnare för arbetet med steklar på SLU Artdatabanken, vilket bl.a. innebär framtagande av art- och miljöinformation samt validering av observationsdata. Han är särskilt inriktad på växtsteklar.

Magnus Stenmark är naturvårdsbiolog som arbetar med artinventeringar, miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Han är intresserad av artutbredning, ekologi och pollination - specialiserad på vildbin och i någon mån andra grupper av gaddsteklar.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se