Marina evertebrater i naturvården

Senast ändrad: 25 april 2018
Röd Sjöstjärna. Illustration

Flest rödlistade arter finns i de rent marina miljöerna i Västerhavet, mycket beroende på att artrikedomen är störst här. Flera av arterna lever också i en livsmiljö som har begränsad utbredning - till exempel arter knutna till korallrev - vilket gör att de hotas lättare av slumpartade orsaker.

I Rödlistan 2015 bedömdes 611 marina ryggradslösa djur, och av dessa rödlistades en dryg tredjedel - 226 arter - enligt rödlistekriterierna. Av dessa bedömdes 2 % Nationellt utdöda (RE), 32 % hotade (dvs. Starkt hotade (EN), Akut hotade (CR) eller Sårbara (VU)), 8 % Nära hotade (NT) och 58 % av arterna i kategorin Kunskapsbrist (DD). Av flera skäl misstänker vi dock att betydligt fler marina arter är hotade inom grupper som vi hittills inte har bedömt inom rödlistearbetet.

Vi vet att olika typer av mänskliga aktiviteter haft stor påverkan på livsmiljöerna i havet, men hur stora effekterna har varit och vilka arter som påverkats är till stor del fortfarande okänt. De två största identifierade hoten är bottentrålning och övergödning, men även annan exploatering, miljögifter, klimatförändringar och försurning påverkar havsmiljön och de marina arterna negativt.

Ny kunskap får vi från inventeringar och pågående miljöövervakning. Mycket ny kunskap fick vi t.ex. från Svenska artprojektets marina inventering under åren 2006-2009, där 527 prover insamlades längs svenska västkusten.  Man hittade då  43 arter som vi tidigare inte visste fanns i svenska vatten, varav 30 var nya för vetenskapen (Karlsson m.fl. 2014). En analys, där man jämförde de lokaler där prover tagits med jämförbar metodik under åren 1921-1938 visade att artrikedomen nu är betydligt lägre och det särskilt är ovanliga arter som försvunnit (Obst m.fl. 2017). De marina samhällena är nu mer homogena än tidigare och artrikare områden har minskat eller försvunnit. Analyserna visade till exempel att hela 61 % av arterna enbart fanns i det historiska datat medan 33 % av arterna fanns både historiskt och på 2000-talet.

Läs mer:
  • ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala. PDF Rödlista 2015
  • Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala. PDF Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015
  • Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala. PDF Svenska artprojektets marina inventering – slutrapport
  • Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Hubendick, B., Hyle, G. & Svärd, S. (Eds.). Acta regiae societatis scientiarum et litterarum gothoborgensis, Zoologica 6.
  • Obst, M., Vicario, S., Lundin, K., Berggren, M., Karlsson, A., Haines, R., A., Goble, C., Mathew, C., Güntsch, A. 2017. Marine long-term biodiversity assessment suggests loss of rare species in the Skagerrak and Kattegat region. Mar. Biodiv. DOI 10.1007/s12526-017-0749-5

Kontaktinformation

Kerstin Mo, marina evertebrater, koordinator Marint faunaväkteri
SLU Artdatabanken
kerstin.mo@slu.se 018-672652