Expertkommittén för skalbaggar

Senast ändrad: 27 februari 2020

I expertkommittén för skalbaggar jobbar 13 entomologer med att bedöma status och trender för de svenska skalbaggsarterna. I gruppen ingår forskare, naturvårdare och amatörer med stor kunskap om arters ekologi och förekomst i landet. Var och en bidrar med kännedom om en eller flera naturmiljöer och skalbaggsgrupper.


Flera ledamöter deltar i arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter, och några med rödlistning av vedskalbaggar på Europanivå. Kommittén arbetar också för att stödja och främja rapporteringen till Artportalen – vårt viktigaste arbetsverktyg.

Skalbaggskommitténs ledamöter 2016-2020, från vänster: Nicklas Jansson, Bengt Ehnström, Olof Hedgren, Lars-Ove Wikars, Torbjörn Ramqvist, Oskar Gran, Roger Mugerwa Pettersson, Håkan Ljungberg, Joel Hallqvist, Bertil Andrén, Hans-Erik Wanntorp. På bilden saknas: Mats Jonsell och Andreas Malmqvist.

Bertil Andrén är pensionerad folkskollärare. Särskilt inriktad på dykare och andra vatten- och strandlevande arter.

Bengt Ehnström är Skoglig hedersdoktor, tidigare vid SLU Artdatabanken. En av initiativtagarna till rödlistning i Sverige. Har ett brett intresse med särskilt fokus på skogsentomologi. Har författat Nationalnyckeln om långhorningar och flera böcker om insekter på träd.

Oskar Gran är forskarstuderande i biologi och miljövetenskap, forskar om vedlevande skalbaggar i produktionsskog. Särskilt intresserad av kortvingar och vivlar.

Joel Hallqvist är Fil.mag. i växtekologi och professionell naturvårdsbiolog. Främst intresserad av förnalevande skalbaggar som kortvingar, mycelbaggar och mögelbaggar.

Olof Hedgren är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog. Har ett brett intresse med särskilt fokus på vedskalbaggars ekologi och dynamik.

Nicklas Jansson är Fil.dr i ekologi och professionell naturvårdsbiolog, särskilt inriktad på skalbaggar som lever på ek och andra ädellövträd.

Mats Jonsell är Skogl.dr i entomologi och forskare i naturvårdsbiologi, särskilt inriktad på skogsmiljöer och skogsskydd, med fokus på svamplevande skalbaggar.

Håkan Ljungberg är Fil.lic. i zoologi och skalbaggsansvarig på SLU Artdatabanken. Främst inriktad på marklevande skalbaggar, t.ex. jordlöpare, men också dyngbaggar, stumpbaggar och växtlevande skalbaggar.

Andreas Malmqvist är Fil.mag. i zooekologi och professionell naturvårdsbiolog, med särskilt fokus på skalbaggar i sydsvenska ädellövsmiljöer och odlingslandskap.

Roger Mugerwa Pettersson är Fil.dr i skoglig zooekologi, senior forskare och universitetslärare. Främst inriktad på vedlevande arter i norra Sverige.

Torbjörn Ramqvist är Fil.dr och senior forskare i tumörvirologi, särskilt intresserad av den stora gruppen kortvingar.

Hans-Erik Wanntorp är Fil.dr i botanik, tidigare vid Stockholms Universitet. Särskilt inriktad på bladbaggar, vivlar och andra växtätande skalbaggar.

Lars-Ove Wikars är Fil.dr i entomologi och professionell naturvårdsbiolog, särskilt inriktad på boreal skog, med fokus på brandmiljöer.

Fakta:

En nationell rödlista är en sammanställning av arters status och trender inom ett lands gränser. Arterna bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och populationstrender. Utifrån denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.


Kontaktinformation

Håkan Ljungberg, skalbaggar
SLU Artdatabanken
hakan.ljungberg@slu.se, 018-672592

Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se